ban ga da tien

#1
<div><br /></div><div><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">M&igrave;nh c&oacute; 2 con g&agrave; n&ograve;i nu&ocirc;i để đ&aacute; nhưng t&agrave;i ch&iacute;nh eo hẹp n&ecirc;n m&igrave;nh đăng b&aacute;n 1 trong 2 con. ae thấy con n&agrave;o hợp th&igrave; alo chủ g&agrave; 01267227321. g&agrave; m&igrave;nh nu&ocirc;i để đ&aacute; n&ecirc;n ae y&ecirc;n t&acirc;m nguồn gốc. g&agrave; c&oacute; sao n&oacute;i vậy, ae n&agrave;o đến mua m&agrave; m&igrave;nh n&oacute;i kh&ocirc;ng đ&uacute;ng m&igrave;nh ho&agrave;n trả lại tiền 100% tặng ae con g&agrave; lun. uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu.</span></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">Ms1: nặng 2kg4 c&oacute; nước nu&ocirc;i, v&agrave;o tay săn g&agrave;, canh n&eacute;, đ&aacute; đ&ograve;n sau, ch&acirc;n cựa, l&ocirc;ng h&igrave;nh đẹp kh&ocirc;ng ch&ecirc;.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">Gi&aacute;. 2T</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;
</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;Ms2: 2kg4 mặt s&aacute;t thủ, kh&ocirc;n g&agrave;, nhanh lẹ, miệng đ&aacute; l&ocirc;ng, g&agrave; mới nu&ocirc;i đ&ograve;n đ&aacute; chưa mạnh như Ms1.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">Gi&aacute; 1,5T&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #088108; text-decoration: initial; -webkit-box-shadow: none !important" href="http://www.upanh.com/upanh_ga_2/v/bvk92l4ldgn.htm"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-box-shadow: none !important"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px">
</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px">
</span></font><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quoc Phi Dang
- Địa chỉ: Tra Vinh
- Điện thoại: 01267227321 - Fax:
- email: jaclieu@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH