Bán Chồn Nhung đen giống trên toàn quốc

#1
<div><br /></div><div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang chăn nu&ocirc;i chồn nhung đen.&nbsp;<span style="-webkit-box-shadow: none !important">Mời b&agrave; con đến tham quan trại v&agrave; được tư vấn trực tiếp về kỹ thuật chăn nu&ocirc;i&nbsp;</span>chồn nhung đen cũng như đầu ra v&agrave; tương lai của con vật cực kỳ dễ nu&ocirc;i, &iacute;t thời gian, &iacute;t chi ph&iacute;, kh&ocirc;ng bệnh tật v&agrave; hiệu quả kinh tế cao n&agrave;y.&nbsp;</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma">Hiện tại trại cung cấp c&aacute;c loại chồn nhung đen từ 1 th&aacute;ng tuổi đến trưởng th&agrave;nh</span></div><div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left; font-family: Tahoma" />&nbsp;</div><div><font face="Tahoma"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px">Li&ecirc;n hệ chủ trại để được b&aacute;o gi&aacute; tốt nhất.&nbsp;</span></font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left">Hiện tại m&igrave;nh đang cung cấp giống chồn Nhung đen tại HUYỆN PH&Uacute; NINH TỈNH QUẢNG NAM. Ai c&oacute; nhu cầu gọi cho m&igrave;nh 0905 251 952. M&igrave;nh b&aacute;n chồn nhung đen tại c&aacute;c tỉnh Quảng B&igrave;nh, Quảng Trị,&nbsp;Huế, Đ&agrave; Nẵng,&nbsp;Q</span><a class="wikilinks" style="font-family: inherit; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left; -webkit-box-shadow: none !important; color: #505050; text-decoration: none; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000" href="http://quangnam.jaovat.com/">uảng Nam</a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left">,&nbsp;Q</span><a class="wikilinks" style="font-family: inherit; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left; -webkit-box-shadow: none !important; color: #505050; text-decoration: none; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000" href="http://quangngai.jaovat.com/">uảng Ng&atilde;i</a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left">,Q</span><a class="wikilinks" style="font-family: inherit; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left; -webkit-box-shadow: none !important; color: #505050; text-decoration: none; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000" href="http://quangtri.jaovat.com/">uảng Trị</a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left">&nbsp;,&nbsp;P</span><a class="wikilinks" style="font-family: inherit; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left; -webkit-box-shadow: none !important; color: #505050; text-decoration: none; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: #000000" href="http://phuyen.jaovat.com/">h&uacute; Y&ecirc;n</a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px; text-align: left">&nbsp;, B&igrave;nh Định, Đăklăk, Kontum...</span><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; line-height: 20px; border-width: 0px">Cảm ơn mọi người đ&atilde; đọc tin.</p><br /><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; line-height: 20px; border-width: 0px">Tr&acirc;n trọng!</p></div><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: THÔN TRUNG SƠN - XÃ TAM LÃNH - HUYỆN PHÚ NINH - TỈNH QUẢNG NAM
- Điện thoại: 0905 251 952 - Fax: 05106. 524.011
- email: ntphuong1887@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH