Bán đặc sản măng khô ngon trên vùng cao Tuyên Quang

#1
<div><br /></div><p>Ch&agrave;o c&aacute;c anh chị !</p><p>&nbsp;T&ocirc;i ở Tuy&ecirc;n Quang, hiện đang l&agrave; m&ugrave;a măng kh&ocirc; mới. Năm nay do thời tiết thuận lợi n&ecirc;n măng c&oacute; nhiều v&agrave; ngon hơn mọi năm. Với sản phẩm măng kh&ocirc; của t&ocirc;i đ&atilde; được đưa v&agrave;o c&aacute;c hệ thống si&ecirc;u thị n&ecirc;n cam kết đảm bảo cho qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng cũng như c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến an to&agrave;n thực phẩm.Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp 2 loại măng ch&iacute;nh ra thị trường l&agrave; măng kh&ocirc; rối v&agrave; măng bẹ kh&ocirc;.Qu&yacute; vị c&oacute; thể t&igrave;m mua tại c&aacute;c hệ thống cửa h&agrave;ng rau quả sạch của Hapro hoặc li&ecirc;n hệ theo số điện thoại: <strong>0988888397</strong> ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao h&agrave;ng tận nơi.</p><p>&nbsp;Gi&aacute; măng hiện nay l&agrave; 140.000 / 1 kg ( Qu&yacute; vị n&agrave;o mua nhiều sẽ được giảm gi&aacute;)</p><p>&nbsp;T&ocirc;i rất vui khi được cung cấp th&ecirc;m cho bữa ăn nh&agrave; qu&yacute; vị 1 m&oacute;n ăn ngon v&agrave; an to&agrave;n.</p><p>&nbsp;T&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Nhật Duật
- Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: 0988888397 - Fax:
- email: duattn.vn@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH