Bán chuồng nuôi bồ câu.

#1
<p class="p_first"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #ff0000"><font size="4">Xin ch&agrave;o to&agrave;n thể c&aacute;c bạn quan t&acirc;m!</font></span></strong></span></p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #0000ff"><font size="4">Hiện m&igrave;nh đang cung cấp c&aacute;c loại lồng nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u, lồng nu&ocirc;i g&agrave;, lồng nu&ocirc;i chồn...với nhiều k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau( nhận l&agrave;m theo đơn đặt h&agrave;ng) đ&aacute;p ứng đa dạng y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch. Với chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả tốt nhất hiện nay. Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n c&oacute; sự so s&aacute;nh thực tế về chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả để c&oacute; được lựa chọn tốt nhất. Vậy ai c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo 0979338769 hoặc </font></span><a href="mailto:chimbocauphap_bn@yahoo.com.vn" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: #0000ff"><font size="4">chimbocauphap_bn@yahoo.com.vn</font></span></a><span style="color: #0000ff"><font size="4">.</font></span></span></p><p class="p_last"><span style="font-size: large"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff0000"><strong>&nbsp;Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</strong></span></font></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Như Phùng
- Địa chỉ: Phù Luu- Trung Nghĩa- Yên Phong- Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0979338769 - Fax:
- email: chimbocauphap_bn@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH