• BÁN DẾ GIỐNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 4/6/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRAN THI THANH XUAN
   - Địa chỉ: 312 KIM NGƯU
   - Tel, Fax: ::: 36320242
   - email: simviettelsodep@gmail.com
   ================================

   <div class="text_normal" id="raovat_description" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px" align="left"><p align="left"><span style="color: #ff0000"><font size="4"><span style="font-size: large"><strong>trang trại DẾ THANH XU&Acirc;N<br /><br /></strong></span></font><font size="3"><span style="font-size: medium">Cơ sở 1:119&nbsp;TAM TRINH- MAI&nbsp;ĐỘNG- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</span></font></span><br /><font size="3"><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000">LH: Mrs XU&Acirc;N - <strong>ĐT: 097.487.0000</strong></span></span></span></font></p><p><font size="3"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium">Cơ sở 2:TH&Ocirc;N H&Oacute;P- X&Atilde; MỸ PH&Uacute;C- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.</span></span><br /><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">LH: B&Aacute;C MẠC -<strong> ĐT: </strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: medium"><strong>0350.3818.159-</strong> </span></span></font><font size="3"><span style="color: #000000"><strong><span style="font-size: medium">&nbsp;</span><span style="font-size: medium">0945.370.300</span></strong></span><br /><br /><span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i Dế rất dễ d&agrave;ng mang lại hiệu quả kinh tế cao,kh&ocirc;ng tốn nhiều thời gian chăm s&oacute;c,kh&ocirc;ng tốn diện t&iacute;ch ,kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i</span><br /><span style="font-size: medium">trường,vốn đầu tư &iacute;t,dễ thu hồi vốn,kể cả n</span><span style="font-size: medium">hững hộ gia đ&igrave;nh sống ở khu đ&ocirc; thị vẫn c&oacute; thể nu&ocirc;i được.</span><br /><span style="font-size: medium">Trong những năm gần đ&acirc;y m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; thu h&uacute;t được rất nhiều thực kh&aacute;ch ở Ch&acirc;u &Acirc;u,Ch&acirc;u &Aacute;, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam.Trong c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được sử dụng th&igrave; ưa chuộng hơn cả l&agrave; thịt dế,thịt dế gi&agrave;u đạm,canxi,vị ngon kh&ocirc;ng k&eacute;m thịt cua n&ecirc;n c&agrave;ng nhiều kh&aacute;ch t&igrave;m đến. Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i dế m&egrave;n c&ograve;n l&agrave;m thuốc chữa bệnh,Dế m&egrave;n l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u protit,&iacute;t chất b&eacute;o,gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u,thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu,chứng sỏi thận...</span><br /><span style="font-size: medium">Do nhu cầu thị trường đang tăng cao,số lượng dế thịt do c&aacute;c trang trại nu&ocirc;i kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đủ <span style="color: #ff0000"> TRANG TRẠI DẾ THANH XU&Acirc;N</span> đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp dế m&egrave;n giống v&agrave; dế thịt cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.</span><br /><span style="font-size: medium">Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin hướng dẫn kỹ thuật v&agrave; một số kinh nghiệm nu&ocirc;i của trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i tới c&aacute;c bạn:</span><br /><br /></font><font size="4"><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">Kỹ thuật nu&ocirc;i dế m&egrave;n:</span></span><br /><br /></font><font size="3"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>1. Ph&acirc;n biệt dế đực, dế c&aacute;i</em></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u pha đen, kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen, b&oacute;ng mượt.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế đực bụng nhỏ hơn.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o dể dế c&aacute;i cắm xuống đất đẻ trứng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế đực k&ecirc;u để ve v&atilde;n con c&aacute;i.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.</span><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>2. V&ograve;ng sinh trưởng</em></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế mẹ đẻ trứng đ&atilde; được thụ tinh sau 9 - 12 ng&agrave;y dế con sẽ nở.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Nu&ocirc;i dế từ khi mới nở tới khi thu hoạch khoảng 40 - 45 ng&agrave;y. </span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế trưởng th&agrave;nh từ 50 - 55 ng&agrave;y trở đi bắt đầu sinh sản.</span><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>3. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i</em></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i l&agrave; kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; đầu tư trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt của dế.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong chậu nhựa: chậu cao 35 - 40cm, đường k&iacute;nh 40 - 50cm, nu&ocirc;i bằng chậu đỡ tốn diện t&iacute;ch, ph&ugrave; hợp v&igrave; gi&aacute; cả kh&ocirc;ng qu&aacute; cao, rất tiện &iacute;ch n&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa: d&ugrave;ng loại th&ugrave;ng 60 l&iacute;t, n&ecirc;n mua loại c&oacute; nắp đậy sau đ&oacute; chọc thủng lỗ nhỏ bằng đầu que di&ecirc;m l&ecirc;n nắp th&ugrave;ng tạo độ tho&aacute;ng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong khay h&igrave;nh chữ nhật v&agrave; sếp c&aacute;c hộp đ&egrave; n&ecirc;n nhau để tiết kiệm diện t&iacute;ch ph&ugrave; hợp với nu&ocirc;i với quy m&ocirc; lớn. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y cũng l&agrave; h&igrave;nh thức cần đầu tư lớn nhất.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng xốp, th&ugrave;ng b&igrave;a c&aacute;t t&ocirc;ng: tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y dế sẽ b&ograve; được ra ngo&agrave;i, cắn thủng trốn tho&aacute;t dễ g&acirc;y mất m&aacute;t.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c để nu&ocirc;i dế như th&ugrave;ng t&ocirc;n, th&ugrave;ng gỗ, chum, lu, vại.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- C&aacute;i dế bắc nồi cơm, cọng rơm, giấy l&agrave; những vật tạo khoảng kh&ocirc;ng cho dế m&egrave;n sinh sống leo tr&egrave;o, lột x&aacute;c v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Mỗi lấn lột x&aacute;c dế rất m&egrave;m v&agrave; thường bị đồng loại cắn, ăn v&igrave; thế cần tạo nhiều kh&ocirc;ng gian sinh sống cho dế như vậy sẽ tr&aacute;nh được hao hụt trong chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c loại giấy đ&atilde; qua sử dụng hoặc giấy b&aacute;o được vo lại rất hữu &iacute;ch để nu&ocirc;i dế, dưới đ&aacute;y chậu nu&ocirc;i được l&oacute;t 1 lớp giấy sẽ dễ d&agrave;ng hơn cho lần vệ sinh sau, đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; thứ để dế m&egrave;n gậm nhấm.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Khay đựng thức ăn: bạn c&oacute; thể tận d&ugrave;ng nắp nhựa c&oacute; sẵn, vỏ hộp sữa chua, c&aacute;c đĩa chấm thức ăn c&oacute; đường k&iacute;nh từ 4 - 5cm, c&oacute; v&agrave;nh cao 1cm, hoặc c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự đổ bằng xi măng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Khay đựng nước uống: tương tự như khay đựng thức ăn. C&aacute;c bạn ch&uacute; &yacute; d&ugrave; l&agrave;m khay đựng thức ăn hay nước uống đều phải l&agrave;m nh&aacute;m cả hai mặt để dế m&egrave;n c&oacute; thể leo tr&egrave;o ăn uống dễ d&agrave;ng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Đất cho dế đẻ: t&ocirc;i thường d&ugrave;ng đất c&aacute;t, hoặc c&oacute; thể trộn theo tỷ lệ 2 đất, 1 c&aacute;t giữ ẩm cho dế đẻ.</span><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>4. Thức ăn cho dế</em></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- C&aacute;c bạn c&oacute; thể tận dụng nhiều loại thực vật như c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn, l&aacute; đu đủ, rau muống, c&ugrave;i dưa hấu, dưa chuột... tất cả c&aacute;c rau, cỏ cho dế ăn đều phải được rửa sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh cho dế ăn.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&oacute; thể cho dế ăn bổ xung c&aacute;c loại c&aacute;m đ&atilde; nghiền mịn.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Cần đảm bảo dế lu&ocirc;n c&oacute; nước sạch để uống.</span><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>5. C&aacute;ch chọn dế giống</em></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Chọn dế to, khỏe, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Gh&eacute;p theo tỷ lệ 1 đực với 2 c&aacute;i.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- T&ugrave;y thuộc h&igrave;nh thức nu&ocirc;i để c&aacute;c bạn quyết định số lượng dế giống, trong một chậu c&aacute;c bạn để 1 khay nước cho dế uống, 1 khay đất cho dế đẻ, 2 khay đựng thức ăn, 3 c&aacute;i dế cho dế m&egrave;n đậu, tr&egrave;o leo. </span><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>6. C&aacute;ch cho dế đẻ</em></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Sau khi dế mọc c&aacute;nh c&aacute;c bạn chọn v&agrave; gh&eacute;p giống.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Thường 2 - 3 ng&agrave;y sau dế c&aacute;i sẽ bắt đầu đẻ trứng, khi đ&oacute; c&aacute;c bạn cho khay đất ẩm v&agrave;o cho dế đẻ. T&ocirc;i thường cho khay đất cho dế đẻ từ s&aacute;ng h&ocirc;m trước v&agrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau thay bằng khay đất kh&aacute;c.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Những ng&agrave;y đầu tỷ lệ nở của trứng &iacute;t hơn do kh&ocirc;ng phải tất cả trứng đều được thụ tinh 100%.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế đẻ li&ecirc;n tục đến khi rạc th&igrave; chết thường từ 20 đến 30 ng&agrave;y.</span><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>7. C&aacute;ch ấp trứng</em></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Sau khi lấy khay trứng ra t&ocirc;i thường xịt nước cho ẩm, sau đ&oacute; cho v&agrave;o trong th&ugrave;ng ấp, xếp c&aacute;c khay trứng chồng n&ecirc;n nhau, d&ugrave;ng khăn ẩm để phủ n&ecirc;n.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C. H&agrave;ng ng&agrave;y xịt nước để giữ độ ẩm v&agrave; nhiệt độ, t&ocirc;i thường xịt ng&agrave;y 2 lần v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, 1 lần v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, c&aacute;c bạn cũng nhớ kh&ocirc;ng xịt qu&aacute; nhiều nước nếu kh&ocirc;ng trứng sẽ dễ bị ung.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Sau 9 - 12 ng&agrave;y dế sẽ nở, c&aacute;c bạn n&ecirc;n ghi nhớ thời gian, hoặc quan s&aacute;t trứng, để cho khay trứng ra chậu nu&ocirc;i kịp thời. Trứng nở sau 4 - 5 ng&agrave;y l&agrave; hết, c&aacute;c bạn bỏ khay đ&oacute; ra ngo&agrave;i v&eacute;t hết đất v&agrave; tiếp tục cho dế đẻ lần sau.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- T&ocirc;i thường để 2 - 3 khay trứng v&agrave;o một chậu nu&ocirc;i như thế vừa đảm bảo mật độ vừa tạo đồng đều cho dế m&egrave;n. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để khay trứng đẻ của 2 - 3 ng&agrave;y kh&aacute;c nhau v&agrave;o c&ugrave;ng một chậu, như vậy khi dế nở sẽ c&oacute; con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.</span><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi</em></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Dế mới nở từ 2 khay trứng trung b&igrave;nh được khoảng 2000 con.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- C&aacute;c bạn để từ 1 - 2 c&aacute;i dế bắc nồi cơm v&agrave;o chậu nu&ocirc;i cho dế c&oacute; chỗ đậu, leo treo, tr&uacute; ẩn.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Để v&agrave;o chậu dế 2 - 3 khay thức ăn (loại khay nhỏ).</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Do l&uacute;c n&agrave;y dế vẫn c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o m&agrave; chỉ cho dế uống nước bằng c&aacute;ch phun v&agrave;o b&uacute;i cỏ, hoặc l&aacute; rau cho dế ăn. C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng miếng vải tẩm nước cho dế h&uacute;t nước.</span><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 45 ng&agrave;y tuổi</em></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể đặt khay nước v&agrave;o cho dế uống được m&agrave; kh&ocirc;ng sợ dế bị chết đuối nữa. T&ocirc;i thường để 1 khay nước, 2 khay thức ăn cho dế. C&aacute;c bạn n&ecirc;n cho th&ecirc;m dế cho dế m&egrave;n đậu.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Nếu mật độ dế qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn n&ecirc;n t&aacute;ch bớt ra c&aacute;c chậu nu&ocirc;i kh&aacute;c, chậu nu&ocirc;i đảm bảo khoảng 1000 con.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- C&aacute;c bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m c&aacute;c loại l&aacute; rau, cỏ cho dế ăn.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Cứ mỗi ng&agrave;y thay nước cho dế một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần, nếu c&ograve;n c&aacute;m c&aacute;c bạn l&ecirc;n bỏ đi v&agrave; thay c&aacute;m mới. Tuỳ theo tốc độ dế ăn m&agrave; c&aacute;c bạn cho ăn ph&ugrave; hợp đảm bảo kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute;.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Khoảng 5 - 7 ng&agrave;y c&aacute;c bạn n&ecirc;n vệ sinh chậu nu&ocirc;i một lần.</span><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>10. C&aacute;ch l&agrave;m thịt dế</em></span></span><br /><br /><span style="font-size: medium">- L&agrave;m thịt dế trước khi dế mọc c&aacute;nh, thường từ 45 - 50 ng&agrave;y tuổi, v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng dế lớn nhất, b&eacute;o nhất, thu hoạch l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; sản phẩm thịt dế chất lượng nhất.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Trước khi l&agrave;m thịt c&aacute;c bạn ng&acirc;m dế trong nước muối pha lo&atilde;ng khoảng 2 ph&uacute;t. Một tay cầm dế, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đu&ocirc;i v&agrave; từ từ r&uacute;t ruột dế ra khỏi bụng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Sau khi đ&atilde; l&agrave;m sạch ruột dế c&aacute;c bạn rửa lại bằng nước sạch khoảng 2 - 3 lần v&agrave; để r&aacute;o nước, l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể chế biến ra c&aacute;c m&oacute;n m&igrave;nh th&iacute;ch, hoặc trữ lạnh ti&ecirc;u thụ dần.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Những con dế c&ograve;n b&eacute; c&aacute;c bạn dồn lại, tiếp tục nu&ocirc;i phục vụ những lần thu hoạch sau.</span><br /><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000">C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ tr&ecirc;n,ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp t&agrave;i liệu hướng dẫn c&aacute;ch nu&ocirc;i bằng s&aacute;ch v&agrave; tư vấn trực tiếp qua điện thoại một c&aacute;ch tận t&igrave;nh tới c&aacute;c bạn.</span></span><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff">Gi&aacute; b&aacute;n</span><span style="color: #000000">: </span></span><br /><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000">Dế</span><span style="color: #ff0000"> giống:2-5.000đ/1con bố mẹ</span></span><br /><br /><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000">Trứng dế:50.000đ/1khay(khoảng 2000 trứng)</span></span></font></p><p><font size="3"><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000" /></span></font><font size="3"><br /></font><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><font size="3">Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; th&ecirc;m một số loại dế thịt như: </font><span style="font-size: large"><font size="4"><strong>dế sữa, dế trắng, dế trứng,dế lột</strong></font><font size="3"><span style="font-size: medium">.</span></font></span></span></span></p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"></span></span><font size="4">LI&Ecirc;N HỆ Mrs XU&Acirc;N:</font></p><p><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><font size="4"><strong><font size="5">ĐT:</font> <font size="5">097.487.0000</font></strong></font></span></span></p><p><font size="4"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #ff0000">ĐC: 119 TAM TRINH - HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</span></strong></span><br /></font><font size="3"><span style="font-size: medium"><span style="color: #800080">Post c&aacute;ch chế biến c&aacute;c m&oacute;n dế để c&aacute;c bạn tham khảo,chế biến lu&ocirc;n nh&eacute;:</span></span><br /><br /><img src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/100_1273153021.jpg" border="0" /><br /><br /><br /></font><em><span style="color: #800080">Dế chi&ecirc;n bột n&egrave;</span></em> <br /><br /><img src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/101_1273153021.jpg" border="0" /><br /><br /><br /><em><span style="color: #800080">Dế cuốn thịt ba rọi nướng n&egrave;</span></em><br /><br /><img src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/102_1273153013.jpg" border="0" /><br /><br /><br /><em><span style="color: #800080">V&agrave; dế rang muối ớt nữa</span></em><br /><br /><img src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/103_1273153080.jpg" border="0" /><br /><br /><br /><br /></p><div align="center"><em><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><font size="3">&ldquo;Th&ograve;m th&egrave;m thực kh&aacute;ch của bạn&rdquo;</font></span></span></span></em></div><p><font size="3" /></p><div align="center"><span style="font-size: small"><strong><span style="font-family: verdana"><span style="color: #800080">DẾ CHI&Ecirc;N GI&Ograve;N</span></span></strong></span></div><br /><br /><span style="font-size: small"><span style="color: #800080"><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small">1.</span></span> <span style="font-size: small"><strong><span style="font-family: verdana">Nguy&ecirc;n Li&ecirc;u</span></strong></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- Gừng , tỏi ,xả băm nhỏ.</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- L&aacute; chanh th&aacute;i chỉ.</span></span></span><br /><span style="color: #800080"><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small">1.</span></span> <span style="font-size: small"><strong><span style="font-family: verdana">C&aacute;ch chế biến</span></strong></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- Bột ngọt, bột n&ecirc;m, ướp trong v&ograve;ng 3-5 ph&uacute;t, Cho v&agrave;o chảo chi&ecirc;n chin, vừa độ gi&ograve;n ngậy, cho ra b&aacute;t c&oacute; sẵn một &iacute;t gừng, tỏi, xả băm nhỏ v&agrave; l&aacute; chanh th&aacute;i chỉ, trộn đều để dậy m&ugrave;i thơm.</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- B&agrave;y ra đĩa gồm l&aacute; thơm,l&aacute; lốt, phồng t&ocirc;m, &hellip;</span></span></span><br /><span style="color: #800080"><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small">1.</span></span> <span style="font-size: small"><strong><span style="font-family: verdana">C&aacute;ch chế biến nước chấm</span></strong></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- Tỏi, sả, ớt băm nhở, bột ngọt, đường, nước mắm, v&agrave; tương ớt trộn đều sao cho nước chấm c&oacute; độ s&aacute;nh, c&oacute; vị cay chua ngọt l&agrave; được.</span></span></span><br /><br /><br /><br /><br /></span><span style="font-size: small"><div align="center"><strong><span style="font-family: verdana"><span style="color: #800080">DẾ CHI&Ecirc;N BỘT</span></span></strong></div><p><br /><br /><span style="color: #800080"><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small">1.</span></span> <span style="font-size: small"><strong><span style="font-family: verdana">Nguy&ecirc;n Liệu</span></strong></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước.</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- 70g bột chi&ecirc;n t&ocirc;m</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- 50g cải x&agrave; l&aacute;ch</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- 50g rau sống c&aacute;c loại</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- 1 Tr&aacute;i dưa leo</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- 1 Tr&aacute;i c&agrave; chua</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- 10g đậu phộng hạt</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- 10g tỏi, ớt , xả v&agrave; me</span></span></span><br /><span style="color: #800080"><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small">1.</span></span> <span style="font-size: small"><strong><span style="font-family: verdana">C&aacute;ch chế biến</span></strong></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- Đun s&ocirc;i dầu ăn chi&ecirc;n gi&ograve;n đậu phộng vớt ra. Khuấy ti&ecirc;u , bộtchi&ecirc;n t&ocirc;m dẻo đều , cho dế v&agrave;o trộn đều. Cho dế v&agrave;o chảo chi&ecirc;n gi&ograve;n , vớt ra trộn lẫn với đậu phộng. Xếp rau, c&agrave; chua, dưa leo,rau thơm đều ra đĩa , cho dế v&agrave;o giữa . Ăn k&egrave;m với b&aacute;nh tr&aacute;ng rất ngon.</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- Nước chấm : Tương tự như hướng dẫn tr&ecirc;n, cho th&ecirc;m vị chua.</span></span></span><br /><br /><br /></p><div align="center"><strong><span style="font-family: verdana"><span style="color: #800080">DẾ NƯỚNG</span></span></strong></div><span style="font-size: small"><p><br /><br /><span style="font-size: small"><strong><span style="font-family: verdana"><span style="color: #800080">1. Nguy&ecirc;n liệu</span></span></strong></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- 100g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- C&acirc;y, que, hoặc vỉ nướng</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- Dế ướp bột ngọt, bột n&ecirc;m từ 5 - 10 ph&uacute;t</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- Nước mắm cay ngọt</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- Rau sống, phồng t&ocirc;m.</span></span></span><br /><span style="font-size: small"><strong><span style="font-family: verdana"><span style="color: #800080">2. C&aacute;ch chế biến</span></span></strong></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- Dế ghim v&agrave;o c&acirc;y theo chiều ngang m&igrave;nh hoặc vỉ nướng. Đem nướng than cho đến khi dế ch&iacute;n gi&ograve;n thơm v&agrave; ngậy. Chi&ecirc;n gi&ograve;n phồng t&ocirc;m b&agrave;y ra đĩa c&ugrave;ng rau sống , sau đ&oacute; cho dế v&agrave;o giữa .</span></span></span><br /><span style="font-family: verdana"><span style="font-size: small"><span style="color: #800080">- Nước chấm: Như đ&atilde; hướng dẫn ở tr&ecirc;n, nước chấm cay ngọt.</span></span></span>&nbsp;<br />&nbsp;Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</p></span></span><p>&nbsp;</p><p><a href="mailto:simviettelsodep@gmail.com" target="_blank" rel="nofollow"></a></p></div>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...