bán dông giống và dông thịt số lượng không hạn chế

#1
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;trại d&ocirc;ng khu l&ecirc;</p><p>&nbsp; &nbsp; ch&uacute;ng t&ocirc;i k&iacute;nh ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c ,ch&uacute;c c&aacute;c b&aacute;c mạnh khỏe v&agrave; th&agrave;nh đạt v&oacute;i nghề đ&atilde; chọn</p><p>&nbsp; &nbsp; trại d&ocirc;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i &nbsp;sẽ tư vấn cho c&aacute;c b&aacute;c nếu chưa nắm rỏ kỷ thu&acirc;t nu&ocirc;i v&agrave; c&aacute;ch thả giống</p><p>&nbsp; &nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cung cấp cho c&aacute;c b&aacute;c con giống chất lượng v&agrave; dạc hiểu quả v&agrave; kinh tế nhất</p><p>&nbsp; &nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i rất vui được c&aacute;c b&aacute;c tin cậy v&agrave; lựa chọn.dd;0973724509</p><p>&nbsp; &nbsp; sau đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p><img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/366398/thumb.jpg" border="0" /></p><p> t<img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/366402/thumb.jpg" border="0" />&nbsp;</p><p><img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/366400/thumb.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://www.uphinh.vn/image/stream/366399/thumb.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trai dông khu lê
- Địa chỉ: hòa thắng-bắc bình-bình thuận
- Điện thoại: 0973724509 - Fax: 0973724509
- email: long2002lx@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH