• Bán dế thịt tại hà nam

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 19/5/11

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Dân
   - Địa chỉ: Lác nội - Thanh Hương - Thanh Liêm - Hà Nam
   - Tel, Fax: 0974292971
   - email: nguyendan1978@gmail.com
   ================================

   <font face="Times New Roman">Mua b&aacute;n dế giống, dế thịt<br /></font><font face="Times New Roman">Trại dế V&igrave; D&acirc;n : Đ/C: <strong>Th&ocirc;n L&aacute;c Nội </strong><strong>, </strong><strong>x&atilde; Thanh Hương, huyện Thanh Li&ecirc;m</strong><strong>, tỉnh H&agrave; Nam</strong>.( Tr&ecirc;n Quốc lộ 1A c&aacute;ch phủ l&yacute; 12km)</font><br /><font face="Times New Roman">SĐT: <strong>0974292971</strong>; email: </font><a href="mailto:nguyendan1978@gmail.com"><font face="Times New Roman">nguyendan1978@gmail.com</font></a><br /><font face="Times New Roman"><em><strong>CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N</strong></em><strong>:</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>- Dế giống v&agrave; chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i dế kiểu mới tiết kiệm chi ph&iacute; cho người nu&ocirc;i. (</strong><em><strong>Giảm gi&aacute; đặc biệt cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng mua với số lượng nhiều.)</strong></em><em><strong><br /></strong></em></font><font face="Times New Roman"><em><strong>- Thu mua dế thịt</strong></em><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>- Nhận hợp đồng cung cấp dế thịt cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n nhậu với số lượng lớn, duy tr&igrave; đều. </strong><em><strong>B&aacute;n gi&aacute; ưu đ&atilde;i cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng thường xuy&ecirc;n v&agrave; với số lượng lớn; giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tận nơi.</strong></em><br /></font><font face="Times New Roman"><em><strong>Gi&aacute; b&aacute;n:</strong></em> - <strong>Dế giống sắp đẻ dao động từ 1500 đ ến 2500 đ/con</strong> <em>(Tuỳ theo số lượng mua)</em><br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Dế thương phẩm dao động từ 180 000 đến 250 000 đ/kg</strong>.<br /></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Trứng dế 80</strong>.000 đ/hộp khoảng 2000 trứng<br /></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhiều nước tr&ecirc;n thế giới nhất l&agrave; c&aacute;c nước Ch&acirc;u &Aacute; coi một số loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng l&agrave; m&oacute;n ăn ngon. Ở nước ta c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng như c&agrave;o c&agrave;o, ch&acirc;u chấu, tằm, s&acirc;u ch&iacute;t l&agrave; c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng được d&ugrave;ng kh&aacute; phổ biến để chế biến c&aacute;c m&oacute;n ăn, một số nơi c&ograve;n được coi l&agrave; m&oacute;n ăn qu&yacute;. Nhằm mục đ&iacute;ch ph&aacute;t triển nghề nu&ocirc;i dế ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cung cấp một số kỹ thuật trong quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i dế sinh sản v&agrave; dế thịt.<br /></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">1. Chuẩn bị trước khi nu&ocirc;i<br /></font></strong><strong><em><font face="Times New Roman">1.1. Th&ugrave;ng nu&ocirc;i<br /></font></em></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuồng nu&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m từ nhiều loại kh&aacute;c nhau như x&ocirc;, chậu, th&ugrave;ng gỗ nhưng phổ biến hơn cả l&agrave; th&ugrave;ng xốp, th&ugrave;ng nhựa v&agrave; chậu nhựa.<br /></font><em><font face="Times New Roman">* Nu&ocirc;i bằng th&ugrave;ng xốp:<br /></font></em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chọn loại th&ugrave;ng xốp c&oacute; k&iacute;ch thức 50x30x30cm. T&ugrave;y mục đ&iacute;ch v&agrave; số lượng nu&ocirc;i m&agrave; cũng c&oacute; thể chọn c&aacute;c th&ugrave;ng c&oacute; k&iacute;ch thức lớn hơn. <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước khi nu&ocirc;i cần phải rửa sạch th&ugrave;ng bằng nước l&atilde;, tuyệt đối kh&ocirc;ng d&ugrave;ng h&oacute;a chất để rửa. Sau đ&oacute; phơi kh&ocirc;, tr&aacute;nh ẩm mốc.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&aacute;n băng d&iacute;nh (loại c&oacute; chiều rộng 3 - 5cm) xung quanh m&eacute;p trong của th&ugrave;ng để tr&aacute;nh dế b&ograve; ra ngo&agrave;i hạn chế thất tho&aacute;t trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i. Tr&ecirc;n nắp th&ugrave;ng tạo một lỗ tho&aacute;ng c&oacute; k&iacute;ch thước 8x4cm. Sau đ&oacute; cắt miếng m&agrave;n tuyn d&aacute;n l&ecirc;n (nu&ocirc;i dế con) hoặc miếng lưới c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ hơn dế trưởng th&agrave;nh (để nu&ocirc;i dế đẻ v&agrave; dế thịt)<br /></font><em><font face="Times New Roman">* Nu&ocirc;i bằng th&ugrave;ng nhựa, chậu nhựa<br /></font></em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; rất nhiều loại th&ugrave;ng, chậu c&oacute; thể d&ugrave;ng để nu&ocirc;i dế, tuy nhi&ecirc;n loại phổi biến l&agrave; chậu c&oacute; đường k&iacute;nh khoảng 60cm, chiều cao 20 - 25cm. N&ecirc;n chọn loại chậu nhẵn để tr&aacute;nh dế c&oacute; thể leo tr&egrave;o ra ngo&agrave;i. <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nắp đậy chậu nu&ocirc;i c&oacute; thể bằng lồng b&agrave;n hoặc những tấm gỗ phẳng c&oacute; kho&eacute;t lỗ ph&iacute;a tr&ecirc;n. Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể d&ugrave;ng những tấm lưới bằng sắt, mắt lưới to hay nhỏ phụ thuộc v&agrave;o k&iacute;ch cỡ của dế nu&ocirc;i.<br /></font><em><font face="Times New Roman">* Kết hợp 2 loại<br /></font></em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dế c&oacute; đặc t&iacute;nh l&agrave; thường cắn th&ugrave;ng khi trưởng th&agrave;nh. Do vậy ch&uacute;ng ta c&oacute; thể d&ugrave;ng th&ugrave;ng xốp để nu&ocirc;i dế con, dế bố mẹ. Khi dế lớn (tr&ecirc;n 25 ng&agrave;y tuổi) th&igrave; chuyển sang nu&ocirc;i bằng chậu <em>(để tận dụng th&ugrave;ng xốp gi&aacute; th&agrave;nh thấp).<br /></em></font><strong><em><font face="Times New Roman">1.2. Gi&aacute; v&agrave; nh&agrave; nu&ocirc;i dế<br /></font></em></strong><font face="Times New Roman"><em>* Gi&aacute; để th&ugrave;ng dế</em><br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&oacute;ng bằng gỗ hoặc h&agrave;n bằng kim loại. Chiều rộng 30 - 40cm, đ&oacute;ng từ 3 - 4 tầng, mỗi tầng c&aacute;ch nhau 45 - 50cm. Chiều d&agrave;i gi&aacute; phụ thuộc v&agrave;o diện t&iacute;ch nh&agrave; nu&ocirc;i.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu nu&ocirc;i bằng hộp xốp th&igrave; thường cần ph&aacute;i c&oacute; gi&aacute; đỡ. Ch&acirc;n của gi&aacute; đỡ để v&agrave;o b&aacute;t nước nhằm tr&aacute;nh kiến x&acirc;m hại.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nu&ocirc;i bằng chậu nhựa th&ocirc;ng thường kh&ocirc;ng cần gi&aacute; đỡ. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể để trực tiếp chậu l&ecirc;n s&agrave;n nh&agrave;. Tuy nhi&ecirc;n cũng n&ecirc;n b&ocirc;i chất chống kiến b&ecirc;n ngo&agrave;i xung quanh đ&aacute;y chậu.<br /></font><em><font face="Times New Roman">* Nh&agrave; nu&ocirc;i<br /></font></em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diện t&iacute;ch nh&agrave; nu&ocirc;i phụ thuộc v&agrave; số lượng dế nu&ocirc;i, số th&ugrave;ng dế. <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chọn nơi tho&aacute;ng m&aacute;t, kh&ocirc; r&aacute;o, kh&ocirc;ng dột n&aacute;t, hạn chế c&ocirc;n tr&ugrave;ng v&agrave; một số loại thi&ecirc;n địch, đặc biệt l&agrave; chuột v&agrave; thạch s&ugrave;ng.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">2. Kỹ thuật nu&ocirc;i<br /></font></strong><strong><em><font face="Times New Roman">2.1 Nu&ocirc;i dế bố mẹ<br /></font></em></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dế bố mẹ gh&eacute;p theo tỷ lệ 2 c&aacute;i -1 đực. Một chuồng nu&ocirc;i từ 60 - 100 con, tuy nhi&ecirc;n c&oacute; thể điều chỉnh t&ugrave;y thuộc v&agrave;o k&iacute;ch thước th&ugrave;ng nu&ocirc;i. Dế bố mẹ được chọn từ dế con khi trưởng th&agrave;nh. N&ecirc;n chọn c&aacute;c con dế to, khỏe, độ đồng đều cao.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng thời với qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i ch&uacute;ng ta cần chuẩn bị khay đẻ cho dế. Khay đẻ cho dế c&oacute; thể d&ugrave;ng gạt t&agrave;n thuốc l&aacute;, hộp kem, sữa chua chứa c&aacute;t đen ẩm c&oacute; độ d&agrave;y 1,5cm. <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khi dế g&aacute;y l&agrave; l&uacute;c dế c&aacute;i bắt đầu đẻ. Khi đ&oacute; ta cho khay đẻ v&agrave;o th&ugrave;ng dế bố mẹ. Mỗi ng&agrave;y một con dế c&aacute;i đẻ từ 12 - 15 trứng. Khi khay đẻ khoảng 500 trứng th&igrave; ch&uacute;ng ta đưa ra th&ugrave;ng ấp (Thường mỗi ng&agrave;y thay khay đẻ một lần).<br /></font><strong><em><font face="Times New Roman">2.2. Ấp trứng.<br /></font></em></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khay đẻ cho dế được lấy ra đưa đi ấp. Trước khi đưa v&agrave;o th&ugrave;ng ấp cần chuẩn bị 2 khăn b&ocirc;ng vu&ocirc;ng (loại d&ugrave;ng trong c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, hặc khăn mặt mỏng) nh&uacute;ng qua nước cho ẩm. Cho một khăn l&oacute;t xuống đ&aacute;y th&ugrave;ng, đặt khay trứng v&agrave;o, sau đ&oacute; đậy khăn thứ 2 l&ecirc;n tr&ecirc;n để giữ độ ẩm. Cuối c&ugrave;ng đậy nắp th&ugrave;ng lại.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhiệt độ cần cho trứng nở khoảng 25 - 28<sup>0</sup>C. Cứ 3 đến 4 ng&agrave;y thay khăn ướt một lần để giữ độ ẩm. Khi ấp được 4 - 5 ng&agrave;y th&igrave; đảo đều c&aacute;t trong khay l&ecirc;n cho tho&aacute;ng kh&iacute;, nhiệt độ đồng đều hơn v&agrave; thuận lợi cho dề nở. <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sau 8 - 10 ng&agrave;y th&igrave; dế trong khay bắt đầu nở.<br /></font><font face="Times New Roman"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><u>Ch&uacute; &yacute;</u></strong></em>: N&ecirc;n ghi ng&agrave;y ấp của từng khay v&agrave;o th&agrave;nh ph&iacute;a ngo&agrave;i khay. N&oacute; sẽ gi&uacute;p ch&uacute;ng ta biết thời gian ấp để kịp thời chuyển khay ấp ra th&ugrave;ng nu&ocirc;i (khoảng 7 - 8 ng&agrave;y th&igrave; chuyển khay ấp ra th&ugrave;ng nu&ocirc;i dế con), tr&aacute;nh trường hợp dế nở ngay trong th&ugrave;ng ấp. Khi đ&oacute; sẽ kh&oacute; khăn để chuyển dế con ra th&ugrave;ng nu&ocirc;i. Khi chuyển khay ra th&igrave; th&ugrave;ng nu&ocirc;i cần giữ nhiệt độ như th&ugrave;ng ấp để dế nở.<br /></font><strong><em><font face="Times New Roman">2.3. Kỹ thuật nu&ocirc;i dế con đến trưởng th&agrave;nh<br /></font></em></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước khi nu&ocirc;i mỗi th&ugrave;ng cần chuẩn bị một &iacute;t rơm kh&ocirc; (v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng để giữ ấm), một chiếc rế để tạo th&ecirc;m kh&ocirc;ng gian cho dế leo tr&egrave;o. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i đảm bảo đủ thức ăn, nước uống cho dế.<br /></font><em><font face="Times New Roman">* Nước uống cho dế<br /></font></em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nước l&agrave; một trong những nh&acirc;n tố kh&ocirc;ng thể thiếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i dế. Do vậy lu&ocirc;n lu&ocirc;n đảm bảo đủ nước, sạch cho dế uống.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với dế c&ograve;n nhỏ th&igrave; nước được thấm v&agrave;o một miếng xốp <em>(bọt biển cắm hoa)</em> cho dế uống. Với dế tr&ecirc;n 25 ng&agrave;y tuổi th&igrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng khay nước (cao 1cm, cắt từ đ&aacute;y lon bia hoặc đ&aacute;y hộp kem), c&oacute; rải th&ecirc;m sỏi nhỏ đế tr&aacute;nh dế tắm. H&agrave;ng ng&agrave;y theo d&otilde;i để cung cấp đủ nước cho dế.<br /></font><em><font face="Times New Roman">* Thức ăn <br /></font></em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thức ăn cho dế l&agrave; rau xanh v&agrave; c&aacute;m c&ocirc;ng nghiệp.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Rau: Dế l&agrave; loại ăn tạp v&igrave; vậy c&oacute; rất nhiều loại rau c&oacute; thể l&agrave;m thức ăn cho dế như bắp cải, xu h&agrave;o, x&agrave; l&aacute;ch, rau muống, rau lang, c&aacute;c loại cỏ. <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;m c&ocirc;ng nghiệp: C&aacute;m d&agrave;nh cho chim, nghiền nhỏ. Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể d&ugrave;ng c&aacute;m đậm đặc cho lợn.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Ch&uacute; &yacute;</em>: Rau phải rửa sạch, để r&aacute;o nước trước khi cho ăn. Cung cấp rau v&agrave; c&aacute;m h&agrave;ng ng&agrave;y đảm bảo đủ thức ăn cho dế sinh trưởng, ph&aacute;t triển.<br /></font><em><font face="Times New Roman">* Chăm s&oacute;c<br /></font></em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i cần đảm bảo an to&agrave;n cho dế tr&aacute;nh c&aacute;c thi&ecirc;n địch như chuột, kiến, thạch s&ugrave;ng.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đảm bảo th&ugrave;ng nu&ocirc;i lu&ocirc;n kh&ocirc; r&aacute;o, đủ ấm về m&ugrave;a đ&ocirc;ng v&agrave; m&aacute;t mẻ về m&ugrave;a h&egrave;.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Vệ sinh theo định kỳ chuồng nu&ocirc;i hoặc khi thấy th&ugrave;ng nu&ocirc;i bẩn, ẩm.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Theo d&otilde;i qu&aacute; tr&igrave;nh sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của dế, kịp thời c&oacute; những điều chỉnh khi cần thiết. Theo d&otilde;i bệnh để c&oacute; biện ph&aacute;p xử l&yacute;.<br /></font><em><font face="Times New Roman">* Thu hoạch<br /></font></em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế sau khi nở từ 40 đến 45 ng&agrave;y tuổi c&oacute; thể thu hoạch, trong số đ&oacute; tuyển chọn những con khỏe mạnh, kh&ocirc;ng g&atilde;y ch&acirc;n c&agrave;ng để l&agrave;m dế bố mẹ.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ph&acirc;n loại dế: Lưới mắt c&aacute;o loại nhỏ 0,5x0,5cm lắp v&agrave;o đ&aacute;y th&ugrave;ng xốp, đổ dế v&agrave;o, thu hoạch những con ở tr&ecirc;n, con nhỏ lọt xuống nu&ocirc;i tiếp. Qu&yacute; vị cũng c&oacute; thể sử dụng lưới k&iacute;ch thước nhỏ hơn l&agrave;m như tr&ecirc;n để vệ sinh chuồng cho dế (<em>Ph&acirc;n lọt xuống - dế ở lại</em>)<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><br /></strong><strong><font face="Times New Roman">MỘT SỐ M&Oacute;N ĂN CHẾ BIẾN TỪ DẾ M&Egrave;N<br /></font></strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cũng như một số m&oacute;n ăn được chế biến từ một số loaị c&ocirc;n tr&ugrave;ng như Bọ cạp, Ch&acirc;u chấu, Bọ x&iacute;t..th&igrave; Dế m&egrave;n đang trở th&agrave;nh &quot;h&agrave;ng độc&quot; của d&acirc;n nhậu hiện nay. C&aacute;c m&oacute;n ăn từ Dế m&egrave;n rất phong ph&uacute;, đa dạng c&oacute; thể đ&aacute;p ứng nhu cầu của nhiều thực kh&aacute;ch. Sau đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gửi tới c&aacute;ch chế biến một số m&oacute;n ăn từ Dế m&egrave;n, phục vụ nhu cầu ẩm thực của tất cả mọi người.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">I. Sơ chế Dế m&egrave;n<br /></font></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tất cả c&aacute;c m&oacute;n ăn trước khi chế biền từ Dế m&egrave;n đều phải trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh sơ chế, bao gồm c&aacute;c bước:<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế trước khi mang thịt phải ngừng cho ăn 24h để tiện cho việc sơ chế<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ng&acirc;m dế c&ograve;n sống v&agrave;o nước muối lo&atilde;ng từ 10 - 15 ph&uacute;t cho dế chết<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ngắt phần đu&ocirc;i dế, b&oacute;p bụng. Để nguy&ecirc;n phần đầu, ch&acirc;n v&agrave; c&agrave;ng dế<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Rửa sạch lại, để r&aacute;o nước<br /></font><strong><font face="Times New Roman">II. Chế biến m&oacute;n ăn<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">1. Dế chi&ecirc;n gi&ograve;n<br /></font></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho chảo dầu l&ecirc;n bếp, đun lửa to để chảo dầu s&ocirc;i. Sau đ&oacute; cho dế đ&atilde; qua sơ chế v&agrave;o, giảm lửa để từ 2 - 3 ph&uacute;t cho dế ch&iacute;n gi&ograve;n. Dế vẫn c&ograve;n nguy&ecirc;n h&igrave;nh, gắp ra đĩa. N&ecirc;n trang tr&iacute; th&ecirc;m rau thơm cho m&oacute;n ăn hấp dẫn hơn.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ngo&agrave;i ra, để l&agrave;m tăng hương vị cho m&oacute;n ăn th&igrave; trước khi chi&ecirc;n Dế n&ecirc;n nh&eacute;t v&agrave;o 1 hạt lạc v&agrave;o bụng dế.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&oacute;n n&agrave;y ăn c&ugrave;ng muối ti&ecirc;u chanh.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">2. Gỏi Dế (Nộm dế)<br /></font></strong><em><font face="Times New Roman">Nguy&ecirc;n liệu: <br /></font></em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Dế chi&ecirc;n gi&ograve;n<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Rau thơm: M&ugrave;i t&agrave;u, rau răm, rau m&ugrave;i, rau h&uacute;ng đỏ.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lạc rang<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ớt quả, c&agrave; rốt, dưa chuột.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Xo&agrave;i xanh hoặc c&oacute;c xanh <br /></font><em><font face="Times New Roman">C&aacute;ch chế biến:<br /></font></em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dế chi&ecirc;n gi&ograve;n vớt ra cho r&aacute;o dầu rồi trộn với xo&agrave;i xanh ( hoặc c&oacute;c xanh) th&aacute;i chỉ, ớt, c&agrave; rốt, dưa chuột th&aacute;i chỉ, lạc rang v&agrave; rau thơm. Sau đ&oacute; pha chế nước mắm gồm mắm, tỏi, chanh (dấm), đường rồi đổ v&agrave;o trộn đều như l&agrave;m m&oacute;n nộm. Trang tr&iacute; th&ecirc;m cho m&oacute;n ăn đẹp mắt. M&oacute;n n&agrave;y ăn c&ugrave;ng b&aacute;nh phồng t&ocirc;m.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">3. Dế lăn bột<br /></font></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nh&eacute;t hạt lạc v&agrave;o bụng dế sau khi đ&atilde; sơ chế. C&oacute; thể thực hiện m&oacute;n ăn bằng bột chi&ecirc;n mịn hoặc chi&ecirc;n x&ugrave;.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với bột chi&ecirc;n mịn th&igrave; h&ograve;a bột với nước cho dẻo, sau đ&oacute; lăn dế qua bột. Cho chảo dầu l&ecirc;n bếp, khi dầu s&ocirc;i cho dế l&ecirc;n chi&ecirc;n. Khi n&agrave;o thấy bột chuyển m&agrave;u v&agrave;ng th&igrave; vớt ra.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với bột chi&ecirc;n x&ugrave; th&igrave; trước hết cần nh&uacute;ng v&agrave;o l&ograve;ng đỏ trứng g&agrave;, sau đ&oacute; lăn qua bột x&ugrave; để chừng 3 - 4 ph&uacute;t cho bột b&aacute;m chặt v&agrave;o dế. Sau đ&oacute; thực hiện tương tự như tr&ecirc;n. <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&oacute;n n&agrave;y ăn c&ugrave;ng mắm ớt hoặc tương ớt, rau sống.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>4. Dế sữa chi&ecirc;n bơ</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><em>Nguy&ecirc;n liệu</em>: Dế, nước cốt dừa, nước v&ocirc;i, muối, bột m&igrave;<br /></font><em><font face="Times New Roman">C&aacute;ch chế biến:<br /></font></em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dế cho l&ecirc;n hấp sau đ&oacute; nghiền mịn.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trộn bột m&igrave;, muối, dế nghiền mịn, nước v&ocirc;i, nước dừa rồi nh&agrave;o l&ecirc;n, vo th&agrave;nh cục sau đ&oacute; in qua khu&ocirc;n đ&uacute;c.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho chảo dầu l&ecirc;n bếp, để vừa lửa rồi cho m&oacute;n ăn l&ecirc;n chi&ecirc;n gi&ograve;n.<br /></font><font face="Times New Roman">M&oacute;n n&agrave;y ăn c&ugrave;ng tương ớt, rau sống.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">5. Dế d&aacute;n bơ<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><em>Nguy&ecirc;n liệu</em>: Dế, bột chi&ecirc;n gi&ograve;n, trứng g&agrave;, bột n&ecirc;m, s&uacute;p bơ.<br /></font><font face="Times New Roman"><em>C&aacute;ch chế biến</em>: <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để trứng g&agrave; v&agrave;o b&aacute;t, đ&aacute;nh tan với ch&uacute;t bột n&ecirc;m, cho Dế v&agrave;o hỗn hợp trứng, để khoảng 5 ph&uacute;t cho ngấm gia vị.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đun bơ n&oacute;ng chảy, gắp dế từ hỗn hợp trứng, lăn qua bột chi&ecirc;n gi&ograve;n kh&ocirc; rồi thả v&agrave;o chảo bơ r&aacute;n v&agrave;ng. Khi n&agrave;o bột chuyển m&agrave;u v&agrave;ng th&igrave; vớt ra.<br /></font><font face="Times New Roman">M&ograve;n n&agrave;y ăn k&egrave;m tương ớt, rau thơm.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">5. Dế rang muối ớt<br /></font></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cho muối ớt v&agrave;o chảo rang khoảng 5 ph&uacute;t, sau đ&oacute; bỏ dế đ&atilde; qua sơ chế v&agrave;o rang cho đến khi dế ch&iacute;n. Sau đ&oacute; đưa ra đĩa tr&igrave;nh b&agrave;y. <br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&oacute;n n&agrave;y ăn k&egrave;m với dưa chuột, C&oacute;c, x&agrave; l&aacute;ch, rau thơm.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">6. Dế cuốn thịt ba rọi nướng<br /></font></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dế sau khi sơ chế được quấn quanh bằng thịt ba rọi (bachỉ). Sau đ&oacute; d&ugrave;ng que xi&ecirc;n v&agrave; nướng tr&ecirc;n lửa than hoa. Đến khi thịt v&agrave;ng, thơm l&agrave; được.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ograve;n n&agrave;y ăn k&egrave;m b&uacute;n, rau sống.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>7.Dế kho ti&ecirc;u</strong><br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dế ướp bằng ti&ecirc;u, tỏi, mắm, ớt, bột n&ecirc;m khoảng 10 ph&uacute;t. Sau đ&oacute; cho v&agrave;o một &iacute;t nước để kho. Khi nước cạn tiếp tục cho dầu ăn v&agrave;o chảo v&agrave; chi&ecirc;n nhỏ lửa cho đến l&uacute;c gi&ograve;n l&agrave; được.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; M&ograve;n n&agrave;y ăn c&ugrave;ng cơm n&oacute;ng, dưa chuột, c&agrave; chua.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font><em><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ:<br /></font></em><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Số điện thoại: 0974.292971 ( A. D&acirc;n), 0979.571.628 ( Chị Th&uacute;y)<br /></strong></font></em><strong><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa chỉ: L&aacute;c Nội &ndash; Thanh Hương &ndash; Thanh Li&ecirc;m &ndash; H&agrave; Nam<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">&nbsp;( Tr&ecirc;n quốc lộ 1A c&aacute;ch phủ l&yacute; 12 km)<br /></font></em></strong><font face="Times New Roman"><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp dế giống v&agrave; dế thịt đảm bảo chất lượng, gi&aacute; cả hợp l&yacute;.</em></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...