Bán chồn nhung đen giống tại TP. Hồ Chí Minh

#1
<div><br /></div><div><a class="l vst" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: medium; white-space: nowrap; color: #660099; cursor: pointer" href="http://www.google.com.vn/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;sqi=2&amp;ved=0CCEQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Fhome%2Fthreads%2F47922-Ban-chon-nhung-den-giong-tai-TP-Ho-Chi-Minh&amp;ei=0ZWeUPSyPIvNrQf30oCwDA&amp;usg=AFQjCNFJ8hDs823nAo_lZOyCkwjiBwBEUw&amp;sig2=zd7HTXax52iiIpRyCsGGDg"><em style="font-weight: bold; font-style: normal">B&aacute;n chồn nhung đen</em>&nbsp;giống tại&nbsp;<em style="font-weight: bold; font-style: normal">TP</em>.&nbsp;<em style="font-weight: bold; font-style: normal">Hồ Ch&iacute; Minh</em></a></div><div>&nbsp;<span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 14px; line-height: 21px">B&aacute;n chồn nhung đen gi&aacute; cả hợp l&iacute; cho b&agrave; con khu vực miền nam.</span></div><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 14px; line-height: 21px">Trại Chồn Nhung Đen Giống ĐBSCL(Trại ch&iacute;nh được nu&ocirc;i ở miền bắc)</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 14px; line-height: 21px">Cung cấp chồn nhung đen với gi&aacute; cả hợp l&iacute; nhất,gi&aacute; gốc cho b&agrave; con.</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 14px; line-height: 21px">Tại Quận 9 &amp; Thủ Đức, TP HCM cung cấp cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu về con giống.LH : 0972307927 (gọi để tham khảo gi&aacute; nh&eacute;)</span><br /><span style="color: #333333; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 14px; line-height: 21px">STK: 6300205199720 Ng&acirc;n h&agrave;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Việt nam</span><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngo
- Địa chỉ: Quận 9 & Thủ Đức, TP HCM
- Điện thoại: 0972307927 - Fax:
- email: ngovanteo08@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH