Bán con giống bồ câu Pháp- Trại bồ câu Thượng Hải

  • Thread starter taixin.ea
  • Ngày gửi
T

taixin.ea

Guest
#1
<div><br /></div><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Chim bồ c&acirc;u c&oacute; nhiều chủng loại giống, tuy nhi&ecirc;n loại giống thich nghi tốt v&agrave; th&iacute;ch nghi với nu&ocirc;i nhốt sinh sản l&agrave; bồ c&acirc;u Ph&aacute;p/đời lai F1.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Đ&acirc;y l&agrave; loại chim đ&atilde; được lai tao th&iacute;ch nghi với m&ocirc;i trường sống nhiệt đới nươc ta, tỷ lệ sống cao, v&agrave; chim c&oacute; chu kỳ sinh sản kh&aacute; tốt(35-40ng&agrave;y/lứa)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Chim Ph&aacute;p chủ yếu c&oacute; 2 m&agrave;u l&agrave; trăng x&oacute;a(Mimax) hay m&agrave; ghi đ&aacute;(Titan), b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; m&agrave;u chim hoa, c&ograve;n gọi l&agrave; VN1.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue"></span><span style="font-size: 18pt; color: blue">Để qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; thể nắm r&otilde; nhất c&aacute;c quy tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i cũng như kỹ thuật v&agrave; con giống,qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; thể<strong> </strong>t&igrave;m hiểu<strong> </strong>tại<strong> </strong></span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Trại bồ c&acirc;u Thượng Hải </span></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">theo:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Địa chỉ: </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Hưng Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh(</span></strong><span style="font-size: 18pt; color: red"> <strong>Gần cổng Khu c&ocirc;ng nghiệp Ti&ecirc;n Sơn)</strong></span><span style="font-size: 18pt; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Điện thoại: </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: red">01679600100</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: red"> hoặc <strong><u>0989508826</u></strong></span><u><span style="font-size: 18pt; color: blue"></span></u></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Website:<u>www <strong>bocauphap.vn</strong></u></span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">C&aacute;m ơn b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c bạn!.Ch&uacute;c b&agrave; con 1 năm chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng! ^^</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: navy">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Đăng Hưng
- Địa chỉ: Hưng Phúc- Tương Giang- Từ Sơn- Bắcc Ninh
- Điện thoại: 01679600100 - Fax: 0989508826
- email: taixin.ea@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH