Bán Chồn Nhung Đen .Nơi duy nhất được ĐTHVN & T.Sỹ Võ Văn Sự về thăm

#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&ndash;K&iacute;nh gửi qu&yacute; b&agrave; con.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giống,thịt v&agrave; nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm với số lượng lớn cho b&agrave; con.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tận t&igrave;nh hướng dẫn v&agrave; chuyển giao kỹ thuật để b&agrave; con c&oacute; năng suất cao nhất,tốn &iacute;t chi ph&iacute; v&agrave; c&ocirc;ng sức nhất.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">(Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nơi duy nhất đ&atilde; được Đ&agrave;i Truyền H&igrave;nh VN cho ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc để l&agrave;m m&ocirc; h&igrave;nh chuẩn cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i).</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br />&nbsp; &nbsp; Sau 3 năm nu&ocirc;i thử nghiệm v&agrave; ph&aacute;t triển Trang Trại Chồn Nhung Đen. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; từng bước tiến s&acirc;u v&agrave;o thị trường để cung cấp giống cũng như thương phẩm cho b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n To&agrave;n Quốc .Với ti&ecirc;u ch&iacute; Dịch Vụ tận nơi, đảm bảo Uy T&iacute;n, Chất Lượng tốt nhất</span> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp; Tại H&agrave; Nội,Trang Trại Bỉm Sơn đang song song ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh trang trại Chồn Nhung Đen tại&nbsp; Thọ An -Đan Phượng để kịp thời cung ứng nhu cầu thương phẩm rất khắt khe đầy tiềm năng tại đ&acirc;y cũng như c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp; Nguồn gốc Chồn Nhung Đen của Trang Trại Bỉm Sơn được lấy tại Viện Chăn Nu&ocirc;i v&agrave; được sự hợp t&aacute;c chặt chẽ của c&aacute;c Tiến Sỹ, c&aacute;c Nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu đầu ng&agrave;nh trong Viện n&ecirc;n đảm bảo chất lượng Tốt Nhất về Giống cũng như Thương Phẩm. Cho n&ecirc;n được sự tin tưởng v&agrave; cạnh tranh được với giống Chồn Nhung Đen kh&ocirc;ng r&otilde; xuất sứ, tr&ocirc;i nổi tr&ecirc;n thị trường hiện nay.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp; Đến với Trang Trại Bỉm Sơn, B&agrave; con kh&ocirc;ng những c&oacute; được sản phẩm chất lượng Tốt nhất m&agrave; c&ograve;n được hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật lập m&ocirc; h&igrave;nh trang trại miễn ph&iacute; h&ograve;an to&agrave;n.Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n giữ li&ecirc;n lạc với B&agrave; Con để định hướng ph&aacute;t triển đầu ra, hợp t&aacute;c ổn định thị trường, bao ti&ecirc;u sản phẩm v&agrave; th&agrave;nh lập một s&acirc;u chuỗi trang trại vừa v&agrave; nhỏ tr&ecirc;n khắp to&agrave;n quốc&hellip;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp; Dưới đ&acirc;y l&agrave; bản b&aacute;o gi&aacute; Chồn Nhung Đen giống v&agrave; thương phẩm của Trang Trại Bỉm Sơn</p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <span style="font-size: 13.5pt; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 28pt; color: blue">TRANG TRẠI BỈM SƠN</span><span style="font-size: 13.5pt; color: blue"></span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; text-align: justify; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">X&oacute;m Sơn Nam ,Phường Đ&ocirc;ng Sơn ,Thị X&atilde; Bỉm Sơn ,Thanh H&oacute;a</span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; text-align: justify; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">Li&ecirc;n Hệ : Lại Thế&nbsp; Huynh</span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; text-align: justify; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">ĐT:0988 063 047&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; or&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0373 762 417</span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; text-align: justify; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">Email:trangtraibimson@gmail.com</span></p> <p style="margin: 5.6pt 0cm; text-align: justify; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;thehuynh0603@gmail.com</span></p> <p align="center" style="margin: 5.6pt 0cm; text-align: center; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 18pt; color: blue">B&Aacute;O GI&Aacute; SẢN PHẨM</span></p> <p align="center" style="margin: 5.6pt 0cm; text-align: center; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 5.5pt; color: #202d31">&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; color: blue">Gi&aacute; b&aacute;n Chồn Nhung Đen:</span><span style="font-size: 18pt; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; color: blue">-&nbsp;&nbsp; Loại 1-2 th&aacute;ng tuổi:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...</span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; color: red">400-500k/cặp</span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; color: blue">-&nbsp;&nbsp; Loại sắp sinh sản:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;......&hellip;&hellip;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ...</span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; color: red">1tr-1tr100/cặp</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; color: blue">- &nbsp;&nbsp;Loại kh&aacute;c:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;.&hellip;</span><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 115%; color: red">li&ecirc;n hệ trực tiếp</span><span style="font-size: 5.5pt; line-height: 115%; color: #202d31"><br /> </span><span style="color: #202d31">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (G&iacute;a b&aacute;n c&oacute; thể được thỏa thuận ,ưu đ&atilde;i ,chiết khấu,&hellip;Miễn Ph&iacute; dịch vụ chuyển H&agrave;ng)</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI BỈM SƠN
- Địa chỉ: XÓM SƠN NAM -PHƯỜNG ĐÔNG SƠN - THỊ XÃ BỈM SƠN - TỈNH THANH HÓA
- Điện thoại: 0373 762 417 - Fax:
- email: trangtraibimson@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH