Bán đất

  • Thread starter mrdau01
  • Ngày gửi
M

mrdau01

Guest
#1
<div style="color: #222222; font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><font size="3"><span style="line-height: 20px; font-size: 13px; font-family: arial,helvetica,sans-serif">Rất cần b&aacute;n gấp mảnh đất, b&igrave;a đỏ ch&iacute;nh chủ, H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội</span></font></div><div style="color: #222222; font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 20px">Diện t&iacute;ch 60 m&eacute;t vu&ocirc;ng, mặt tiền 5 m&eacute;t, chiều s&acirc;u 12 m&eacute;t đường &ocirc; t&ocirc; v&agrave;o rộng r&atilde;i</span></font></div><div style="color: #222222; font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 20px">Địa chỉ: Khu đấu gi&aacute; QSD đất Ph&uacute;c Tiến - Phường Bi&ecirc;n Giang, Quận H&agrave; Đ&ocirc;ng - H&agrave; Nội</span></font></div><div style="color: #222222; font-family: arial,sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 20px">Li&ecirc;n hệ chị Hương: 0912445210</span></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chị Hương
- Địa chỉ: Hà Nội
- Điện thoại: 0912445210 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH