Bán đất vườn đang trồng nấm và nuôi heo rừng 090 3 926 912

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thuận Lễ
- Địa chỉ: 12/22A1 Ấp 1 - Xã Tân Kiên Huyện Bình Chánh
- Tel, Fax: 22 438 329 ::: FaX 38 415 219
- email: thaotri_ltd@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><strong><span style="font-family: Arial; color: #0066ce"><font size="3">B&Aacute;N ĐẤT THỔ VƯỜN ĐANG TRỒNG NẤM V&Agrave; NU&Ocirc;I HEO RỪNG 090 3 926 912</font></span></strong></p><table width="99.8%" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; background: white; mso-padding-alt: 2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt; mso-border-alt: outset #BBBBBB .75pt; border: medium none" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="height: 15.45pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><td style="padding-bottom: 2.25pt; background-color: transparent; padding-left: 2.25pt; width: 100%; padding-right: 2.25pt; height: 15.45pt; padding-top: 2.25pt; mso-border-alt: inset #BBBBBB .75pt; border: #bbbbbb 1pt inset"><span style="font-family: Arial; color: black"><font size="3">A12/22A1 ẤP 1 - X&Atilde; T&Acirc;N KI&Ecirc;N - HUYỆN B&Igrave;NH CH&Aacute;NH TPHCM<p>&nbsp;</p></font></span></td></tr><tr style="height: 15.45pt; mso-yfti-irow: 1"><td style="border-bottom: #bbbbbb 1pt inset; border-left: #bbbbbb 1pt inset; padding-bottom: 2.25pt; background-color: transparent; padding-left: 2.25pt; width: 100%; padding-right: 2.25pt; height: 15.45pt; border-top: #ebe9ed; border-right: #bbbbbb 1pt inset; padding-top: 2.25pt; mso-border-alt: inset #BBBBBB .75pt; mso-border-top-alt: inset #BBBBBB .75pt"><span style="font-family: Arial; color: black"><font size="3">Hồ ch&iacute; Minh &gt; Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh <p>&nbsp;</p></font></span></td></tr><tr style="height: 15.45pt; mso-yfti-irow: 2"><td style="border-bottom: #bbbbbb 1pt inset; border-left: #bbbbbb 1pt inset; padding-bottom: 2.25pt; background-color: transparent; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; height: 15.45pt; border-top: #ebe9ed; border-right: #bbbbbb 1pt inset; padding-top: 2.25pt; mso-border-alt: inset #BBBBBB .75pt; mso-border-top-alt: inset #BBBBBB .75pt"><span style="font-family: Arial; color: black"><font size="3">Nh&agrave; xưởng - Trang trại <p>&nbsp;</p></font></span></td></tr><tr style="height: 15.45pt; mso-yfti-irow: 3"><td style="border-bottom: #bbbbbb 1pt inset; border-left: #bbbbbb 1pt inset; padding-bottom: 2.25pt; background-color: transparent; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; height: 15.45pt; border-top: #ebe9ed; border-right: #bbbbbb 1pt inset; padding-top: 2.25pt; mso-border-alt: inset #BBBBBB .75pt; mso-border-top-alt: inset #BBBBBB .75pt"><span style="font-family: Arial; color: black"><font size="3">2000(m&sup2;)<p>&nbsp;</p></font></span></td></tr><tr style="height: 15.45pt; mso-yfti-irow: 4"><td style="border-bottom: #bbbbbb 1pt inset; border-left: #bbbbbb 1pt inset; padding-bottom: 2.25pt; background-color: transparent; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; height: 15.45pt; border-top: #ebe9ed; border-right: #bbbbbb 1pt inset; padding-top: 2.25pt; mso-border-alt: inset #BBBBBB .75pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt"><span style="font-family: Arial; color: black"><font size="3">Thỏa thuận <p>&nbsp;</p></font></span></td></tr><tr style="height: 46.35pt; mso-yfti-irow: 5"><td style="border-bottom: #bbbbbb 1pt inset; border-left: #bbbbbb 1pt inset; padding-bottom: 2.25pt; background-color: transparent; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; height: 46.35pt; border-top: #ebe9ed; border-right: #bbbbbb 1pt inset; padding-top: 2.25pt; mso-border-alt: inset #BBBBBB .75pt; mso-border-top-alt: inset #BBBBBB .75pt"><span style="font-family: Arial; color: black"><font size="3">Trang trại đang trồng nấm v&agrave; nu&ocirc;i heo rừng giống c&oacute; hiệu quả kinh tế cao , diện t&iacute;ch 2000m , đường nhựa 4m xe 2T5&nbsp;v&agrave;o ngay trại , c&oacute; nh&agrave; ở , hồ chứa nước , điện kế , sồ đỏ ch&iacute;nh chủ , đất kh&ocirc;ng bị giải tỏa c&oacute; văn bản v&agrave; giấy ph&eacute;p x&acirc;y dựng của x&atilde; t&acirc;n ki&ecirc;n .<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-family: Arial; color: black"><font size="3">M&igrave;nh đang c&oacute; con nhỏ n&ecirc;n muốn sang lại hoặc hợp t&aacute;c kinh doanh , c&aacute;c bạn v&agrave; anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : Mr Lễ 090 3 926 912 - gần cầu b&igrave;nh điền <p>&nbsp;</p></font></span></td></tr><tr style="height: 15.45pt; mso-yfti-irow: 6"><td style="border-bottom: #bbbbbb 1pt inset; border-left: #bbbbbb 1pt inset; padding-bottom: 2.25pt; background-color: transparent; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; height: 15.45pt; border-top: #ebe9ed; border-right: #bbbbbb 1pt inset; padding-top: 2.25pt; mso-border-alt: inset #BBBBBB .75pt; mso-border-top-alt: inset #BBBBBB .75pt"><span style="font-family: Arial; color: black"><font size="3">Nguyễn Thuận Lễ<p>&nbsp;</p></font></span></td></tr><tr style="height: 15.45pt; mso-yfti-irow: 7"><td style="border-bottom: #bbbbbb 1pt inset; border-left: #bbbbbb 1pt inset; padding-bottom: 2.25pt; background-color: transparent; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; height: 15.45pt; border-top: #ebe9ed; border-right: #bbbbbb 1pt inset; padding-top: 2.25pt; mso-border-alt: inset #BBBBBB .75pt; mso-border-top-alt: inset #BBBBBB .75pt"><span style="font-family: Arial; color: black"><font size="3">A12/22A1 Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TPHCM<p>&nbsp;</p></font></span></td></tr><tr style="height: 15.45pt; mso-yfti-irow: 8"><td style="border-bottom: #bbbbbb 1pt inset; border-left: #bbbbbb 1pt inset; padding-bottom: 2.25pt; background-color: transparent; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; height: 15.45pt; border-top: #ebe9ed; border-right: #bbbbbb 1pt inset; padding-top: 2.25pt; mso-border-alt: inset #BBBBBB .75pt; mso-border-top-alt: inset #BBBBBB .75pt"><span style="font-family: Arial; color: black"><font size="3">090 3 926 912<p>&nbsp;</p></font></span></td></tr><tr style="height: 15.45pt; mso-yfti-irow: 9; mso-yfti-lastrow: yes"><td style="border-bottom: #bbbbbb 1pt inset; border-left: #bbbbbb 1pt inset; padding-bottom: 2.25pt; background-color: transparent; padding-left: 2.25pt; padding-right: 2.25pt; height: 15.45pt; border-top: #ebe9ed; border-right: #bbbbbb 1pt inset; padding-top: 2.25pt; mso-border-alt: inset #BBBBBB .75pt; mso-border-top-alt: inset #BBBBBB .75pt"><span style="font-family: Arial; color: black"><font size="3">thaotri_ltd@yahoo.com<p>&nbsp;</p></font></span></td></tr></tbody></table>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH