BÁN DẾ GIÔNG,BỌ CẠP GIỐNG,THÀNH PHẨM,NGÂM RƯỢU

  • Thread starter tran thi thanh tuan
  • Ngày gửi
T

tran thi thanh tuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THỊ THANH
- Địa chỉ: SỐ NHÀ 23 NGÕ 208 TAM TRINH HÀ NỘI
- Tel, Fax: ::: FaX 0987413596
- email: TRANGTRAITHANHTUAN@GMAIL.COM
================================

&nbsp; <div align="left"><font size="4"><strong><font color="#ff0000">TRANG TRẠI THANH tUẤN </font></strong><strong><font color="#ff0000">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP:</font></strong><strong><font color="#ff0000">TẮC K&Egrave;,</font><font color="#ff0000"> DẾ M&Egrave;N, BỌ CẠP,, RẾT</font></strong></font><font color="#ff0000"><strong><br /><font size="4"><u>Cơ sở 1:số 23 ng&otilde; 208 </u>TAM TRINH- MAI ĐỘNG- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</font></strong></font><br /><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00" size="4">LH: Mr tuấn-0987413596</font></strong></font></font></div><div align="left"><font size="4"><font color="#ff0000"><strong><u>Cơ sở 2:</u>TH&Ocirc;N H&Oacute;P- X&Atilde; MỸ PH&Uacute;C- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.</strong></font><br /><strong><font color="#ff0000"><font color="#000000"><font color="#99cc00">LH: B&Aacute;C MẠC - ĐT: </font></font></font></strong><font color="#00ccff"><strong><font color="#99cc00">0350.3818.159- 0945.370.300</font></strong></font></font></div><br /><font color="#99cc00"><font color="#000000"><div align="left"><font size="4"><strong>Bọ cạp</strong> l&agrave; giống </font><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_kh%C 3%B4ng_x%C6%B0%C6%A1ng_s%E1%BB%91ng&amp;action=edit&amp;re dlink=1" target="_blank"><font color="#000000" size="4">động vật kh&ocirc;ng xương sống</font></a><font size="4"><font color="#000000">, t&aacute;m ch&acirc;n thuộc lớp <em><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Arachnida&amp;action=edit&amp;redlink=1" target="_blank"><font color="#003399">Arachnida</font></a></em></font><font color="#000000"> (động vật h&igrave;nh nhện). Bọ cạp giống nhện, ve, b&eacute;t...</font></font></div><div align="left"><font size="4"><font color="#800080"><strong>BỌ CẠP</strong></font> </font></div></font></font><br /><div align="left"><font color="#99cc00"><font color="#000000" size="4"><img id="ncode_imageresizer_container_5" src="http://i655.photobucket.com/albums/uu279/nguyentheanh145/DSC00885.jpg" border="0" /></font></font></div><div align="left"><font color="#99cc00"><font color="#000000" size="4"><img id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/100_1273153021.jpg" border="0" /></font></font></div><div align="left"><strong><u><font color="#99cc00" size="4"><em><img id="ncode_imageresizer_container_2" src="http://i297.photobucket.com/albums/mm201/slivershark/0bfbd02137cb69ec12728a39956f6f21.jpg" border="0" /></em></font></u></strong></div><br /><div align="left"><font color="#99cc00"><strong><font color="#800080" size="4">RẾT</font></strong></font></div><div align="left"><strong><u><font color="#99cc00" size="4"><em><img id="ncode_imageresizer_container_8" src="http://i297.photobucket.com/albums/mm201/slivershark/1ec631426f11178c36de44f10206ffd8.jpg" border="0" /></em></font></u></strong></div><div align="left"><strong><font color="#99cc00"><font color="#800080" size="4">MỐI CH&Uacute;A</font></font></strong></div><div align="left"><strong><u><font color="#99cc00"><em><font color="#003399" size="4"><img id="ncode_imageresizer_container_6" src="http://ic2.pbase.com/g4/40/44140/2/91402458.i4oPmnVL.jpg" border="0" /></font></em></font></u></strong></div><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000"><img id="ncode_imageresizer_container_7" src="http://i397.photobucket.com/albums/pp51/tantaitbh/tacke4.jpg" border="0" /></font></font><br /></font><div align="left"><strong><font color="#99cc00"><font size="4">1.<u>M&ocirc; tả</u></font></font></strong></div><div align="left"><font size="4"><strong>Th&acirc;n bọ cạp chia l&agrave;m hai phần</strong>:<strong>Phần đầu ngực (đốt th&acirc;n trước) v&agrave; phần bụng (v&ugrave;ng th&acirc;n sau). Phần bụng bao gồm phần bụng dưới v&agrave; đu&ocirc;i:</strong></font></div><div align="left"><font size="4"><strong>-</strong> <em><u>Phần đầu ngực/Đốt th&acirc;n trước</u></em>: bao gồm lớp gi&aacute;p, mắt, ch&acirc;n k&igrave;m (một phần của miệng), ch&acirc;n k&igrave;m sờ v&agrave; 8 ch&acirc;n.</font></div><div align="left"><font size="4"><strong>-</strong> <u><em>Phần bụng dưới</em></u>: chia l&agrave;m 8 đoạn. Đoạn đầu ti&ecirc;n chứa cơ quan sinh dục v&agrave; dấu vết của một bộ phận phụ nay đ&atilde; bị ti&ecirc;u giảm gọi l&agrave; nắp sinh dục. Đoạn thứ hai l&agrave; 1 cặp cơ quan cảm gi&aacute;c giống như chất Pectine. Bốn đoạn c&ograve;n lại bao gồm hai l&aacute; phổi. Phần bụng dưới được bọc gi&aacute;p bằng chất sừng.</font></div><div align="left"><font size="4"><strong>-</strong> <em><u>Phần đu&ocirc;i</u></em>: gồm 6 đốt (đốt đầu ti&ecirc;n như đốt bụng cuối c&ugrave;ng). Hậu m&ocirc;n của bọ cạp nằm ở đốt cuối c&ugrave;ng, đồng thời đốt n&agrave;y mang nọc độc. Đốt cuối lần lượt gồm một t&uacute;i chứa, một cặp tuyến độc v&agrave; một mũi ti&ecirc;m nọc độc.</font></div><div align="left"><font size="4"><strong>- </strong><em><u>Gi&aacute;p</u></em>: bao quanh cơ thể, một số chỗ c&oacute; l&ocirc;ng l&agrave;m cơ quan c&acirc;n bằng. Một lớp phủ ngo&agrave;i gi&aacute;p vốn trong suốt sẽ biến th&agrave;nh m&agrave;u xanh lục huỳnh quang dưới tia tử ngoại. Những con bọ cạp mới lột x&aacute;c sẽ kh&ocirc;ng ph&aacute;t s&aacute;ng cho tới khi lớp gi&aacute;p n&oacute; cứng c&aacute;p. Lớp phủ đ&oacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng bị sứt mẻ trong h&oacute;a thạch suốt h&agrave;ng trăm triệu năm.</font></div><div align="left"><font size="4">- <em><u>Ph&acirc;n biệt</u></em>: con c&aacute;i th&igrave; c&agrave;ng v&agrave; đu&ocirc;i nhỏ hơn con đực,con c&aacute;i bụng bự, con đực m&igrave;nh dẹp.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">2.<u>Nọc độc</u></font> </strong><br /><br /></font><div align="left"><font size="4">Ngo&agrave;i ngoại lệ l&agrave; lo&agrave;i Hemiscorpius lepturus c&oacute; nọc độc hoại tế b&agrave;o, tất cả c&aacute;c lo&agrave;i bọ cạp kh&aacute;c đều c&oacute; độc l&agrave;m hủy thần kinh. Những độc tố ảnh hưởng đến thần kinh n&agrave;y chứa một lượng nhỏ protein, natri v&agrave; cation kali. Bọ cạp d&ugrave;ng nọc độc của n&oacute; để giết hoặc l&agrave;m t&ecirc; liệt con mồi; h&agrave;nh động n&agrave;y kh&aacute; nhanh v&agrave; hiệu quả.</font></div><div align="left"><font size="4">Thật may mắn l&agrave; nọc độc của đa số lo&agrave;i bọ cạp v&ocirc; hại đối với con người, tuy nhi&ecirc;n n&oacute; c&oacute; thể g&acirc;y ra c&aacute;c phản ứng kh&aacute;c như đau, t&ecirc; cứng hay sưng phồng. Một v&agrave;i lo&agrave;i bọ cạp, chủ yếu trong họ <em>Buthidae</em> c&oacute; thể g&acirc;y nguy hiểm tới con người. Những lo&agrave;i bọ cạp nguy hiểm nhất l&agrave; <em>Leiurus quinquestriatus</em> - c&oacute; nọc độc mạnh nhất trong họ <em>Buthidae</em>, v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i trong chi <em>Parabuthus, Tityus, Centruroides</em>, đặc biệt l&agrave; <em>Androctonus</em> - cũng c&oacute; nọc độc mạnh. Lo&agrave;i bọ cạp giết người nhiều nhất l&agrave; <em>Androctonus australis</em>, hoặc lo&agrave;i bọ cạp đu&ocirc;i b&eacute;o </font><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://slave.vatgia.com/wiki/B%E1%BA%AFc_Phi" target="_blank"><font color="#0645ad" size="4">Bắc Phi</font></a><font size="4">. Nọc độc của <em>Androctonus australis</em> chỉ bằng một nửa so với <em>Leiurus quinquestriatus</em>, nhưng người bị n&oacute; ch&iacute;ch c&oacute; thể chết. Bọ cạp thật ra kh&ocirc;ng đủ nọc để giết chết một người trưởng th&agrave;nh khỏe mạnh. Một v&agrave;i người bị </font><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://slave.vatgia.com/w/index.php?title=D%E1%BB%8B_%E1%BB%A9ng&amp;action=edit &amp;redlink=1" target="_blank"><font color="#ba0000" size="4">dị ứng</font></a><font size="4"> với bọ cạp c&oacute; thể chết nhanh hơn. Triệu chứng đơn giản nhất sau khi bị bọ cạp ch&iacute;ch l&agrave; chỗ đau t&ecirc; cứng trong v&agrave;i ng&agrave;y. Bọ cạp n&oacute;i chung kh&aacute; nh&uacute;t nh&aacute;t v&agrave; v&ocirc; hại, ch&uacute;ng chỉ ch&iacute;ch khi bắt mồi hay tự vệ. Trong trường hợp nguy hiểm, bọ cạp thường bỏ chạy hoặc đứng y&ecirc;n.</font></div><div align="left"><font size="4">Bọ cạp c&oacute; khả năng điều chỉnh lượng nọc ch&iacute;ch, th&ocirc;ng thường 0,1-0,6 mg. Đ&oacute; cũng l&agrave; một gợi &yacute; về giả thiết bọ cạp để d&agrave;nh nọc độc của m&igrave;nh trong những trận giao tranh kh&aacute;c. Bọ cạp c&oacute; hai loại nọc: loại nhẹ chỉ l&agrave;m đối phương cho&aacute;ng v&aacute;ng v&agrave; loại mạnh đủ để giết chết kẻ th&ugrave;. C&oacute; lẽ bọ cạp mất kh&aacute; nhiều năng lượng cho loại độc n&agrave;y đến nỗi n&oacute; phải mất v&agrave;i ng&agrave;y mới hồi phục sau khi d&ugrave;ng hết số độc c&oacute; sẵn.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">3.<u>Giao cấu</u></font></strong><br /><br /></font><div align="left"><font size="4">Bọ cạp c&oacute; khả năng tự t&aacute;i tạo, mỗi lo&agrave;i bọ cạp đều c&oacute; con đực v&agrave; c&aacute;i ri&ecirc;ng biệt. Bọ cạp sinh sản bằng c&aacute;ch chuyển b&agrave;o tinh từ con đực qua con c&aacute;i.</font></div><div align="left"><font size="4">Đầu ti&ecirc;n bọ cạp đực giữ lấy c&aacute;c ch&acirc;n k&igrave;m sờ của con c&aacute;i rồi bắt đầu một điệu nhảy. Tr&ecirc;n thực tế, con đực đang dẫn dắt con c&aacute;i t&igrave;m nơi để đặt t&uacute;i b&agrave;o tinh của n&oacute;. Nghi thức n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; thể bao gồm th&ecirc;m v&agrave;i h&agrave;nh động kh&aacute;c như rung mạnh hoặc h&ocirc;n v&agrave;o ch&acirc;n k&igrave;m của con c&aacute;i (đ&ocirc;i l&uacute;c con đực bơm một &iacute;t nọc độc của n&oacute; v&agrave;o người con c&aacute;i), tất cả những h&agrave;nh động tr&ecirc;n l&agrave; để l&agrave;m y&ecirc;n l&ograve;ng con c&aacute;i.</font></div><div align="left"><font size="4">Khi t&igrave;m được nơi th&iacute;ch hợp, bọ cạp đực đặt t&uacute;i b&agrave;o tinh v&agrave; hướng dẫn con c&aacute;i giữ lấy n&oacute;. Con c&aacute;i sẽ đưa t&uacute;i b&agrave;o tinh v&agrave;o trong nắp sinh dục của m&igrave;nh, b&agrave;o tinh sẽ vỡ ra đưa tinh tr&ugrave;ng v&agrave;o người con c&aacute;i. Việc giao cấu c&oacute; thể mất từ 1 đến hơn 25 giờ t&ugrave;y thuộc v&agrave;o khả năng của bọ cạp đực t&igrave;m thấy nơi đặt t&uacute;i tinh của n&oacute; nhanh hay chậm. Nếu qu&aacute; chậm, con c&aacute;i c&oacute; thể mất ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; bỏ đi.</font></div><div align="left"><font size="4">Một khi giao cấu xong, ch&uacute;ng sẽ t&aacute;ch nhau ra. Con đực sẽ r&uacute;t lui thật nhanh ch&oacute;ng để ph&ograve;ng trường hợp bị bạn t&igrave;nh của m&igrave;nh ăn sống, mặc d&ugrave; tục ăn sống n&agrave;y hiếm khi xảy ra ở bọ cạp.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">4.<u>Sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển</u></font> </strong><br /><br /></font><div align="left"><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://slave.vatgia.com/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Scorpionwithyoung.JPG" target="_blank"><font size="4"><img id="ncode_imageresizer_container_3" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Scorpionwithyoung.JPG/200px-Scorpionwithyoung.JPG" border="0" /></font></a><font size="4"> <br />Bọ cạp mang con tr&ecirc;n lưng <br /><br /></font></div><br /><div align="left"><font size="4">- Con bọ cạp mới đẻ nu&ocirc;i đến 2 th&aacute;ng v&agrave; 2 tuần l&agrave; xuất thịt thương phẩm được.<br />- Một kg bọ cap c&oacute; trung b&igrave;nh 90 - 110 con. </font><div align="left"><font size="4"><em>- </em>Một con bọ cạp sống từ 4 &ndash; 40 năm, nhưng chỉ trong thời gian 6 &ndash; 7 th&aacute;ng đủ để bọ cạp con lớn l&ecirc;n v&agrave; trưởng th&agrave;nh. L&uacute;c n&agrave;y, n&oacute; c&oacute; thể giao phối v&agrave; sinh sản. N&oacute; đẻ khoảng từ 15 đến 30 con. Khoảng c&aacute;ch giữa những lần bọ cạp đẻ c&oacute; sự kh&aacute;c nhau: nửa th&aacute;ng hay một th&aacute;ng, tuỳ con.</font></div></div><div align="left"><font size="4">- Kh&ocirc;ng giống c&aacute;c lo&agrave;i thuộc lớp Nhện, bọ cạp đẻ con. Bọ cạp được sinh ra từng con một v&agrave; b&aacute;m tr&ecirc;n lưng mẹ cho tới khi ch&uacute;ng trải qua &iacute;t nhất một kỳ lột x&aacute;c. Trước kỳ lột x&aacute;c đầu ti&ecirc;n, bọ cạp con kh&ocirc;ng thể sống s&oacute;t nếu kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o mẹ ch&uacute;ng.</font></div><div align="left"><font size="4">- Bọ cạp con kh&aacute; giống ba mẹ ch&uacute;ng. Ch&uacute;ng lớn l&ecirc;n bằng c&aacute;ch lột x&aacute;c. Sau 5-7 lần lột x&aacute;c, bọ cạp mới trưởng th&agrave;nh. Việc lột x&aacute;c bắt đầu bởi lớp xương trong, khi lớp gi&aacute;p ở m&eacute;p đốt th&acirc;n trước bị nứt. Những ch&acirc;n k&igrave;m sờ v&agrave; ch&acirc;n của ch&uacute;ng sẽ được lột x&aacute;c đầu ti&ecirc;n, sau đ&oacute; l&agrave; phần bụng. Khi lột x&aacute;c xong, lớp gi&aacute;p của ch&uacute;ng rất mềm v&agrave; sẽ bị tổn thương nếu c&oacute; sự tấn c&ocirc;ng. Qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m cứng lại lớp gi&aacute;p n&agrave;y gọi l&agrave; sự xơ cứng. Bộ gi&aacute;p ngo&agrave;i mới đầu kh&ocirc;ng c&oacute; m&agrave;u, nhưng khi n&oacute; trở n&ecirc;n cứng c&aacute;p ta sẽ thấy n&oacute; c&oacute; m&agrave;u huỳnh quang.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">5.<u>Đời sống v&agrave; tập t&iacute;nh</u> </font></strong><br /><br /></font><div align="left"><font size="4">Tuổi thọ tối đa của bọ cạp vẫn chưa được x&aacute;c định. Ch&uacute;ng c&oacute; thể sống tối thiểu 4 năm v&agrave; tối đa l&agrave; 25 năm (lo&agrave;i H. arizonensis).</font></div><div align="left"><font size="4">Bọ cạp th&iacute;ch sống ở nơi c&oacute; nhiệt độ khoảng 20 đến 37 độ C (68-99 độ F) nhưng giới hạn chịu đựng khoảng 14-45 độ C (57-113 độ F).</font></div><div align="left"><font size="4">Bọ cạp l&agrave; động vật về đ&ecirc;m v&agrave; hay đ&agrave;o bới, ch&uacute;ng đ&agrave;o hang suốt ng&agrave;y để t&igrave;m nơi tr&uacute; ẩn m&aacute;t mẻ, thường l&agrave; mặt dưới c&aacute;c tảng đ&aacute;, v&agrave; ban đ&ecirc;m ra ngo&agrave;i săn mồi. Bọ cạp c&oacute; chứng sợ &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i chim, rết, thằn lằn, những th&uacute; c&oacute; t&uacute;i v&agrave; chuột.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">6.<u>Vấn đề ti&ecirc;u ho&aacute; thức ăn</u></font> </strong><br /><br /></font><div align="left"><font size="4">Bọ cạp ăn những động vật ch&acirc;n khớp nhỏ v&agrave; s&acirc;u bọ. Đầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng d&ugrave;ng c&agrave;ng để bắt mồi. T&ugrave;y v&agrave;o lượng nọc độc v&agrave; k&iacute;ch cỡ c&agrave;ng m&agrave; bọ cạp sẽ ch&iacute;ch độc hay d&ugrave;ng c&agrave;ng &eacute;p con mồi. C&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m t&ecirc; liệt, th&acirc;m ch&iacute; l&agrave; giết chết mồi để sau đ&oacute; bọ cạp c&oacute; thể ăn. Bọ cạp c&oacute; một kiểu ăn duy nhất l&agrave; sử dụng ch&acirc;n k&igrave;m. Đ&oacute; l&agrave; những vuốt nhỏ từ miệng, chỉ c&oacute; một số lo&agrave;i c&oacute; (trong đ&oacute; c&oacute; nhện). Ch&acirc;n k&igrave;m rất sắc v&agrave; c&oacute; thể được d&ugrave;ng để chia nhỏ con mồi ra cho dễ ti&ecirc;u h&oacute;a. Bọ cạp chỉ c&oacute; thể ti&ecirc;u h&oacute;a thức ăn ở một dạng chất lỏng nhất định, bất kỳ chất rắn n&agrave;o (l&ocirc;ng, bộ xương ngo&agrave;i... của con mồi) đều bị ch&uacute;ng bỏ lại.</font></div><div align="left"><font size="4">Bọ cạp được t&igrave;m thấy trong nhiều h&oacute;a thạch c&oacute; độ tuổi khoảng 425-450 triệu năm. C&oacute; lẽ ch&uacute;ng c&oacute; nguồn gốc từ đại dương, c&oacute; mang c&aacute; v&agrave; vuốt để b&aacute;m l&ecirc;n đ&aacute; hoặc tảo biển.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">7<strong>.<u>Những hiểu lầm về vấn đề tự tử của bọ cạp</u></strong> </font></strong><br /><br /></font><div align="left"><font size="4">Người ta nghĩ rằng bọ cạp tự s&aacute;t bằng c&aacute;ch tự ch&iacute;ch m&igrave;nh cho tới chết. Tuy nhi&ecirc;n thật ra nọc độc của bọ cạp miễn nhiễm với bản th&acirc;n n&oacute; cũng như bất kỳ con bọ cạp n&agrave;o c&ugrave;ng loại, trừ khi nọc độc bị ti&ecirc;m thẳng v&agrave;o hạch thần kinh. C&oacute; lẽ sự hiểu lầm xuất ph&aacute;t từ thực tế đ&oacute; l&agrave; bọ cạp l&agrave; động vật biến nhiệt nhưng một số chuyển h&oacute;a trong cơ thể n&oacute; l&agrave;m n&oacute; n&oacute;ng hẳn l&ecirc;n. Điều n&agrave;y l&agrave;m bọ cạp co thắt bừa b&atilde;i v&agrave; dẫn đến việc l&agrave; n&oacute; tự ch&iacute;ch m&igrave;nh. Th&ecirc;m một &yacute; kiến sai lầm nữa đ&oacute; l&agrave; cồn sẽ khiến bọ cạp tự ti&ecirc;m nọc v&agrave;o người n&oacute;.</font></div><font size="4"><strong><font color="#99cc00">8.<u>Lợi &iacute;ch</u></font></strong><br /><br /><strong>Theo Gi&aacute;o sư Đỗ Tất Lợi c&oacute; b&agrave;i đăng tr&ecirc;n b&aacute;o Sức khỏe &amp; Đời sống th&igrave; &quot; Bọ cạp l&agrave; một vị thuốc d&ugrave;ng trong đ&ocirc;ng y với t&ecirc;n To&agrave;nYết d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc trấn kinh, chữa động kinh, uốn v&aacute;n, k&iacute;ch th&iacute;ch thần kinh, chữa liệt nửa người, đau đầu, tr&agrave;ng nhạc, lao xương, t&aacute;o b&oacute;n...&quot;Nọc độc c&oacute; khi c&ograve;n được sự dụng như thuốc v&agrave; rất đắt tiền c&ograve;n hơn cả nọc độc rắn. </strong><br /><br /><strong>Bọ cạp c&ograve;n c&oacute; thể chế biến th&agrave;nh nhiều m&oacute;n ăn kh&aacute;c nhau như m&oacute;n bọ cạp chi&ecirc;n gi&ograve;n, chi&ecirc;n bột, chi&ecirc;n bơ, nướng, x&agrave;o xả ớt,ng&acirc;m rượu rất bổ... Tuy nhi&ecirc;n c&oacute; một số lo&agrave;i c&oacute; độc mạnh kh&ocirc;ng thể ăn được n&ecirc;n cẩn thận đề ph&ograve;ng trước khi ăn thịt b&ograve; cạp phải chắc chắn l&agrave; n&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; độc. N&ecirc;n l&agrave;m ăn sau khi mấy ng&agrave;y bắt về, rửa sạch c&aacute;c chất độc v&agrave; sau khi ch&iacute;n bỏ th&ecirc;m hương vị tuy theo sở th&iacute;ch mỗi người, nhiều người nghĩ bụng của bọ cạp l&agrave; ngon nhất.</strong><br /><br /><strong><em>Tr&iacute;ch</em>:&quot; T&ocirc;i gắp đại một con bỏ miệng, cảm nhận đầu ti&ecirc;n khi răng cắn v&agrave;o con c&ocirc;n tr&ugrave;ng cực độc n&agrave;y l&agrave; b&eacute;o b&eacute;o, b&ugrave;i b&ugrave;i pha vị ng&ograve;n ngọt. C&aacute;i &ldquo;&aacute;o gi&aacute;p&rdquo; của n&oacute; nhai gi&ograve;n rụm, tan ra trong miệng. Một vị rất lạ, rất kh&oacute; tả. V&agrave; tất nhi&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng thể ch&ecirc; n&oacute; được&hellip;&quot;</strong><br /><br /></font><div align="left"><font color="#99cc00"><strong><font size="4">9.<u>C&aacute;ch nu&ocirc;i</u></font></strong></font></div><div align="left"><font size="4">- Người nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; thể sử dụng thau nhựa, th&ugrave;ng nhựa hoặc hồ nu&ocirc;i nhưng bọ cạp th&ocirc;ng thường ph&aacute;t triển tốt trong hồ nu&ocirc;i; diện t&iacute;ch hồ nu&ocirc;i bọ cạp t&ugrave;y thuộc v&agrave;o nhu cầu thực tế.<br />- Hồ nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; diện t&iacute;ch 12m2 nu&ocirc;i khoảng 500 con bọ cạp giống bố mẹ.<br />- Hồ nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; diện t&iacute;ch 12m2 nu&ocirc;i khoảng 5000 con bọ cạp để lấy thịt thương phẩm. </font></div><div align="left"><font size="4">- Thức ăn cho bọ cạp l&agrave;: c&aacute;, ốc, ếch, nh&aacute;i, phổi heo,c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&aacute;c loại &hellip; đặc biệt l&agrave; dế m&egrave;n, si&ecirc;u s&acirc;u&hellip;.<br />- Hồ nu&ocirc;i bọ cạp x&acirc;y bằng gạch ngo&agrave;i trời, kh&ocirc;ng cần m&aacute;i che, kh&ocirc;ng cần l&aacute;ng nền, n&ecirc;n x&acirc;y dựng ở những nơi kh&ocirc; r&aacute;o kh&ocirc;ng bị ngập nước khi trời mưa; c&oacute; mương nước tr&aacute;nh kiến; d&aacute;n một lớp gạch l&aacute;ng tr&ecirc;n miệng hồ bao xung quanh tr&aacute;nh bọ cạp tr&egrave;o ra ngo&agrave;i.<br />- Người nu&ocirc;i bọ cạp cho một &iacute;t g&aacute;o dừa, ng&oacute;i, v&aacute;n mục, cỏ để tạo chỗ tr&uacute; ẩn cho bọ cạp.<br />- Mỗi ng&agrave;y cho bọ cạp ăn một lần v&agrave;o buổi chiều. Bốn ng&agrave;y tưới nước sạch một lần để giữ ẩm cho bọ cạp hoặc cho v&agrave;o hồ nu&ocirc;i bọ cạp một khay nước nhưng độ cao nước thấp để kh&ocirc;ng l&agrave;m cho bọ cạp chế đuối. Chăm s&oacute;c b&igrave;nh thường cho đến khi thấy bọ cạp con b&aacute;m tr&ecirc;n lưng bọ cạp mẹ; khoảng 10 ng&agrave;y sau th&igrave; bắt bọ cạp bố mẹ qua chỗ kh&aacute;c để nu&ocirc;i cho đẻ tiếp.</font></div><br /><font size="4"><font color="#ff0000"><strong>TRANG TRẠI THANH tUẤN CUNG CẤP CON GIỐNG C&Aacute;C LOẠI V&Agrave; THU MUA LẠI H&Agrave;NG THƯƠNG PHẨM CHO B&Agrave; CON. C&Oacute; K&Egrave;M THEO S&Aacute;CH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CỦA TỪNG LOẠI:</strong></font><br /><br /><font color="#ff0000"><strong>- TẮC K&Egrave; GIỐNG.</strong></font><br /><br /><font color="#ff0000"><strong>- BỌ CẠP GIỐNG.</strong></font><br /><br /><font color="#ff0000"><strong>- DẾ M&Egrave;N GIỐNG.</strong></font><br /><br /><br /><font color="#ff0000"><strong>- TRỨNG DẾ - loại khay to nở khoảng 6 - 8 ngh&igrave;n trứng.</strong></font><br /><br /><font color="#000000"><strong><font color="#ff0000">XIN MỜI LI&Ecirc;N HỆ ĐỂ BIẾT TH&Ecirc;M CHI TIẾT!</font></strong></font><br /><br /><font color="#ff0000"><strong>C&Aacute;C BẠN Ở XA KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐIỀU KIỆN TỚI TRANG TRAI XIN MỜI MUA H&Agrave;NG BẰNG H&Igrave;NH THỨC CHUYỂN KHOẢN:</strong></font><br /><font color="#ff0000"><strong>&quot;CHỦ TK: TRẦN THỊ THANH XU&Acirc;N. SỐ TK: 1500205375877.</strong><strong> NG&Acirc;N H&Agrave;NG N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N H&Agrave; NỘI&quot;.</strong></font><br /><font color="#ff0000"><strong>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CHUYỂN H&Agrave;NG NGAY CHO C&Aacute;C BẠN MỘT C&Aacute;CH AN TO&Agrave;N V&Agrave; ĐẢM BẢO NHẤT</strong></font><br /></font><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00"><u><em><br /><font size="4">Đặc biệt:</font></em></u><font size="4"> </font></font></strong></font></font><br /><div align="left"><font size="4"><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong><font color="#ff0000">TRANG TRẠI THANH tUẤN</font></strong></font><font color="#000000"><strong>chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại:</strong> </font><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00">Dế v&agrave;ng,Dế trắng,Dế trứng,Dế lột,Bọ Cạp,</font></strong></font></font><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00">Tắc k&egrave;</font></strong></font></font><font color="#ff0000"><font color="#000000"><strong><font color="#99cc00">, rượu ng&acirc;m c&aacute;c loại...</font> số lượng lớn cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, qu&aacute;n bia...</strong></font></font><strong>xin li&ecirc;n hệ: </strong></font></div><font size="4"><font color="#ff0000"><font color="#99cc00"><strong><font color="#0000ff"><font color="#ff0000">Mr tuấn-0987413596-</font></font></strong></font></font><font color="#ff0000"><strong>ĐC:&nbsp;số 23&nbsp;ng&otilde; 208&nbsp;tam trinh&nbsp;- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</strong></font><br /><br /><br /><br /></font>
 

#2
Chủ nhật này em muốn sang trang trại để học cách nuôi dế và mua Dế giống, mong trang trại giúp đỡ em và cung cấp cho em xin tài liệu để chăn nuôi dế được ko ạ
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH