bán ếch giông ếch thịt tại miền bắc số lượng lớn

#1
<div><br /></div><p><span style="color: #404040; font-size: 11px; background-color: #dfe6ef">_______ nguyễn Văn Tiện______ Cung cấp ếch Th&aacute;i Lan giống, ếch th&aacute;i lan thịt Số lượng từ v&agrave;i ng&agrave;n đến v&agrave;i trăm ng&agrave;n con. Chất lượng con giống tốt, ổn định, gi&aacute; cạnh tranh. T&ocirc;i c&oacute; thể hỗ trợ nh&agrave; n&ocirc;ng trong việc cung cấp giống ếch , tư vấn c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm (nếu ếch thương phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng).... H&acirc;n hạnh hợp t&aacute;c với b&agrave; con Th&ocirc;ng tin chi tiết, xin li&ecirc;n hệ: B&aacute;n ếch giống v&agrave; ếch thịt tại Miền bắc</span><br /><span style="color: #404040; font-size: 10.909090995788574px; background-color: #dfe6ef">T&ecirc;n:nguyễn Văn Tiện</span></p><p>&nbsp;<span style="background-color: #dfe6ef; color: #404040; font-size: 10.909090995788574px">&nbsp;Dịa chỉ:th&ocirc;n:b&igrave;nh minh_x&atilde;:An Dục_huyện:Quỳnh Phụ_tỉnh: Th&aacute;i B&igrave;nh</span></p><p>&nbsp;<span style="background-color: #dfe6ef; color: #404040; font-size: 10.909090995788574px">&nbsp;</span><span style="background-color: #dfe6ef; color: #404040; font-size: 10.909090995788574px">&nbsp;số điện thoại di động:01667868547&nbsp;</span></p><span style="color: #404040; font-size: 10.909090995788574px; background-color: #dfe6ef" />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN TIỆN
- Địa chỉ: AN DỤC _QUỲNH PHỤ_THÁI BÌNH
- Điện thoại: 01667868547 - Fax: 01667868547
- email: vanlonggiakien@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH