• Bán dây chuyền sản xuất nước hoa quả

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 9/5/12

  1. saobaca Guest

   <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman">C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; C&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n xuất nhập khẩu c&aacute;c mặt h&agrave;ng m&aacute;y m&oacute;c thiết bị thực phẩm. </span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman">H&agrave;ng mới 100% nhập khẩu từ Trung Quốc</span></span></p><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top" class="title" style="padding-top: 10px; width: 100%"><div><h1 style="font-size: 16px; color: #094b95">D&acirc;y chuyền sản xuất nước hoa quả</h1><p>&nbsp;</p></div></td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody></table><p> <img width="497" vspace="10" hspace="10" height="255" border="0" alt="D&acirc;y chuyền sản xuất nước hoa quả" style="border: 1px solid #dddddd" src="http://thietbimaysb.com/img/product/A488JM43_d%C3%A2y-chuy%E1%BB%81n-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-hoa-qu%E1%BA%A3-2.jpg" /><br /><font size="3"><span style="font-size: larger"><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> -<span style="font: 7pt &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif">Quy tr&igrave;nh sản xuất:&nbsp;&nbsp; Xử l&yacute; nước, lọc RO </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> H&ograve;a đường </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> lọc </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Nấu </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Phối trộn </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Lọc </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Tank chứa </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Tiệt tr&ugrave;ng </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Đồng h&oacute;a </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Tiệt tr&ugrave;ng </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Chiết r&oacute;t </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Lồng nh&atilde;n </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Co m&agrave;ng </span><span style="font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Th&agrave;nh phẩm.<br /> <br /> </span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;Times New Roman&rsquo;,serif" /><span style="font-size: larger"><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif">-<span style="font: 7pt &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif">Quy tr&igrave;nh sản xuất tr&agrave; xanh chiết r&oacute;t n&oacute;ng cần th&ecirc;m kh&acirc;u đảo chai khử tr&ugrave;ng </span><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> L&agrave;m&nbsp;m&aacute;t </span><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Thổi sấy kh&ocirc; nước </span><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Lồng nh&atilde;n </span><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Co m&agrave;ng.<br /> <br /> </span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;Times New Roman&rsquo;,serif" /><span style="font-size: larger"><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif">-<span style="font: 7pt &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif">Với đồ uống c&oacute; ga: Tiệt tr&ugrave;ng </span><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Đồng h&oacute;a </span><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> L&agrave;m m&aacute;t </span><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Phối trộn xục kh&iacute; Co2 </span><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> l&agrave;m lạnh </span><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Chiết lạnh </span><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Lồng nh&atilde;n </span><span style="line-height: 115%; font-family: Symbol">-</span><span style="line-height: 115%; font-family: &rsquo;&rsquo;Times New Roman&rsquo;&rsquo;,serif"> Co m&agrave;ng.</span></span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng T&ocirc;i chịu tr&aacute;ch nhiệm bảo h&agrave;nh tận nơi cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. </span></span></font></p> <p><font size="3">&nbsp;<span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin </span></span></font></p> <p><font size="3">&nbsp;<span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman">Li&ecirc;n Hệ: C&ocirc;ng Ty TNHH Xu&acirc;́t Nh&acirc;̣p Kh&acirc;̉u Sao Bắc &Aacute;</span></span></font></p> <p><font size="3">&nbsp;<span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman">Số nh&agrave;: 17 ngõ 36 Nguy&ecirc;̃n Vi&ecirc;́t Xu&acirc;n - Thanh Xu&acirc;n - Hà N&ocirc;̣i<br /></span></span></font></p> <p><font size="3">&nbsp;<span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman">ĐT: 04/3568.3054/35682573</span></span></font></p> <p><font size="3">Email:thuxuan26985@yahoo.com</font></p> <font size="3"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: times new roman">Web: www.thietbimaysb.com</span></span></span></span></font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY SAO BẮC Á
   - Địa chỉ: 17 ngõ 36 Nguyễn Viết Xuân - Thanh Xuân - Hà Nội
   - Điện thoại: 0435683054 - Fax: 0435682573
   - email: thuxuan26985@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...