• BÁN DẾ GIỐNG VÀ DẾ THỊT

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 23/5/10

  1. Loanthich Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: loanthich
   - Địa chỉ: Thanh bà - Phú thọ
   - Tel, Fax: o169 5563869 ::: FaX
   - email: taducan@gmail.com
   ================================

   <span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px"><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large">B&aacute;n dế giống, dế thịt.</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large">trang trại dế TH&Iacute;CH LOAN th&ocirc;ng b&aacute;o:</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large"><br /></span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; hai cơ sở sản xuất dế m&egrave;n thịt v&agrave; dế m&egrave;n giống.</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large"><br /></span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large">Cơ sở1: H&agrave; Đ&ocirc;ng - H&agrave; nội</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large">Cơ sở 2: Thanh ba - Ph&uacute; thọ</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large"><br /></span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large">Cung cấp dế thịt với&nbsp;số lượng lớn v&agrave; ổn định&nbsp;cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn tại H&agrave; Nội, Ph&uacute; Thọ, Bắc Giang...</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large"><br /></span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large">Chuy&ecirc;n cung cấp dế giống cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i dế để ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; hướng tới l&agrave;m gi&agrave;u. c&oacute; hướng dẫn kỹ thuật tận t&igrave;nh chu đ&aacute;o. Đảm bảo sẽ nu&ocirc;i dế th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large">gi&aacute;: dế thit: 250.000d/1kg</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large">giống: Từ 1000 đến 5000d/1con (tuỳ theo ng&agrave;y tuổi)</span></p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in">&nbsp;</p><p style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in"><span style="font-size: large">Li&ecirc;n hệ: anh Th&iacute;ch 0169 5563869</span></p><p>&nbsp;</p></span>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...