BÁN CUA BIỂN GIỐNG, CÁ KÈO GIỐNG, DÂY THUỐC CÁ

#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 20pt; color: blue">C&Ocirc;NG TY TNHH THỦY SẢN</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 26pt; color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 20pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt">1. Cửa h&agrave;ng thuốc thủy sản <span style="color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cửa h&agrave;ng thuốc thủy sản <strong><span style="color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></strong> l&agrave; hệ thống cửa h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty TNHH thủy sản <strong><span style="color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></strong> gồm 3 cơ sở:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Cơ sở 1</em>: ấp Ho&agrave;ng Qu&acirc;n 3, x&atilde; Hưng Th&agrave;nh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Li&ecirc;u.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Cơ sở 2</em>: ấp Phước H&ograve;a, x&atilde; Gia H&ograve;a 2, huyện Mỹ Xuy&ecirc;n, tỉnh S&oacute;c Trăng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Cơ sở 3</em>: ấp Th&aacute;i T&acirc;n, x&atilde; Mỹ Th&aacute;i, huyện H&ograve;n Đất, tỉnh Ki&ecirc;n Giang</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng thuốc thủy sản, thức ăn t&ocirc;m s&uacute;, thức ăn t&ocirc;m thẻ. Ngo&agrave;i ra cửa h&agrave;ng chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại d&acirc;y thuốc c&aacute; như: S&ocirc;ng B&eacute;, Vĩnh Ch&acirc;u, Tr&agrave; Vinh... Giao h&agrave;ng tận nơi, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người nu&ocirc;i t&ocirc;m.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 20pt">2. Trung t&acirc;m dịch vụ thủy sản</span></strong><span style="font-size: 20pt"> <strong><span style="color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><span style="font-size: 18pt; line-height: 130%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại Artemia Vĩnh ch&acirc;u, Artemia của Mỹ.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><span style="font-size: 18pt; line-height: 130%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cung cấp t&ocirc;m s&uacute; bố mẹ Rạch Gốc, cua mẹ &ocirc;m trứng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><span style="font-size: 18pt; line-height: 130%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cung cấp Nauplius t&ocirc;m s&uacute; (t&ocirc;m Rạch Gốc đẻ lần 1)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><span style="font-size: 18pt; line-height: 130%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cung cấp c&aacute; k&egrave;o giống chất lượng cao.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><span style="font-size: 18pt; line-height: 130%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhận giao h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 130%">3. Trại sản xuất giống thủy sản <span style="color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>a. Trại sản xuất t&ocirc;m s&uacute; giống <strong><span style="color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></strong></em></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuy&ecirc;n sản xuất giống t&ocirc;m s&uacute; chất lượng cao, &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ sinh học, kh&ocirc;ng sử dụng kh&aacute;ng sinh v&agrave; c&aacute;c h&oacute;a chất cấm trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất. Đảm bảo con giống khỏe, mau lớn v&agrave; sạch bệnh.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>b. Trại sản xuất cua giống <strong><span style="color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></strong></em></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để mang lại hiệu quả cho người nu&ocirc;i cua, trại sản xuất cua giống <strong><span style="color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></strong> lu&ocirc;n cho ra những mẻ cua chất lượng cao, giống cua khỏe mạnh, đồng đều, m&agrave;u sắc đẹp. Cung cấp cho người nu&ocirc;i tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Trại sản xuất nhận đặt h&agrave;ng v&agrave; giao h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc bằng đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, đảm bảo uy t&iacute;n- chất lượng- hiệu quả.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với phương ch&acirc;m <em>&quot;Th&agrave;nh Ph&aacute;t tự h&agrave;o v&igrave; chất lượng Việt&quot;</em> trại sản xuất giống thủy sản <strong><span style="color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></strong> lu&ocirc;n mang đến cho người nu&ocirc;i, con giống chất lượng tốt nhất.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt">4. Khu nu&ocirc;i t&ocirc;m sạch <span style="color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với hơn 30 ha, nu&ocirc;i t&ocirc;m theo hướng sinh học, tọa lạc tại ấp Ho&agrave;ng Qu&acirc;n 3, x&atilde; Hưng Th&agrave;nh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Li&ecirc;u. Khu nu&ocirc;i t&ocirc;m sạch <strong><span style="color: red">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</span></strong> lu&ocirc;n &aacute;p dụng c&aacute;c kỹ thuật khoa học ti&ecirc;n tiến trong lĩnh vực nu&ocirc;i trồng thủy sản, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ vi sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i, đảm bảo t&ocirc;m&nbsp; nguy&ecirc;n liệu kh&ocirc;ng chứa c&aacute;c chất cấm sử dụng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản của Bộ NN &amp; PTNT.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 20pt">Điện thoại li&ecirc;n hệ: Ph&ograve;ng kinh doanh 0939.210.829 (gặp Lộc)</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 20pt">Fax: 07816.500.901</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 20pt">Email: congtythanhphatvietnam@yahoo.com.vn&nbsp;&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thành Lộc
- Địa chỉ: Vĩnh Lợi- Bạc Liêu
- Điện thoại: 0939210829 - Fax:
- email: congtythanhphatvietnam@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH