• Bán dúi giống toàn miền bấc

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 11/11/12

  1. anhxuan911 Nhà nông nghiệp dư

   <font face="Times New Roman"><strong>Tiềm năng từ con d&uacute;i</strong>&nbsp;<br /></font><font face="Times New Roman"><em>D&uacute;i l&agrave; động vật thuộc họ gặm nhấm ph&acirc;n bố ở hầu khắp c&aacute;c v&ugrave;ng nước ta. H&igrave;nh th&ugrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i d&uacute;i kh&ocirc;ng kh&aacute;c chuột l&agrave; mấy nhưng khi trưởng th&agrave;nh trọng lượng của d&uacute;i c&oacute; thể đạt 3kg/con. Thịt d&uacute;i thơm ngon v&agrave; nhiều chất dinh dưỡng n&ecirc;n được ưa chuộng. Mấy năm trở lại đ&acirc;y, một số hộ d&acirc;n ở tỉnh Ph&uacute; Thọ đ&atilde; thuần h&oacute;a nu&ocirc;i dưỡng th&agrave;nh c&ocirc;ng lo&agrave;i d&uacute;i, hứa hẹn m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế mang lại lợi nhuận cao.</em><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Ăn &iacute;t đẻ nhiều</strong><br /></font><font face="Times New Roman">. L&agrave; động vật gặm nhấm, những tưởng nu&ocirc;i d&uacute;i dễ như nu&ocirc;i chuột đồng, kh&ocirc;ng ngờ đưa v&agrave;o chuồng được v&agrave;i h&ocirc;m l&agrave; d&uacute;i của B&aacute;c Quỳ chết như ngả rạ. Nhiều lần d&uacute;i con đẻ ra lớn l&ecirc;n được v&agrave;i lạng đến 1kg nhưng chỉ một lần sơ suất cho thức ăn kh&ocirc;ng đ&uacute;ng khẩu vị l&agrave; đ&agrave;n d&uacute;i lại lăn đ&ugrave;ng ra chết. Hết lứa n&agrave;y đến lứa kh&aacute;c, số tiền B&aacute;c Quỳ n&eacute;m v&agrave;o con d&uacute;i l&ecirc;n tới cả chục triệu đồng. Phải m&atilde;i đến năm 2009 khi nắm bắt được đặc t&iacute;nh, thức ăn của lo&agrave;i d&uacute;i B&aacute;c Quỳ mới bước đầu c&oacute; được th&agrave;nh c&ocirc;ng. B&aacute;c cho biết, d&uacute;i ăn rất &iacute;t, một tuần chỉ cần chăn một v&agrave;i lần song một năm d&uacute;i đẻ được từ 2 - 4 lứa; mối lứa 3 - 5 con n&ecirc;n nu&ocirc;i rất nh&agrave;n.<br /></font><font face="Times New Roman">B&aacute;c Quỳ mạnh dạn khẳng định, vị tr&iacute; v&agrave; tương lai của con d&uacute;i kh&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n so với nh&iacute;m v&agrave; dế. Nếu như m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&iacute;m &ldquo;chết yểu&rdquo; bởi kh&ocirc;ng c&oacute; đầu ra thương phẩm th&igrave; thịt d&uacute;i bao nhi&ecirc;u cũng được nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn ti&ecirc;u thụ hết v&igrave; thịt d&uacute;i l&agrave; đặc sản vừa ngon, vừa bổ hợp khẩu vị người Việt. Với con nh&iacute;m, chủ yếu hiện nay b&aacute;n giống l&agrave; ch&iacute;nh v&igrave; gi&aacute; nh&iacute;m thịt qu&aacute; cao, con d&uacute;i lại khắc phục được nhược điểm của nh&iacute;m bởi gi&aacute; d&uacute;i giống v&agrave; gi&aacute; d&uacute;i thịt phải chăng, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể chấp nhận được l&agrave;m thức h&agrave;ng ng&agrave;y. Tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Ph&uacute; Thọ, CLB Nu&ocirc;i d&uacute;i của B&aacute;c Quỳ đ&atilde; c&oacute; gần 20 th&agrave;nh vi&ecirc;n, trước đ&acirc;y đều l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của CLB nu&ocirc;i Nh&iacute;m, nhưng con Nh&iacute;m,dế kh&ocirc;ng trụ được n&ecirc;n tất cả chuyển sang nu&ocirc;i d&uacute;i v&agrave; đang gặt h&aacute;i được th&agrave;nh c&ocirc;ng to lớn. Hộ n&agrave;o nu&ocirc;i &iacute;t cũng v&agrave;i chục con d&uacute;i đẻ, nhiều như gia đ&igrave;nh B&aacute;c Quỳ&nbsp; số đ&agrave;n d&uacute;i đẻ l&ecirc;n tới cả chăm con. Tiếng l&agrave;nh đồn xa, người d&acirc;n từ khắp nơi t&ograve; m&ograve; tới mua d&uacute;i giống v&agrave; d&uacute;i thịt. B&aacute;c Quỳ cười bảo, tất cả người nu&ocirc;i lẫn người ăn khi tới t&igrave;m hiểu về con d&uacute;i đều rất kho&aacute;i với con vật n&agrave;y.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><em>B&aacute;c Quỳ cho hay, hiện CLB D&uacute;i của Ph&uacute; Thọ đang nu&ocirc;i h&agrave;ng ngh&igrave;n con d&uacute;i, đủ cung cấp d&uacute;i giống v&agrave; d&uacute;i thịt cho thị trường với số lượng lớn, gi&aacute; cả phải chăng. Nếu ai c&oacute; nhu cầu (đặc biệt l&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o), c&oacute; thể li&ecirc;n hệ trực tiếp với B&aacute;c L&ecirc; Ngọc Quỳ theo địa chỉ: L&ecirc; Ngọc Quỳ Phố T&acirc;n Tiến thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn tỉnh Ph&uacute; Thọ &nbsp;hoặc số điện thoại &ndash;DĐ: 0915.148.468, NR: 02103.611.126</em></strong><br /></font><strong><font face="Times New Roman" /><br /></strong><font face="Times New Roman"><strong>Quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i d&uacute;i</strong><br /></font><font face="Times New Roman">Theo chia sẻ của b&aacute;c Quỳ, nu&ocirc;i d&uacute;i kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch rất kh&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng, nhưng khi đ&atilde; nắm bắt được quy tr&igrave;nh, kỹ thuật, t&ocirc;n trọng đặc t&iacute;nh tự nhi&ecirc;n của lo&agrave;i d&uacute;i th&igrave; kh&ocirc;ng nu&ocirc;i con g&igrave; nh&agrave;n v&agrave; đơn giản hơn. Với hơn 3 năm kinh nghiệm nu&ocirc;i d&uacute;i c&oacute; lẻ, B&aacute;c Quỳ&nbsp; vui vẻ phổ biến kinh nghiệm nu&ocirc;i lo&agrave;i vật n&agrave;y cho người d&acirc;n như sau:<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Chuồng nu&ocirc;i d&uacute;i:</strong> Đặc t&iacute;nh ngo&agrave;i tựu nhi&ecirc;n d&uacute;i lu&ocirc;n sống trong hang, đ&agrave;o đất n&ecirc;n chuồng nu&ocirc;i kh&ocirc;ng cần rộng r&atilde;i chỉ khoang mỗi chiều 50-60 cm, cao &iacute;t nhất 60 cm v&agrave; phải ch&aacute;t để d&uacute;i kh&ocirc;ng chạy mất. S&agrave;n chuồng n&ecirc;n l&aacute;t gạch để kh&ocirc;ng bị hấp hơi nước v&agrave; d&uacute;i kh&ocirc;ng thể đ&agrave;o hang. Đặc biệt, chuồng d&uacute;i phải c&oacute; m&aacute;i che cẩn thận, kh&ocirc;ng được để &aacute;nh s&aacute;ng chiếu v&agrave;o sẽ l&agrave;m d&uacute;i bị m&ugrave; hoặc bị d&iacute;nh nước mưa d&uacute;i sẽ chết. Chuồng nu&ocirc;i mới x&acirc;y xong phải để một khoảng thời gian mới đem thả đề ph&ograve;ng d&uacute;i liếm phải nước xi măng. Ngo&agrave;i ra, ph&acirc;n d&uacute;i trong chuồng kh&ocirc;ng cần phải dọn, m&ugrave;a đ&ocirc;ng ph&acirc;n sẽ giữa ấm cho d&uacute;i c&ograve;n m&ugrave;a h&egrave; ph&acirc;n c&oacute; chức năng l&agrave;m m&aacute;t.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Thức ăn cho d&uacute;i:</strong> D&uacute;i l&agrave; lo&agrave;i gặm nhấm n&ecirc;n thức ăn của ch&uacute;ng chỉ n&ecirc;n d&ugrave;ng một số loại sau: Tre b&aacute;nh tẻ, ch&iacute;t (b&ocirc;ng lau) &nbsp;m&iacute;a gốc ng&ocirc;,. C&aacute;c loại thức ăn n&agrave;y sẽ gi&uacute;p d&uacute;i ti&ecirc;u h&oacute;a tốt v&agrave; m&agrave;i bộ răng ng&agrave;y n&agrave;o cũng d&agrave;i ra v&agrave;i mi li m&eacute;t của ch&uacute;ng. Đối với c&aacute;c loại thực ăn tinh bột như ng&ocirc;, khoai, sắn&hellip; chỉ n&ecirc;n cho d&uacute;i ăn một th&aacute;ng tối đa hai đến ba lần, nếu cho ăn nhiều d&uacute;i sẽ đi ngo&agrave;i, cũng kh&ocirc;ng được cho d&uacute;i ăn cỏ voi v&igrave; ch&uacute;ng sẽ bị chết v&igrave; tắc ruột.<br /></font><strong><font face="Times New Roman" /><br /></strong><font face="Times New Roman"><strong>Chăm s&oacute;c d&uacute;i sinh sản:</strong> Tuổi thọ của d&uacute;i dao động 5 - 7 năm. Thời gian để d&uacute;i từ l&uacute;c sinh đến l&uacute;c đẻ l&agrave; 32 tuần (8 th&aacute;ng). Một năm d&uacute;i đẻ từ 2 - 4 lứa; mỗi lứa từ 2 - 4 con. Trước khi đẻ, d&uacute;i c&aacute;i thường nằm ri&ecirc;ng ra một g&oacute;c chuồng, khi đ&oacute; b&agrave; con n&ecirc;n t&aacute;ch d&uacute;i ra một &ocirc; chuồng ri&ecirc;ng để tr&aacute;nh bị c&aacute;c con d&uacute;i kh&aacute;c tấn c&ocirc;ng. B&aacute;c Quỳ khuyến c&aacute;o, chỉ n&ecirc;n để lại tối đa 3 con d&uacute;i con để tr&aacute;nh việc ch&uacute;ng b&uacute; nhiều g&acirc;y chết d&uacute;i mẹ. Tuy nhi&ecirc;n, B&aacute;c lưu &yacute; người d&acirc;n n&ecirc;n để d&uacute;i con được ba ng&agrave;y tuổi mới được sờ v&agrave;o nếu kh&ocirc;ng d&uacute;i mẹ sẽ cắn chết to&agrave;n bộ d&uacute;i con v&igrave; phải hơi người. Khi d&uacute;i con được 40 ng&agrave;y tuổi tiến h&agrave;nh t&aacute;ch mẹ v&agrave; xuất b&aacute;n l&agrave;m giống, nu&ocirc;i đạt đến trọng lượng 1,3 &ndash; 2,5kg c&oacute; thể đem l&agrave;m thịt.<br /></font><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Anh Xuân
   - Địa chỉ: TT Thanh Sơn
   - Điện thoại: 0915148468 - Fax: 0983413268
   - email: anhxuan911@yahoo.com
    
   Đang tải...
  2. vip_teen9x

   vip_teen9x Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   18
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   sv
   Cho xin cái giá
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...