bán đồ chơi cờ bạc bịp.0974328888

  • Thread starter quanghn36
  • Ngày gửi
Q

quanghn36

Guest
#1
<p style="text-align: left"><font size="4"><font color="black"><strong><u>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</u>Mr. QUANG - 592 Trường chinh.(ng&atilde; tư sở - H&agrave; nội)</strong></font><br /> </font><br /> <font size="4"><font color="black"> Số điện thoại: </font><font size="6"><strong><font color="red">09.8228.4444 / 097.432.8888 </font><font color="#000000"><font size="3">(call tư vấn miễn ph&iacute;)</font></font></strong></font><font color="#000000"><font size="3"><br /> </font></font></font></p><br /> <br /> <font size="5"><br /> </font><p style="text-align: center"><font size="5"><font color="red">C&aacute;c cụ đ&atilde; c&oacute; c&acirc;u </font><font color="blue">cờ gian bạc lận </font><font color="red"><br /> c&acirc;u đ&oacute; lu&ocirc;n đ&uacute;ng với mọi thời đại.</font></font></p><br /> <br /> <font size="3"><br /> <font color="black">Ng&agrave;y xưa chưa c&oacute; kỹ thuật cao th&igrave; c&aacute;c cụ ta đ&atilde; biết d&ugrave;ng những kỹ thuật đơn giản để bịp.<br /> Ai đ&aacute;nh bạc l&uacute;c đầu chỉ nghĩ l&agrave; vui vẻ nhưng đến l&uacute;c ch&aacute;y t&uacute;i mất nh&agrave; mất cửa th&igrave; đ&atilde; muộn.<br /> V&igrave; vậy m&igrave;nh xin giới thiệu với c&aacute;c bạn <strong>một số đồ kỹ thuật của thời c&ocirc;ng nghệ.</strong></font></font> <br /> <p style="text-align: center"><font size="3"><strong><font color="blue">Bộ m&ocirc;n b&agrave;i l&aacute;</font></strong></font><br /> <br /> <img border="0" src="http://thuvienbao.com/forum/images/imported/2011/10/7226.jpg" /><br /> <font size="3"><strong><font color="blue"> <br /> </font></strong></font><br /> </p><br /> <br /> <br /> <br /> <font size="3"><strong><u><font color="red">Loại 1: </font></u><font color="red">B&agrave;i c&ocirc;ng ty, b&agrave;i lỗi (40k/bộ)</font></strong><font color="black"><br /> </font><strong><u><font color="red">Loại 2:</font></u><font color="red"> B&agrave;i l&aacute;, b&agrave;i tẩu thuốc, b&agrave;i nhựa,,,v,,v,, ( alo gi&aacute; cụ thể)</font></strong></font><br /> <ul><li><font size="3">Giới thiệu với c&aacute;c bạn về loại b&agrave;i nh&igrave;n bằng mắt thường, loại b&agrave;i n&agrave;y c&oacute; một số đặc điểm được <strong>nh&agrave; sản xuất l&agrave;m sai lệch đi</strong> để ta c&oacute; thể nhận ra từng chất,nhận ra đ&oacute; l&agrave; con z&igrave; <strong>( </strong>lưu &yacute; n&oacute; như b&agrave;i thường nhưng nếu <strong>em ko chỉ đố c&aacute;c b&aacute;c biết )</strong></font></li></ul> <font size="3"><strong><u><font color="red">Loại 3:</font></u><font color="red"> B&agrave;i Mẫu tử 150k/bộ)</font></strong></font><br /> <ul><li><font size="3">Loại n&agrave;y c&oacute; thể chiến thắng kh&aacute; dễ d&agrave;ng,bộ b&agrave;i chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho bốc c&aacute;i l&agrave; c&oacute; thể chiến thắng đến 80%.</font></li></ul> <font size="3"><strong><u><font color="red">Loại 4:</font></u><font color="red"> K&iacute;nh &aacute;p tr&ograve;ng b&agrave;i t&uacute; (alo gi&aacute; cụ thể)</font></strong></font><br /> <ul><li><font size="3">T&ocirc;i xin giới thi&ecirc;̣u với các bạn đó là<strong> kính áp tròng (tin đ&ocirc;̀n kính nhìn xuy&ecirc;n bài là loai này đ&acirc;́y các bác àh)</strong> ưu đi&ecirc;̉m của nó là chỉ có mỗi t&ocirc;i nhìn th&acirc;́y,kh&ocirc;ng tang tích zì cả nó vi&ecirc;́t ch&acirc;́t phản quang l&ecirc;n lưng con bài <strong>chỉ có người đeo kính là nhìn th&acirc;́y được rõ từng ch&acirc;́t v&agrave; bi&ecirc;́t con đó là con zì</strong>: thị trường nhi&ecirc;̀u loại t&ocirc;i có 2 loại chính (call giá cụ th&ecirc;̉)</font></li><li><font size="3">K&iacute;nh &aacute;p tr&ograve;ng <strong>b&agrave;i chắn</strong> (alo gi&aacute; cụ thể)</font></li></ul> <font size="3"><br /> <strong><u><font color="red">Loại 5:</font></u><font color="red"> Găng đ&aacute;nh b&agrave;i (alo gi&aacute; cụ thể)</font></strong></font> <br /> <ul><li><font size="3">Loại n&agrave;y mấy b&aacute;c trong miền trung v&agrave; miền nam sử dụng cực k&igrave; hiểu quả (<strong>d&ugrave;ng để đổi, ch&aacute;o b&agrave;i</strong>.)</font></li></ul> <font size="3"><strong><u><font color="red">Loại 6:</font></u><font color="red"> M&aacute;y m&atilde; vạch ( alo gi&aacute; cụ thể )</font></strong></font><br /> <ul><li><font size="3">Loại m&aacute;y chuy&ecirc;n dụng c&oacute; thể chiến thắng mọi t&igrave;nh huống n&oacute; d&ugrave;ng cho c&aacute;c trận đ&aacute;nh lớn.<strong> (c&oacute; thể chiến thắng được cả những b&aacute;c thợ biết l&agrave;m b&agrave;i v&agrave; biết được họ đang l&agrave;m tr&ograve; z&igrave;.)</strong></font></li><li><font size="3">D&ugrave;ng tai nghe kh&ocirc;ng d&acirc;y để biết,c&oacute; 2 chế độ cầm chương v&agrave; bốc c&aacute;i.</font></li><li><font size="3">Loại n&agrave;y đ&aacute;nh được cả li&ecirc;ng, Binh, xập x&aacute;m..v..v..</font></li></ul> <p style="text-align: center"><font size="3"><strong><font color="blue">Bộ m&ocirc;n x&oacute;c đĩa<br /> <br /> </font></strong></font><br /> </p><br /> <br /> <font size="3"><font color="black"><br /> </font><strong><u><font color="red">Loại 1:</font></u><font color="red"> B&aacute;t ( camera ) ( alo gi&aacute; cụ thể )</font></strong></font><br /> <ul><li><font size="3">1 b&aacute;t + 1 sạc + 1 m&agrave;n d&acirc;y + 1 rung</font></li><li><font size="3">1 b&aacute;t + 2 sạc + 1 điện thoại</font></li></ul> <font size="3"><strong><u><font color="red">Loại 2:</font></u><font color="red"> Đĩa 2 camera( alo gi&aacute; cụ thể )</font></strong></font><br /> <ul><li><font size="3">1 Đĩa + 1 m&agrave;n + 1 sạc</font></li><li><font size="3">B&aacute;t đĩa của em l&agrave; tr&ocirc;i b&ecirc; t&ocirc;ng tang nhỏ c&aacute;c b&aacute;c ạ đập ra cũng kh&oacute; ph&aacute;t hiện</font></li><li><font size="3"><strong>( Nhận l&agrave;m tất cả c&aacute;c loại b&aacute;t, đĩa theo mẫu c&oacute; sẵn )</strong></font></li></ul> <font size="3"><strong><u><font color="red">Loại 3:</font></u><font color="red"> Đồ s&oacute;c lướt (alo gi&aacute; cụ thể )</font></strong></font><br /> <ul><li><font size="3">Em chế v&agrave;o điện thoại</font></li><li><font size="3">Em chế v&agrave;o v&iacute;....v..v..</font></li><li><font size="3">Khi b&aacute;c cầm c&aacute;i s&oacute;c, tr&ecirc;n đường hạ xuống chỉ cần <strong>lướt qua c&aacute;i điện thoại th&igrave; một bộ rung bỏ sẵn trong t&uacute;i &aacute;o sẽ b&aacute;o cho c&aacute;c b&aacute;c biết đ&oacute; l&agrave; chẵn,lẻ hay tứ tử.</strong></font></li></ul> <font size="3"><strong><u><font color="red">Loại 4:</font></u><font color="red"> Bệ từ</font></strong></font><br /> <ul><li><font size="3">Bệ ch&ocirc;n dưới đất</font></li><li><font size="3">Bệ đặt dưới chiếu</font></li><li><font size="3">Bệ d&acirc;y (alo gi&aacute; cụ thể )</font></li><li><font size="3">Lo&agrave;i n&agrave;y cực k&igrave; dễ chơi rung 1 c&aacute;i lẻ, 2 c&aacute;i tứ tử, kh&ocirc;ng rung sấp đ&ocirc;i.</font></li><li><font size="3">Qu&acirc;n chốn tang ( c&oacute; thể l&agrave;m v&agrave;o vỏ bao thuốc, b&agrave;i chẵn, b&agrave;i t&uacute;...v...v..</font></li></ul> <font size="3"><strong><u><font color="red">Loại 5:</font></u><font color="red"> Cảm ứng ống, qu&acirc;n cảm ứng (alo gi&aacute; cụ thể )</font></strong></font><br /> <ul><li><font size="3">Trong xới hay sử dụng cơ động <strong>chỉ cần l&ugrave;a qu&acirc;n v&agrave;o l&agrave; ta c&oacute; thể đ&aacute;nh</strong> ai cầm c&aacute;i cũng được.</font></li><li><font size="3">C&oacute; 2 loại: C&oacute; tang v&agrave; kh&ocirc;ng tang</font></li><li><font size="3">Kh&ocirc;ng tang b&oacute;c thoải m&aacute;i kh&ocirc;ng c&oacute; vẫn đề g&igrave;, v&igrave; cảm ứng ph&oacute;ng xạ l&ecirc;n qu&acirc;n giao động theo thời điểm.</font></li></ul> <font size="3"><strong><u><font color="red">Loại 6: </font></u><font color="red">B&aacute;t ngọc,Qu&eacute;t ( alo gi&aacute; cụ thể )</font></strong></font><br /> <ul><li><font size="3">Loại n&agrave;y nh&igrave;n xuy&ecirc;n b&aacute;t ( qu&acirc;n c&aacute;n b&aacute;t đĩa ho&agrave;n to&agrave;n b&igrave;nh thường)</font></li></ul> <font size="3"><strong><u><font color="red">Thứ 7:</font></u><font color="red"> Qu&acirc;n nam ch&acirc;m.</font></strong></font><br /> <ul><li><font size="3">Đ&ograve;n n&agrave;y kh&aacute; cổ nhưng ch&iacute;nh v&igrave; cổ n&ecirc;n c&aacute;c b&aacute;c khinh xuất vẫn chết đ&oacute; l&agrave; qu&acirc;n nam ch&acirc;m 1 bệ một bộ qu&acirc;n (qu&acirc;n l&agrave;m v&agrave;o bao thuốc hay bất cứ thứ z&igrave; )</font></li><li><font size="3">qu&acirc;n 300k 1 bộ .</font></li><li><font size="3">Em chế nam ch&acirc;m v&agrave;o đĩa c&aacute;c b&aacute;c gặp loai n&agrave;y cũng dễ chết lắm: <strong>nửa đĩa l&agrave; xanh ch&iacute;n,nửa đĩa c&ograve;n lại l&agrave; nam ch&acirc;m</strong>. Nếu xanh ch&iacute;n th&igrave; quay đĩa lai,nếu tiếng ấy muốn ăn th&igrave; lại quay đĩa sang kh&aacute; l&agrave; hiệu quả đấy c&aacute;c b&aacute;c &agrave;h</font></li><li><font size="3">Bệ hai chiều b&aacute;c n&agrave;o m&agrave; gặp loai n&agrave;y l&agrave; vỡ mồm bởi v&igrave; bạn đ&aacute;nh c&aacute;i z&igrave; cũng thua b&aacute;c đ&aacute;nh lẻ th&igrave; n&oacute; về chẵn,m&agrave; c&aacute;c b&aacute;c đ&aacute;nh chẵn n&oacute; lại cho về lẻ (alo c&oacute; gi&aacute; cụ thể)</font></li></ul> <p style="text-align: center"><font size="3"><strong><font color="blue">Tất cả c&aacute;c đồ tr&ecirc;n hỏng h&oacute;c t&ocirc;i hỗ trợ sửa chữa(cam kết tốt nhất thị trường)</font></strong></font><br /> </p><br /> <br /> <font size="3"><font color="black"><br /> </font><strong><u><font color="red">Đặc biệt:</font></u></strong><font color="black"> Nhận dạy c&aacute;c b&aacute;c về c&aacute;c kỹ thuật b&agrave;i l&aacute; (ba c&acirc;y, phỏm ,li&ecirc;ng,x&acirc;m&hellip;.) phỏm c&aacute;c b&aacute;c c&oacute; thể lấy ba phỏm (&ugrave; lu&ocirc;n) hay c&aacute;c kỹ thuật đ&aacute;nh ba c&acirc;y kh&aacute;c ,em c&oacute; thể chia b&agrave;i trước mắt c&aacute;c b&aacute;c xem c&aacute;c b&aacute;c c&oacute; biết em l&agrave;m z&igrave; kh&ocirc;ng nh&eacute;.<br /> *C&ograve;n c&oacute; c&aacute;c dụng cụ như bầu cua t&ocirc;m c&aacute;,t&agrave;i sửu&hellip;&hellip;&hellip;..<br /> <br /> <strong><u>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</u>Mr. QUANG - 592 Trường chinh.(ng&atilde; tư sở - H&agrave; nội)<br /> <br /> </strong> </font></font><p style="text-align: center"><font size="3"><font color="black"><font size="6"><font color="red">Số điện thoại: </font></font></font><font size="6"><font color="red"><strong>098228.4444/ 0974328888</strong></font></font></font><br /> </p><br /> <font size="3"><font color="black"> <br /> </font><strong><em><font color="black"><font size="6">UY T&Iacute;N MANG VỀ TIỀN BẠC</font>. </font></em><br /> </strong></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: xsxcs
- Địa chỉ: xxs
- Điện thoại: 457688 - Fax:
- email: nguyenquanghn01@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH