Bán Dúi giống

#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" class="MsoNormal"><strong>Tra&iuml;i &nbsp;Du&ugrave;i&nbsp; Gio&aacute;ng &nbsp;&Ntilde;o&acirc;ng&nbsp; Nam</strong><strong><br /></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="5">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Cung cấp d&uacute;i giống, kỹ thuật chăn nu&ocirc;i d&uacute;i, bao ti&ecirc;u đầu ra<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n hệ: Trại chăn nu&ocirc;i d&uacute;i Đ&ocirc;ng Nam <br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Địa chỉ:<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Trại 1:&nbsp; Địa chỉ B7/26 Ấp 2,&nbsp; X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n,&nbsp; Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh,&nbsp; Tp.HCM<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trại 2: Địa chỉ B19/5 Ấp 3B, X&atilde; B&igrave;nh Hưng, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Tp.HCM<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2><em><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">ĐT: 01203030281 gặp Thật <br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Email: duidongnam2012@yahoo.com.vn<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">&nbsp;<u>http://www.vatgia.com/raovat/6229/5262609/mua-ban-dui-giong-o-thanh-pho-ho-chi-minh.html</u> &nbsp; <br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><em>Ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i d&uacute;i th&agrave;nh đạt.</em>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hữu Thật
- Địa chỉ: Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM
- Điện thoại: 01203030281 - Fax: 0984944000
- email: duidongnam2012@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH