• Bán dế giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/2/12

  1. tran thi thanh xuan Nhà nông nghiệp dư

   <div> <div><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: large">KY THUAT NUOI TAC KE, KY THUAT NUOI DE MEN, KY THUAT NUOI DE, KY THUAT NUOI BO CAP<br /> KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N, KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ, KỸ THUẬT NU&Ocirc;I BỌ CẠP<strong><br /> </strong></span><span style="font-size: large">BAN DE MEN, BAN DE M&Egrave;N GIONG, BAN DE GIONG, MUA BAN DE MEN, NUOI DE, NUOI DE MEN, THU MUA DE MEN, MUA DE MEN<br /> B&Aacute;N DẾ M&Egrave;N, B&Aacute;N DẾ M&Egrave;N GIỐNG, B&Aacute;N DẾ GIỐNG, MUA B&Aacute;N DẾ M&Egrave;N, NU&Ocirc;I DẾ, NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N, THU MUA DẾ M&Egrave;N, MUA DẾ M&Egrave;N<br /> BAN TAC KE, BAN TAC KE GIONG, TAC KE GIONG, NUOI TAC KE, MUA BAN TAC KE, BAN TAC KE THIT, BAN TAC KE THUONG PHAM</span></span><span style="font-family: Times New Roman"><span style="font-size: large">, MUA TAC KE<br /> B&Aacute;N TẮC K&Egrave;, B&Aacute;N TẮC K&Egrave; GIỐNG, TẮC K&Egrave; GIỐNG, NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, MUA B&Aacute;N TẮC K&Egrave;, B&Aacute;N TẮC K&Egrave; THỊT, B&Aacute;N TẮC K&Egrave; THƯƠNG PHẨM, MUA TẮC K&Egrave;<br /> BAN BO CAP, BAN BO CAP GIONG, BO CAP GIONG, NUOI BO CAP, MUA BAN BO CAP, THU MUA BO CAP, BAN BO CAP THỊT, MUA BO CAP THƯƠNG PHAM, MUA BO CAP<br /> B&Aacute;N BỌ CẠP, B&Aacute;N BỌ CẠP GIỐNG, BỌ CẠP GIỐNG, NU&Ocirc;I BỌ CẠP, MUA B&Aacute;N BỌ CẠP, THU MUA BỌ CẠP, B&Aacute;N BỌ CẠP THỊT, MUA BỌ CẠP, MUA BỌ CẠP THƯƠNG PHẨM<br /> </span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large">XIN MỜI B&Agrave; CON XEM LẠI C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH PH&Aacute;T S&Oacute;NG CỦA VTV2 V&Agrave; BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP TẠI Đ&Acirc;Y:</span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: xx-large"><br /> </span></span></span></span></span></span></strong></span></span></div> <div><strong><a target="_blank" rel="nofollow" title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" href="http://www.youtube.com/watch?v=OJVwiDElyJg"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN I</span> <span style="color: #ff0000"><span style="background-color: #ffffff">XEM TẠI </span></span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #ff0000"><span style="background-color: #ffffff">Đ&Acirc;</span></span>Y</span></span></span></strong></span></a></strong><span style="text-decoration: underline"><strong><br /> </strong></span></div> <div> <div> <div><a target="_blank" rel="nofollow" title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" href="http://www.youtube.com/watch?v=sDZAN0FzVIc&amp;feature=related"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN II</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI </span></span><span style="color: #ff0000">Đ&Acirc;Y</span></span></span></strong></span></a></div> </div> </div> <div> <p class="p_first"><span style="font-size: medium"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=OTwG6YDYigs&amp;feature=related"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN I</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ</span><span style="color: #ff0000">&Acirc;Y</span></span></a></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><span style="color: #ff0000"><br /> </span></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-weight: bold"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=pSPOx6nBeFY&amp;feature=related"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN II</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ&Acirc;</span><span style="color: #ff0000">Y</span></span></a></span></span></p> </div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #000000"><strong>(VIDEO NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N DO BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N GHI H&Igrave;NH CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CẬP NHẬT SỚM NHẤT)</strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></span></strong></span></span></span></p> <img border="0" width="233" style="margin: 5px" src="http://skds.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/04/07/2000638128597458394rs.JPG" /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"><span style="font-weight: bold">&nbsp;</span></span></span> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"><span style="font-weight: bold">Tắc k&egrave; t&ecirc;n thuốc l&agrave; c&aacute;p giới. Từ l&acirc;u, y học cổ truyền v&agrave; kinh nghiệm d&acirc;n gian đ&atilde; c&ocirc;ng nhận tắc k&egrave; c&oacute; gi&aacute; trị cao về mặt bổ dưỡng: &iacute;ch kh&iacute;, trợ dương, lợi huyết, tăng cường sinh lực. Dạng phơi kh&ocirc; được d&ugrave;ng chữa yếu sinh l&yacute;, liệt dương, đ&aacute;i rắt, đ&aacute;i s&oacute;n, đau xương, đau m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: large">&nbsp;&nbsp; <img border="0" height="179" width="230" src="http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/05/bocap.jpg" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="color: #3366ff">D&ugrave;ng xung điện để chi&ecirc;́t xu&acirc;́t nọc b&ograve; cạp. </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">D&acirc;n gian thường truy&ecirc;̀n nhau bài thu&ocirc;́c giảm đau, giảm sưng t&acirc;́y từ bọ cạp, ph&ocirc;̉ bi&ecirc;́n nh&acirc;́t là rượu bọ cạp ng&acirc;m đ&ecirc;̉ xoa bóp. Từ đ&oacute;, TS Hoàng Ngọc Anh, Vi&ecirc;̣n Khoa học v&acirc;̣t li&ecirc;̣u ứng dụng đã nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u t&aacute;c dụng của loài c&ocirc;n tr&ugrave;ng nguy hiểm này. </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Theo TS Ho&agrave;ng Ngọc Anh, k&ecirc;́t quả thử nghi&ecirc;̣m tr&ecirc;n chu&ocirc;̣t cho th&acirc;́y: nọc bò cạp có tác dụng giảm đau ngoại bi&ecirc;n t&ocirc;́t hơn aspirin li&ecirc;̀u 50mg một kg mà kh&ocirc;ng g&acirc;y ra phản ứng phụ. Ngoài ra, dung dịch nọc bọ cạp ti&ecirc;m dưới da có tác dụng giảm đau kéo dài đ&ecirc;́n 90 phút, hơn nữa lại c&oacute; t&aacute;c tác dụng kháng vi&ecirc;m tương đương ketoprofen li&ecirc;̀u 2,5mg một kg.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Thuốc chữa trẻ em kinh phong, người lớn sau khi ngất bị b&aacute;n th&acirc;n bất toại, thi&ecirc;n đầu thống (kinh nghiệm của Diệp Quyết Tuyền): To&agrave;n yết (bỏ đầu, ch&acirc;n) 3g, địa long (rửa sạch, sao v&agrave;ng) 3g, cam thảo 2g, tất cả t&aacute;n bột. Chia l&agrave;m 5 hay 6 lần uống trong ng&agrave;y. D&ugrave;ng nước n&oacute;ng chi&ecirc;u thuốc.</span></span><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large">Theo t&agrave;i liệu cổ, to&agrave;n yết c&oacute; vị mặn, hơi cay, t&iacute;nh b&igrave;nh, c&oacute; độc, v&agrave;o kinh can. C&oacute; t&aacute;c dụng khu phong, trấn kinh. D&ugrave;ng chữa kinh giản, ph&aacute; thương phong, cảm mồm m&eacute;o, mắt xếch, b&aacute;n th&acirc;n bất toại. Người huyết hư sinh phong kh&ocirc;ng d&ugrave;ng được.</span></p> <p><a class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/8/dzv1325216900.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/8/medium_dzv1325216900.jpg" /></a></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Trong y học cổ truyền, dế m&egrave;n c&ograve; vị mặn cay, t&iacute;nh b&igrave;nh v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng lợi tiểu chữa b&iacute; đ&aacute;i. Theo y tổ Tuệ Tĩnh, dế m&egrave;n (5 con) sấy kh&ocirc;, t&aacute;n nhỏ, r&acirc;y bột mịn, uống với nước b&igrave;m bịp sắc l&ecirc;n, uống v&agrave;o l&uacute;c đ&oacute;i c&oacute; thể chữa bệnh cổ trướng, thở dốc (Nam dược thần hiệu). Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i, dế m&egrave;n l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u pr&ocirc;t&iacute;t, &iacute;t chất b&eacute;o, gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u, thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu, chữa sỏi thận.</span></span></p> <div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <p><span style="font-size: x-large"><span style="color: #000000"><strong>&nbsp;</strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #000000"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/cga1327898305.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_cga1327898305.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/tpa1327898292.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_tpa1327898292.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/xwf1327898240.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_xwf1327898240.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/lmj1327898234.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_lmj1327898234.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/xel1327898162.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_xel1327898162.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/rwx1327898189.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_rwx1327898189.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/gds1327898178.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_gds1327898178.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/yol1327898128.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_yol1327898128.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/ygn1327898156.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_ygn1327898156.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/bhv1327898146.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_bhv1327898146.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/cdp1327898136.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_cdp1327898136.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/ttj1327898123.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_ttj1327898123.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/fzx1327898111.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_fzx1327898111.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/qyt1327898211.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_qyt1327898211.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/znu1327898100.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_znu1327898100.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/lxd1327898096.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_lxd1327898096.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/ceb1327898183.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_ceb1327898183.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/gna1327898248.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_gna1327898248.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/rfo1327898227.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_rfo1327898227.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/mav1327898220.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_mav1327898220.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/gvs1327898203.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_gvs1327898203.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/rat1327898252.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_rat1327898252.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/gxb1327898261.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_gxb1327898261.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/fzb1327898267.jpg"><img border="0" height="134" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_fzb1327898267.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/yax1327898539.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_yax1327898539.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/grr1327898628.jpg"><img border="0" height="133" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_grr1327898628.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/fhc1327898682.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_fhc1327898682.jpg" /></a></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" height="127" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wfu1323247396.JPG" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" height="131" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_sbp1323247421.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_vpk1323246497.JPG" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" height="136" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_afu1323247443.JPG" /><img border="0" height="135" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_hvo1323247432.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_svj1323247664.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_tse1323247389.JPG" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_pdh1323247452.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wmm1323247355.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_egm1323247492.jpg" /></span></span></span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wzy1323247611.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_rxa1323247620.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_oof1323247681.jpg" /><img border="0" height="130" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_umm1323247645.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_ozm1323247638.jpg" /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/rcn1324133695.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_rcn1324133695.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/jcp1324133723.jpg"><img border="0" height="132" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_jcp1324133723.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/jid1324133754.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_jid1324133754.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/wvz1324133795.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_wvz1324133795.jpg" /></a></span></span></span></strong></span></span></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/dsj1325145885.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_dsj1325145885.jpg" /></a><a class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" rel="raovat_picture_tinyMCE" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/nnu1301634795.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_nnu1301634795.JPG" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/lus1327895049.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_lus1327895049.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/sxu1327895298.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_sxu1327895298.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/oht1327895347.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_oht1327895347.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/xaz1327895194.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_xaz1327895194.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/xro1327895119.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_xro1327895119.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/bli1327895094.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/4/medium_bli1327895094.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img_temp/medium_nhd1327824808.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img_temp/medium_ind1327825035.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/zan1327825709.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img_temp/medium_znb1327824957.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img_temp/medium_zzr1327824847.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/uuz1327819538.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_uuz1327819538.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/kss1327819271.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_kss1327819271.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/eqq1321005223.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery./gallery_img/18/medium_eqq1321005223.jpg" /></a><a rel="raovat_picture_tinyMCE" target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/eqq1321005223.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery./gallery_img/18/medium_eqq1321005223.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://gallery./gallery_img/18/coo1316493962.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://gallery./gallery_img/18/medium_coo1316493962.JPG" /></a></p> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Ban đầu, do &aacute;p dụng m&ocirc; h&igrave;nh cũ n&ecirc;n số vốn đầu tư cho dụng cụ nu&ocirc;i của TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N rất lớn, khoảng 50.000 đồng/1 bộ chậu nhựa v&agrave; lồng b&agrave;n. Đ&oacute; l&agrave; chưa kể nu&ocirc;i dế bằng x&ocirc; chậu rất h&ocirc;i, phải c&oacute; khu ri&ecirc;ng, phải l&agrave;m l&aacute;n trại v&agrave; kệ gỗ rất tốn k&eacute;m. C&ocirc;ng sức bỏ ra nhiều m&agrave; hiệu quả kh&ocirc;ng cao. Sau n&agrave;y, qua t&igrave;m t&ograve;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; &aacute;p dụng phương ph&aacute;p mới. Thay v&igrave; sử dụng x&ocirc; chậu, ch&uacute;ng t&ocirc;i d&ugrave;ng th&ugrave;ng carton, mua lại từ c&aacute;c cơ sở thu mua giấy vụn với gi&aacute; từ 3.000-5.000 đồng/chiếc. Loại th&ugrave;ng n&agrave;y gi&uacute;p người nu&ocirc;i giảm vốn đầu tư dụng cụ. Hơn nữa, số lượng c&ocirc;n tr&ugrave;ng nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng giấy c&oacute; thể nhiều gấp 10 lần so với chậu.</span></span> <span style="font-size: x-large"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, kh&ocirc;ng chỉ nh&agrave; h&agrave;ng, c&aacute;c cửa h&agrave;ng b&aacute;n chim cảnh m&agrave; c&aacute;c hiệu thuốc cũng đặt mua. Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang xuất khẩu c&ocirc;n tr&ugrave;ng sấy kh&ocirc; v&agrave; đ&ocirc;ng lạnh sang Trung Quốc l&agrave;m thuốc v&agrave; chế biến m&oacute;n ăn.</span></span></div> <p><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 1:</span>119 TAM TRINH- MAI ĐỘNG- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</span><span style="font-size: xx-large"><br /> </span> <span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">LH: Mrs XU&Acirc;N - ĐT: 097.487.0000</span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 2:</span> TH&Ocirc;N H&Oacute;P- X&Atilde; MỸ PH&Uacute;C- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.</span><span style="font-size: xx-large"><br /> <span style="color: #008000; font-weight: bold">LH: B&Aacute;C MẠC - ĐT: </span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">0350.3818.159- 0945.370.300</span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- </span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">CHĂN NU&Ocirc;I DỄ D&Agrave;NG.</span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- </span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">VỐN ĐẦU TƯ THẤP.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- THU NHẬP RẤT CAO.<br /> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- THU MUA SẢN PHẨM ĐẦU RA TRONG NHIỀU NĂM VỚI GI&Aacute; CAO NHẤT SO VỚI THỊ TRƯỜNG.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large">TRONG NHIỀU NĂM QUA, <span style="color: #008000"><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N L&Agrave;</span> </span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">trang trại </span></span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐẦU TI&Ecirc;N TẠI MIỀN BẮC</span> </span><span style="color: #000000">Đ&Atilde; TẠO DỰNG ĐƯỢC MỘT HƯỚNG ĐI MỚI, MỘT M&Ocirc; H&Igrave;NH L&Agrave;M KINH TẾ GIỎI V&Agrave; Đ&Atilde; MANG LẠI NGUỒN THU NHẬP KH&Aacute; CAO CHO B&Agrave; CON TRONG CẢ NƯỚC.</span></span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold"> TRONG QU&Aacute; TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; KH&Ocirc;NG NGỪNG NGHI&Ecirc;N CỨU RA NHỮNG KỸ THUẬT MỚI NHẰM TIẾT KIỆM RẤT NHIỀU CHI PH&Iacute;, DIỆN T&Iacute;CH CHUỒNG TRẠI CŨNG NHƯ C&Ocirc;NG SỨC, THỜI GIAN CỦA NGƯỜI CHĂN NU&Ocirc;I.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;&nbsp; L&Acirc;U NAY DẾ M&Egrave;N Đ&Atilde; ĐƯỢC ĐƯA V&Agrave;O C&Aacute;C QU&Aacute;N NHẬU, NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN HOẶC CUNG CẤP CHO GIỚI NU&Ocirc;I CHIM CẢNH, C&Aacute; CẢNH, G&Agrave; CHỌI... VỚI SỐ LƯỢNG RẤT LỚN. NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG C&Ograve;N ĐƯỢC&nbsp; D&Ugrave;NG L&Agrave;M NGUỒN THỨC ĂN CH&Iacute;NH CHO TẮC K&Egrave; V&Agrave; BỌ CẠP... </span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I NU&Ocirc;I NHỮNG&nbsp; ĐỐI TƯỢNG N&Agrave;Y THEO MỘT QUY TR&Igrave;NH KH&Eacute;P K&Iacute;N V&Agrave; &Aacute;P DỤNG THEO M&Ocirc; H&Igrave;NH AN TO&Agrave;N SINH HỌC VỚI MỤC Đ&Iacute;CH L&Agrave; TIẾT KIỆM CHI PH&Iacute; V&Agrave; ĐEM LẠI NHỮNG SẢN PHẨM SẠCH TỚI TAY NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG. VỚI QUY M&Ocirc; NG&Agrave;Y C&Agrave;NG LỚN MẠNH HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</span> <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">THU MUA LẠI TO&Agrave;N BỘ H&Agrave;NG THƯƠNG PHẨM</span></span> <span style="color: #000000">CỦA C&Aacute;C CON VẬT NU&Ocirc;I TRONG TRANG TRẠI CHO B&Agrave; CON TR&Ecirc;N CẢ NƯỚC.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;&nbsp; TRONG HAI NĂM 2010-2011 trang trại THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐƯỢC VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG</span></span> (TRONG CHƯƠNG TR&Igrave;NH BẠN NH&Agrave; N&Ocirc;NG), <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">VTC16, VTC14, VTV5, H&Agrave; NỘI I</span></span>... V&Agrave;O TH&Aacute;NG 9/2010, TH&Aacute;NG 2,3,4,5,6,9,10,11/2011.</span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;&nbsp; X&Eacute;T THẤY SỰ </span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">PH&Aacute;T TRIỂN NG&Agrave;Y MỘT </span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">VỮNG CHẮC, </span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold">NHỮNG S&Aacute;NG TẠO CẢI TIẾN TRONG PHƯƠNG PH&Aacute;P NU&Ocirc;I V&Agrave; SỰ G&Oacute;P SỨC THỰC SỰ C&Ugrave;NG B&Agrave; CON VỀ ĐẦU RA TRONG NHỮNG NĂM QUA. NĂM 2011 TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; ĐƯỢC </span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">B</span>Ộ N&Ocirc;NG NGHIỆ<span style="color: #008000">P</span></span></span><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline"> &amp; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG <span style="color: #008000">TH&Ocirc;N</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">CHỌN L&Agrave;M TRANG TRẠI ĐẦU TI&Ecirc;N NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC THEO QUY TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I KH&Eacute;P K&Iacute;N, NHẰM QUẢNG B&Aacute; RỘNG R&Atilde;I TỚI C&Aacute;C HUYỆN, X&Atilde; TRONG CẢ NƯỚC.</span></span></span></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">***</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000; font-weight: bold"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">&nbsp;</span></span></span></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000; font-weight: bold">&nbsp;</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #008000; font-weight: bold">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000; font-weight: bold"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">(HIỆN NAY, MỘT SỐ CƠ SỞ SAO CH&Eacute;P NỘI DUNG, H&Igrave;NH ẢNH CỦA TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N ĐỂ QUẢNG C&Aacute;O)</span></span></span></span></span></span></p> <div style="text-align: justify"> <p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="font-size: large">***</span><br /> </span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000; font-weight: bold"><span style="color: #ff0000">&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline">ĐỂ TR&Aacute;NH THIỆT HẠI B&Agrave; CON XIN LƯU &Yacute;</span>:</span> </span></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">CHO TỚI NAY </span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N</span> <span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">L&Agrave; TRANG TRẠI DUY NHẤT</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N <span style="color: #000000">ĐƯỢC BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP, VTV2, VTC14, VTC16, VTV5, H&Agrave; NỘI 1, V&Agrave; Đ&Agrave;I C&Aacute;C TỈNH PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></span></span></span></span></span></p> </div> <div style="text-align: justify"> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CON GIỐNG V&Agrave; K&Egrave;M THEO S&Aacute;CH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CỦA TỪNG LOẠI CHO B&Agrave; CON TO&Agrave;N QUỐC:</span></span>&nbsp;</span></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- TẮC K&Egrave; GIỐNG.</span></span></span><span style="font-size: xx-small"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"> </span></span></span><span style="color: #008000; font-weight: bold"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000">V&agrave;o google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave; VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- BỌ CẠP GIỐNG.</span><span style="font-weight: bold"><span style="color: #000000">V&agrave;o google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I BỌ CẠP VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- DẾ M&Egrave;N GIỐNG.</span></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- RẾT GIỐNG.</span></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- S&Acirc;U GIỐNG.</span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- TẮC K&Egrave; BAY.</span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- KỲ T&Ocirc;M (RỒNG KIỂNG) hoặc chế biến c&aacute;c m&oacute;n đặc sản.</span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">- TRỨNG DẾ - loại khay to nở khoảng 6 - 8 ngh&igrave;n trứng.</span></span></span></p> </div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #000000">NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN, QU&Aacute;N NHẬU C&Aacute;C LOẠI SAU VỚI SỐ LƯỢNG LỚN V&Agrave; THƯỜNG XUY&Ecirc;N:</span></span></span><br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- DẾ SẠCH <span style="color: #808000">(ĂN BỘT ĐẬU XANH).</span> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #008000; font-weight: bold"><span style="font-style: italic">(</span><span style="font-style: italic; text-decoration: underline">Lưu &yacute;</span><span style="font-style: italic">:</span><span style="font-style: italic"> </span><span style="text-decoration: underline">Sản phẩm dế sạch l&agrave; sản phẩm độc quyền của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i</span><span style="text-decoration: underline"><span style="text-decoration: underline">.</span> Sơ chế theo c&aacute;ch mới an to&agrave;n, kh&ocirc;ng bị dị ứng cho người d&ugrave;ng, dế c&oacute; m&ugrave;i thơm qu&yacute; vị sẽ ph&acirc;n biệt được ngay khi mua h&agrave;ng.</span></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- DẾ V&Agrave;NG.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- DẾ TRẮNG.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- DẾ TRỨNG.</span> <br /> </span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- DẾ LỘT.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- BỌ CẠP.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- TẮC K&Egrave;.<br /> </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- S&Acirc;U, C&Ocirc;NG, MỐI CH&Uacute;A, NHỆN H&Ugrave;M. </span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold">- RẾT, BỬA CỦI (&ocirc;ng uống b&agrave; khen)</span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="color: #008000">- <span style="color: #008000">RƯỢU NG&Acirc;M TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ...</span></span> </span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">Xin li&ecirc;n hệ:</span></span></span> </span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #008000"><span style="font-weight: bold">Mrs XU&Acirc;N - 097.487.0000</span><br /> <span style="font-weight: bold">ĐC: 119 TAM TRINH - HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold">&nbsp;</span></span><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">Lưu &yacute;:</span></span></span></span><br /> </span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #008000"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold"><span style="font-size: x-large">C&Aacute;C BẠN Ở XA KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐIỀU KIỆN TỚI TRANG TRẠI XIN MỜI MUA H</span><span style="font-size: x-large">&Agrave;NG BẰNG H&Igrave;NH THỨC CHUYỂN KHOẢN:</span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #808000"><span style="color: #ff0000; font-weight: bold"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&quot;CHỦ TK: TRẦN THỊ THANH XU&Acirc;N. SỐ TK: 1500205375877.</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> NG&Acirc;N H&Agrave;NG N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N H&Agrave; NỘI&quot;.</span></span></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold"> </span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CHUYỂN H&Agrave;NG TỚI TAY B&Agrave; CON MỘT C&Aacute;CH AN TO&Agrave;N V&Agrave; ĐẢM BẢO NHANH NHẤT.<br /> </span></span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large; font-weight: bold"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> </span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i Dế rất dễ d&agrave;ng mang lại hiệu quả kinh tế cao,kh&ocirc;ng tốn nhiều thời gian chăm s&oacute;c,kh&ocirc;ng tốn diện t&iacute;ch ,kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i</span><br /> <span style="font-size: medium">trường,vốn đầu tư &iacute;t,dễ thu hồi vốn,kể cả n</span><span style="font-size: medium">hững hộ gia đ&igrave;nh sống ở khu đ&ocirc; thị vẫn c&oacute; thể nu&ocirc;i được.</span><br /> <span style="font-size: medium">Trong những năm gần đ&acirc;y m&oacute;n ăn từ c&ocirc;n tr&ugrave;ng đ&atilde; thu h&uacute;t được rất nhiều thực kh&aacute;ch ở Ch&acirc;u &Acirc;u,Ch&acirc;u &Aacute;, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam.Trong c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được sử dụng th&igrave; ưa chuộng hơn cả l&agrave; thịt dế,thịt dế gi&agrave;u đạm,canxi,vị ngon kh&ocirc;ng k&eacute;m thịt cua n&ecirc;n c&agrave;ng nhiều kh&aacute;ch t&igrave;m đến. Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i dế m&egrave;n c&ograve;n l&agrave;m thuốc chữa bệnh,Dế m&egrave;n l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u protit,&iacute;t chất b&eacute;o,gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u,thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu,chứng sỏi thận...</span><br /> </span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"> <span style="font-size: medium">Do nhu cầu thị trường đang tăng cao,số lượng dế thịt do c&aacute;c trang trại nu&ocirc;i kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đủ <span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #99cc00; font-weight: bold">TRANG TRẠI DẾ THANH XU&Acirc;N</span></span> </span>đ&atilde; v&agrave; đang cung cấp dế m&egrave;n giống v&agrave; dế thịt cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i, c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.</span><br /> <span style="font-size: medium">Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin hướng dẫn kỹ thuật v&agrave; một số kinh nghiệm nu&ocirc;i của trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i tới c&aacute;c bạn:</span><br /> <br /> </span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"> </span></span></span><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: medium"><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #cc99ff"><span style="color: #0000ff">&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size: large; font-weight: bold"><span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ:</span> (C&Aacute;CH NU&Ocirc;I TH&Ocirc;NG THƯỜNG)</span></span><br /> <br /> </span></span></span><span style="color: #99cc00"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">1. Ph&acirc;n biệt dế đực, dế c&aacute;i</span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Dế đực c&aacute;nh m&agrave;u n&acirc;u pha đen, kh&ocirc;ng b&oacute;ng mượt.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i c&aacute;nh m&agrave;u đen, b&oacute;ng mượt.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Dế đực bụng nhỏ hơn.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i bụng to hơn v&igrave; bụng dế c&aacute;i c&oacute; trứng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Dế đực kh&ocirc;ng c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng.</span><br /> <br /> </span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i c&oacute; m&aacute;ng đẻ trứng ở phần đu&ocirc;i, giống c&aacute;i kim kh&acirc;u quần &aacute;o dể dế c&aacute;i cắm xuống đất đẻ trứng.</span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"> <br /> <span style="font-size: medium">- Dế đực k&ecirc;u để ve v&atilde;n con c&aacute;i.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">Dế c&aacute;i kh&ocirc;ng k&ecirc;u được.</span><br /> <span style="color: #888888"><br /> <span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">2. V&ograve;ng sinh trưởng</span></span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Dế mẹ đẻ trứng đ&atilde; được thụ tinh sau 9 - 12 ng&agrave;y dế con sẽ nở.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Nu&ocirc;i dế từ khi mới nở tới khi thu hoạch khoảng 40 - 45 ng&agrave;y. </span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Dế trưởng th&agrave;nh từ 50 - 55 ng&agrave;y trở đi bắt đầu sinh sản.</span><br /> <br /> <span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">3. Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i</span></span></span><br /> </span><br /> </span></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">- Dụng cụ nu&ocirc;i v&agrave; h&igrave;nh thức nu&ocirc;i l&agrave; kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i dế. N&oacute; kh&ocirc;ng chỉ li&ecirc;n quan đến kinh ph&iacute; đầu tư trong chăn nu&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n ảnh hưởng đến sản lượng cũng như mức độ hao hụt của dế.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong chậu nhựa: chậu cao 35 - 40cm, đường k&iacute;nh 40 - 50cm, nu&ocirc;i bằng chậu đỡ tốn diện t&iacute;ch, ph&ugrave; hợp v&igrave; gi&aacute; cả kh&ocirc;ng qu&aacute; cao, rất tiện &iacute;ch n&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chọn c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng nhựa: d&ugrave;ng loại th&ugrave;ng 60 l&iacute;t, n&ecirc;n mua loại c&oacute; nắp đậy sau đ&oacute; chọc thủng lỗ nhỏ bằng đầu que di&ecirc;m l&ecirc;n nắp th&ugrave;ng tạo độ tho&aacute;ng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong khay h&igrave;nh chữ nhật v&agrave; sếp c&aacute;c hộp đ&egrave; n&ecirc;n nhau để tiết kiệm diện t&iacute;ch ph&ugrave; hợp với nu&ocirc;i với quy m&ocirc; lớn. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y cũng l&agrave; h&igrave;nh thức cần đầu tư lớn nhất.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">Nu&ocirc;i trong th&ugrave;ng xốp, th&ugrave;ng b&igrave;a c&aacute;t t&ocirc;ng: tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch nu&ocirc;i n&agrave;y dế sẽ b&ograve; được ra ngo&agrave;i, cắn thủng trốn tho&aacute;t dễ g&acirc;y mất m&aacute;t.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể tận dụng c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c để nu&ocirc;i dế như th&ugrave;ng t&ocirc;n, th&ugrave;ng gỗ, chum, lu, vại.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- C&aacute;i dế bắc nồi cơm, cọng rơm, giấy l&agrave; những vật tạo khoảng kh&ocirc;ng cho dế m&egrave;n sinh sống leo tr&egrave;o, lột x&aacute;c v&agrave; trốn tr&aacute;nh kẻ th&ugrave;. Mỗi lấn lột x&aacute;c dế rất m&egrave;m v&agrave; thường bị đồng loại cắn, ăn v&igrave; thế cần tạo nhiều kh&ocirc;ng gian sinh sống cho dế như vậy sẽ tr&aacute;nh được hao hụt trong chăn nu&ocirc;i. C&aacute;c loại giấy đ&atilde; qua sử dụng hoặc giấy b&aacute;o được vo lại rất hữu &iacute;ch để nu&ocirc;i dế, dưới đ&aacute;y chậu nu&ocirc;i được l&oacute;t 1 lớp giấy sẽ dễ d&agrave;ng hơn cho lần vệ sinh sau, đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; thứ để dế m&egrave;n gậm nhấm.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Khay đựng thức ăn: bạn c&oacute; thể tận d&ugrave;ng nắp nhựa c&oacute; sẵn, vỏ hộp sữa chua, c&aacute;c đĩa chấm thức ăn c&oacute; đường k&iacute;nh từ 4 - 5cm, c&oacute; v&agrave;nh cao 1cm, hoặc c&aacute;c bạn c&oacute; thể tự đổ bằng xi măng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Khay đựng nước uống: tương tự như khay đựng thức ăn. C&aacute;c bạn ch&uacute; &yacute; d&ugrave; l&agrave;m khay đựng thức ăn hay nước uống đều phải l&agrave;m nh&aacute;m cả hai mặt để dế m&egrave;n c&oacute; thể leo tr&egrave;o ăn uống dễ d&agrave;ng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Đất cho dế đẻ: t&ocirc;i thường d&ugrave;ng đất c&aacute;t, hoặc c&oacute; thể trộn theo tỷ lệ 2 đất, 1 c&aacute;t giữ ẩm cho dế đẻ.</span><br /> <br /> <span style="color: #99cc00; font-weight: bold"><span style="font-size: medium"><span style="font-style: italic; text-decoration: underline">4. Thức ăn cho dế</span></span><br /> </span><br /> <span style="font-size: medium">- C&aacute;c bạn c&oacute; thể tận dụng nhiều loại thực vật như c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; rau khoai lang, l&aacute; sắn, l&aacute; đu đủ, rau muống, c&ugrave;i dưa hấu, dưa chuột... tất cả c&aacute;c rau, cỏ cho dế ăn đều phải được rửa sạch, kh&ocirc;ng c&oacute; thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh cho dế ăn.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Ngo&agrave;i ra c&aacute;c bạn c&oacute; thể cho dế ăn bổ xung c&aacute;c loại c&aacute;m đ&atilde; nghiền mịn.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Cần đảm bảo dế lu&ocirc;n c&oacute; nước sạch để uống.</span><br /> <br /> <span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">5. C&aacute;ch chọn dế giống</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Chọn dế to, khỏe, đầy đủ r&acirc;u, c&aacute;nh, ch&acirc;n.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Gh&eacute;p theo tỷ lệ 1 đực với 2 c&aacute;i.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- T&ugrave;y thuộc h&igrave;nh thức nu&ocirc;i để c&aacute;c bạn quyết định số lượng dế giống, trong một chậu c&aacute;c bạn để 1 khay nước cho dế uống, 1 khay đất cho dế đẻ, 2 khay đựng thức ăn, 3 c&aacute;i dế cho dế m&egrave;n đậu, tr&egrave;o leo. </span><br /> <br /> <span style="color: #99cc00; font-weight: bold"><span style="font-size: medium"><span style="font-style: italic; text-decoration: underline">6. C&aacute;ch cho dế đẻ</span></span><br /> </span><br /> <span style="font-size: medium">- Sau khi dế mọc c&aacute;nh c&aacute;c bạn chọn v&agrave; gh&eacute;p giống.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Thường 2 - 3 ng&agrave;y sau dế c&aacute;i sẽ bắt đầu đẻ trứng, khi đ&oacute; c&aacute;c bạn cho khay đất ẩm v&agrave;o cho dế đẻ. T&ocirc;i thường cho khay đất cho dế đẻ từ s&aacute;ng h&ocirc;m trước v&agrave; s&aacute;ng h&ocirc;m sau thay bằng khay đất kh&aacute;c.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Những ng&agrave;y đầu tỷ lệ nở của trứng &iacute;t hơn do kh&ocirc;ng phải tất cả trứng đều được thụ tinh 100%.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Dế đẻ li&ecirc;n tục đến khi rạc th&igrave; chết thường từ 20 đến 30 ng&agrave;y.</span><br /> <br /> <span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">7. C&aacute;ch ấp trứng</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Sau khi lấy khay trứng ra t&ocirc;i thường xịt nước cho ẩm, sau đ&oacute; cho v&agrave;o trong th&ugrave;ng ấp, xếp c&aacute;c khay trứng chồng n&ecirc;n nhau, d&ugrave;ng khăn ẩm để phủ n&ecirc;n.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 24 - 25 độ C. H&agrave;ng ng&agrave;y xịt nước để giữ độ ẩm v&agrave; nhiệt độ, t&ocirc;i thường xịt ng&agrave;y 2 lần v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, 1 lần v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, c&aacute;c bạn cũng nhớ kh&ocirc;ng xịt qu&aacute; nhiều nước nếu kh&ocirc;ng trứng sẽ dễ bị ung.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Sau 9 - 12 ng&agrave;y dế sẽ nở, c&aacute;c bạn n&ecirc;n ghi nhớ thời gian, hoặc quan s&aacute;t trứng, để cho khay trứng ra chậu nu&ocirc;i kịp thời. Trứng nở sau 4 - 5 ng&agrave;y l&agrave; hết, c&aacute;c bạn bỏ khay đ&oacute; ra ngo&agrave;i v&eacute;t hết đất v&agrave; tiếp tục cho dế đẻ lần sau.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- T&ocirc;i thường để 2 - 3 khay trứng v&agrave;o một chậu nu&ocirc;i như thế vừa đảm bảo mật độ vừa tạo đồng đều cho dế m&egrave;n. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để khay trứng đẻ của 2 - 3 ng&agrave;y kh&aacute;c nhau v&agrave;o c&ugrave;ng một chậu, như vậy khi dế nở sẽ c&oacute; con to, con nhỏ kh&ocirc;ng đồng đều.</span><br /> <br /> <span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">8. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ mới nở đến 15 ng&agrave;y tuổi</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Dế mới nở từ 2 khay trứng trung b&igrave;nh được khoảng 2000 con.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- C&aacute;c bạn để từ 1 - 2 c&aacute;i dế bắc nồi cơm v&agrave;o chậu nu&ocirc;i cho dế c&oacute; chỗ đậu, leo treo, tr&uacute; ẩn.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Để v&agrave;o chậu dế 2 - 3 khay thức ăn (loại khay nhỏ).</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Do l&uacute;c n&agrave;y dế vẫn c&ograve;n nhỏ n&ecirc;n c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng được để khay nước v&agrave;o m&agrave; chỉ cho dế uống nước bằng c&aacute;ch phun v&agrave;o b&uacute;i cỏ, hoặc l&aacute; rau cho dế ăn. C&aacute;c bạn cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng miếng vải tẩm nước cho dế h&uacute;t nước.</span><br /> <br /> <span style="font-weight: bold"><span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-style: italic">9. C&aacute;ch nu&ocirc;i dế từ 15 đến 45 ng&agrave;y tuổi</span></span></span></span><br /> </span><br /> <span style="font-size: medium">- L&uacute;c n&agrave;y dế đ&atilde; lớn c&aacute;c bạn c&oacute; thể đặt khay nước v&agrave;o cho dế uống được m&agrave; kh&ocirc;ng sợ dế bị chết đuối nữa. T&ocirc;i thường để 1 khay nước, 2 khay thức ăn cho dế. C&aacute;c bạn n&ecirc;n cho th&ecirc;m dế cho dế m&egrave;n đậu.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Nếu mật độ dế qu&aacute; đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn n&ecirc;n t&aacute;ch bớt ra c&aacute;c chậu nu&ocirc;i kh&aacute;c, chậu nu&ocirc;i đảm bảo khoảng 1000 con.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- C&aacute;c bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m c&aacute;c loại l&aacute; rau, cỏ cho dế ăn.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Cứ mỗi ng&agrave;y thay nước cho dế một lần, khay thức ăn th&igrave; 2 ng&agrave;y một lần, nếu c&ograve;n c&aacute;m c&aacute;c bạn l&ecirc;n bỏ đi v&agrave; thay c&aacute;m mới. Tuỳ theo tốc độ dế ăn m&agrave; c&aacute;c bạn cho ăn ph&ugrave; hợp đảm bảo kh&ocirc;ng l&atilde;ng ph&iacute;.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Khoảng 5 - 7 ng&agrave;y c&aacute;c bạn n&ecirc;n vệ sinh chậu nu&ocirc;i một lần.</span><br /> <br /> <span style="color: #99cc00"><span style="font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold; font-style: italic">10. C&aacute;ch l&agrave;m thịt dế</span></span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- L&agrave;m thịt dế trước khi dế mọc c&aacute;nh, thường từ 45 - 50 ng&agrave;y tuổi, v&igrave; l&uacute;c n&agrave;y trọng lượng dế lớn nhất, b&eacute;o nhất, thu hoạch l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; sản phẩm thịt dế chất lượng nhất.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Trước khi l&agrave;m thịt c&aacute;c bạn ng&acirc;m dế trong nước muối pha lo&atilde;ng khoảng 2 ph&uacute;t. Một tay cầm dế, tay kia cấu nhẹ phần mẩu đu&ocirc;i v&agrave; từ từ r&uacute;t ruột dế ra khỏi bụng.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Sau khi đ&atilde; l&agrave;m sạch ruột dế c&aacute;c bạn rửa lại bằng nước sạch khoảng 2 - 3 lần v&agrave; để r&aacute;o nước, l&uacute;c n&agrave;y c&aacute;c bạn c&oacute; thể chế biến ra c&aacute;c m&oacute;n m&igrave;nh th&iacute;ch, hoặc trữ lạnh ti&ecirc;u thụ dần.</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium">- Những con dế c&ograve;n b&eacute; c&aacute;c bạn dồn lại, tiếp tục nu&ocirc;i phục vụ những lần thu hoạch sau.</span></span></span></span></p> <p align="left" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span><br /> </span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-weight: bold">Hiện tại TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N đ&atilde; &aacute;p dụng PHƯƠNG PH&Aacute;P NU&Ocirc;I MỚI </span><span style="font-weight: bold">cực kỳ hiệu quả v&agrave; đ&atilde; được VTV2 ph&aacute;t s&oacute;ng&nbsp;v&agrave;o đầu Th&aacute;ng 9/2010:</span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">- Giảm bớt đầu tư dụng cụ nu&ocirc;i (v&iacute; dụ: Từ&nbsp;<span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold">6</span><span style="font-weight: bold"> triệu</span></span> đồng giảm xuống c&ograve;n <span style="text-decoration: underline"><span style="font-weight: bold">2 trăm</span></span> ngh&igrave;n đồng),giảm bớt thời gian, c&ocirc;ng sức chăm s&oacute;c,m&agrave; nu&ocirc;i đươc số lượng dế lớn, dế kh&ocirc;ng ăn thịt lẫn nhau.</span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">-</span></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">Kh&ocirc;ng cần&nbsp;cho dế uống nước bằng&nbsp;khay xi măng.</span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">- Kh&ocirc;ng cần xịt nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh ấp trứng.</span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">- Kh&ocirc;ng cần vệ sinh dụng cụ nu&ocirc;i. </span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-style: italic">- <span style="text-decoration: underline">Nu&ocirc;i qua m&ugrave;a đ&ocirc;ng</span>.<br /> </span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #800080"><span style="font-weight: bold">(Phương ph&aacute;p mới n&agrave;y do trực tiếp chủ trang trại nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đ&atilde; &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng).</span></span></span></p> <div align="left"><span style="color: #99cc00"><span style="color: #000000"><img border="0" height="212" width="284" src="http://i347.photobucket.com/albums/p461/nguyendinhthoaivu/bocap1sq.jpg" /></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><img border="0" height="211" width="282" title="Ph&oacute;ng to ảnh" style="cursor: pointer" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/100_1273153021.jpg" /></span></span></span><span style="color: #99cc00"><span style="color: #000000"> </span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></span></span><span style="color: #99cc00"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></div> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"> <br /> </span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #800080; font-style: italic">Dế chi&ecirc;n bột n&egrave;</span> <br /> </span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></span></span><br /> <img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/101_1273153021.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large"><em><span style="color: #800080">Dế cuốn thịt ba rọi nướng n&egrave;</span></em><br /> <img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/102_1273153013.jpg" /></span></p> <p><span style="font-size: large"><em><span style="color: #800080">V&agrave; dế rang muối ớt nữa</span></em><br /> <img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/103_1273153080.jpg" /></span></p> <div align="center" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: verdana; font-weight: bold">DẾ CHI&Ecirc;N GI&Ograve;N</span></span></span></div> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"> </span></span> <span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><br /> <span style="font-family: verdana">1.</span> <span style="font-family: verdana; font-weight: bold">Nguy&ecirc;n Li&ecirc;u</span><br /> <span style="font-family: verdana">- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước</span><br /> <span style="font-family: verdana">- Gừng , tỏi ,xả băm nhỏ.</span><br /> <span style="font-family: verdana">- L&aacute; chanh th&aacute;i chỉ.</span><br /> <span style="font-family: verdana">2.</span> <span style="font-family: verdana; font-weight: bold">C&aacute;ch chế biến</span><br /> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: verdana">- Bột ngọt, bột n&ecirc;m, dầu h&agrave;o (đường), dấm, ướp trong v&ograve;ng 3-5 ph&uacute;t, cho v&agrave;o chảo chi&ecirc;n chin, vừa độ gi&ograve;n ngậy, cho ra b&aacute;t c&oacute; sẵn một &iacute;t gừng, tỏi, xả băm nhỏ v&agrave; l&aacute; chanh th&aacute;i chỉ, trộn đều để dậy m&ugrave;i thơm.</span><br /> <span style="font-family: verdana">- B&agrave;y ra đĩa gồm l&aacute; thơm,l&aacute; lốt, phồng t&ocirc;m, &hellip;</span></span></strong></p> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"> <span style="font-family: verdana">3.</span> <span style="font-family: verdana; font-weight: bold">C&aacute;ch chế biến nước chấm</span><br /> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: verdana">- Tỏi, sả, ớt băm nhở, bột ngọt, đường, nước mắm, v&agrave; tương ớt trộn đều sao cho nước chấm c&oacute; độ s&aacute;nh, c&oacute; vị cay chua ngọt l&agrave; được.&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #800080; font-weight: bold"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: small"> </span></p> <div align="center" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: verdana; font-weight: bold">DẾ CHI&Ecirc;N BỘT</span></span></span></div> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"> </span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><br /> <span style="font-family: verdana">1.</span> <span style="font-family: verdana; font-weight: bold">Nguy&ecirc;n Liệu</span><br /> <span style="font-family: verdana">- 100 g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước.</span><br /> <span style="font-family: verdana">- 70g bột chi&ecirc;n t&ocirc;m</span><br /> <span style="font-family: verdana">- 50g cải x&agrave; l&aacute;ch</span><br /> <span style="font-family: verdana">- 50g rau sống c&aacute;c loại</span><br /> <span style="font-family: verdana">- 1 Tr&aacute;i dưa leo</span><br /> <span style="font-family: verdana">- 1 Tr&aacute;i c&agrave; chua</span><br /> <span style="font-family: verdana">- 10g đậu phộng hạt</span><br /> <span style="font-family: verdana">- 10g tỏi, ớt , xả v&agrave; me</span><br /> <span style="font-family: verdana">1.</span> <span style="font-family: verdana; font-weight: bold">C&aacute;ch chế biến</span><br /> </span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-family: verdana">- Đun s&ocirc;i dầu ăn chi&ecirc;n gi&ograve;n đậu phộng vớt ra. Khuấy ti&ecirc;u , bộtchi&ecirc;n t&ocirc;m dẻo đều , cho dế v&agrave;o trộn đều. Cho dế v&agrave;o chảo chi&ecirc;n gi&ograve;n , vớt ra trộn lẫn với đậu phộng. Xếp rau, c&agrave; chua, dưa leo,rau thơm đều ra đĩa , cho dế v&agrave;o giữa . Ăn k&egrave;m với b&aacute;nh tr&aacute;ng rất ngon.</span><br /> <span style="font-family: verdana">- Nước chấm : Tương tự như hướng dẫn tr&ecirc;n, cho th&ecirc;m vị chua.</span></span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><br /> &nbsp;</p> <div align="center" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><span style="font-family: verdana; font-weight: bold">DẾ NƯỚNG</span></span></span></div> <p><span style="font-size: small"> </span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px"><br /> <span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><span style="font-family: verdana; font-weight: bold">1. Nguy&ecirc;n liệu</span><br /> <span style="font-family: verdana">- 100g Dế l&agrave;m sạch để r&aacute;o nước</span><br /> <span style="font-family: verdana">- C&acirc;y, que, hoặc vỉ nướng</span><br /> <span style="font-family: verdana">- Dế ướp bột ngọt, bột n&ecirc;m từ 5 - 10 ph&uacute;t</span><br /> <span style="font-family: verdana">- Nước mắm cay ngọt</span><br /> <span style="font-family: verdana">- Rau sống, phồng t&ocirc;m.</span><br /> <span style="font-family: verdana; font-weight: bold">2. C&aacute;ch chế biến</span><br /> </span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><span style="font-family: verdana">- Dế ghim v&agrave;o c&acirc;y theo chiều ngang m&igrave;nh hoặc vỉ nướng. Đem nướng than cho đến khi dế ch&iacute;n gi&ograve;n thơm v&agrave; ngậy. Chi&ecirc;n gi&ograve;n phồng t&ocirc;m b&agrave;y ra đĩa c&ugrave;ng rau sống , sau đ&oacute; cho dế v&agrave;o giữa .</span><br /> <span style="font-family: verdana">- Nước chấm: Như đ&atilde; hướng dẫn ở tr&ecirc;n, nước chấm cay ngọt.</span>&nbsp;</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px">&nbsp;</p> <p style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;DẾ RANG MUỐI ỚT</span></span></p> <p><span style="font-size: large; font-weight: bold"> </span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="font-weight: bold">&nbsp;C&aacute;ch</span> <span style="font-weight: bold">C</span><span style="font-weight: bold">hế biến</span><span style="font-weight: bold">: </span></span></span></p> <p><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><span style="color: #800080"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">- Cho muối ớt v&agrave;o chảo rang 5 ph&uacute;t .sau đ&oacute; bỏ Dế v&agrave;o rang c&ugrave;ng cho đến khi dế ch&iacute;n<br /> - Bạn sẽ c&oacute; m&oacute;n ăn rất đặc biệt . Vị cay vị mặn c&ugrave;ng vị b&eacute;o ngậy của Dế sẽ l&agrave;m thực kh&aacute;ch kh&oacute; qu&ecirc;n <br /> - M&oacute;n ăn n&agrave;y d&ugrave;ng k&egrave;m với dưa chuột , c&oacute;c , x&agrave; l&aacute;ch , rau thơm</span></span><br /> </span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><span style="color: #800080"> <span style="font-weight: bold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"> </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000; font-weight: bold">&nbsp;GỎI DẾ</span></span></p> <p><span style="color: #000000"> </span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: x-small"><span style="color: #800080">&nbsp;<span style="color: #000000"><span style="font-size: large; font-weight: bold">1.Nguy&ecirc;n liệu:</span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- 100g dế đ&atilde; l&agrave;m sạch</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- 30g đậu phộng</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- 40g xo&agrave;i xanh, c&oacute;c th&aacute;i chỉ, đậu phộng, b&aacute;nh tr&aacute;ng, phồng t&ocirc;m, h&uacute;ng, răm, m&ugrave;i, nước mắm cay ngọt...</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="font-size: small; font-weight: bold"><span style="color: #800080">&nbsp;<span style="color: #000000"><span style="font-size: large">2.C&aacute;ch chế biến :</span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- Dế ướp mắm ,ti&ecirc;u, hạt n&ecirc;m,gia vị,gừng ,tỏi băm nhỏ...trong 15 ph&uacute;t.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- Dầu đun s&ocirc;i cho dế v&agrave;o đảo 3-4 ph&uacute;t vớt ra để r&aacute;o dầu rồi cho ra đĩa trộn đậu phộng... đ&atilde; chuẩn bị từ trước cho th&ecirc;m gia vị cay ngọt cuộn ăn với b&aacute;nh tr&aacute;ng (m&oacute;n n&agrave;y rất ngon hấp dẫn thực kh&aacute;ch cả nam v&agrave; nữ)</span></span></p> <p><span style="color: #000000"> </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small; font-weight: bold"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><span style="color: #800080">&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #800080; font-weight: bold"><span style="color: #000000">DẾ KHO TI&Ecirc;U</span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"> </span> <span style="color: #000000"> </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: small; font-weight: bold"><span style="color: #800080"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="color: #800080"><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: large; font-weight: bold">(M&oacute;n n&agrave;y c&aacute;c h&agrave;ng cơm rất ưa chuộng )</span></span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">&nbsp;- Ướp dế với ti&ecirc;u,tỏi, ớt,hạt n&ecirc;m khoảng 10 ph&uacute;t sau đ&oacute; cho&nbsp;một &iacute;t nước v&agrave;o kho.khi nước cạn tiếp tục cho dầu ăn v&agrave;o chi&ecirc;n nhỏ lửa đến l&uacute;c gi&ograve;n l&agrave; được.(m&oacute;n n&agrave;y ăn với cơm n&oacute;ng dưa chuột, c&agrave; chua.)</span></span></p> <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000; font-weight: bold">DẾ CHI&Ecirc;N BƠ</span></span></div> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><span style="font-weight: bold">1. Nguy&ecirc;n Liệu:<br /> <br /> </span>- 300gr dế cơm.<br /> - 2 th&igrave;a s&uacute;p bột chi&ecirc;n gi&ograve;n.<br /> - 1 quả trứng g&agrave;.<br /> - 1/2 th&igrave;a s&uacute;p bột n&ecirc;m.<br /> - 2 th&igrave;a s&uacute;p bơ.</span></span></p> <p><span style="color: #000000"> </span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large; font-weight: bold">2. C&aacute;ch chế biến:</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- L&agrave;m sạch dế, lấy bỏ ruột, sau đ&oacute; rửa lại v&agrave; để r&aacute;o nước. Đập trứng g&agrave; v&agrave;o b&aacute;t, đ&aacute;nh tan với ch&uacute;t bột n&ecirc;m, cho dế v&agrave;o hỗn hợp trứng, để khoảng 5 ph&uacute;t cho ngấm gia vị.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- Đun bơ n&oacute;ng chảy, gắp dế từ hỗn hợp trứng, lăn qua bột chi&ecirc;n gi&ograve;n kh&ocirc; rồi thả v&agrave;o chảo bơ r&aacute;n v&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large">- Dọn dế ra dĩa, c&oacute; thể chấm k&egrave;m với tương ớt.</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p><span style="font-size: small; font-weight: bold"><span style="color: #800080">&nbsp;</span></span></p> <p><span style="color: #000000"> </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #800080; font-weight: bold"><span style="color: #000000">DẾ KHO TỘ CƠM NI&Ecirc;U</span></span></span></p> <p><span style="color: #000000"> </span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large; font-weight: bold">1.Nguy&ecirc;n liệu:</span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #800080"><span style="color: #000000">- &nbsp;1 gr dế (khoảng 90 con), 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; dầu m&egrave;, dầu h&agrave;o, 1/2 muỗng c&agrave; ph&ecirc; ớt xay nhuyễn, một &iacute;t ti&ecirc;u, bột ngọt.</span> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000; font-weight: bold">2. C&aacute;ch&nbsp;chế biến: <br /> </span><span style="color: #800080"><span style="color: #000000">- Cho dế v&agrave;o nồi đất, ướp gia vị: nước mắm, dầu m&egrave;, dầu h&agrave;o, bột ngọt. <br /> - Bắc nồi l&ecirc;n bếp, để lửa nhỏ riu riu khoảng 10 ph&uacute;t, khi s&ocirc;i th&igrave; cho th&ecirc;m 1/2 ch&eacute;n nước lạnh v&agrave;o. Vẫn để nhỏ lửa đến khi nước kẹo lại, sền sệt l&agrave; được. <br /> - Cho ớt xay nhuyễn v&agrave; ti&ecirc;u v&agrave;o để dậy m&ugrave;i thơm. <br /> - Dế kho tộ ăn k&egrave;m với c&aacute;c loại l&aacute; c&oacute;c, l&aacute; lụa, l&aacute; bằng lăng. D&ugrave;ng với cơm trắng, n&oacute;ng rất ngon.</span></span></span></p> <p style="text-align: center">&nbsp;<span style="font-size: large"><span style="color: #000000">TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N CH&Uacute;C B&Agrave; CON TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG!</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI CÔN TRÙNG THANH XUÂN
   - Địa chỉ: THÔN HÓP, XÃ MỸ PHÚC, HUYỆN MỸ LỘC, NAM ĐỊNH
   - Điện thoại: 097.487.0000 - Fax:
   - email: SIMVIETTELSODEP@GMAIL.COM
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...