bán gà Đông Tảo chất lượng tại HCM

#1
<p><font color="#ff0000" size="4">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO C&Aacute;C LOẠI G&Agrave; THỊT, G&Agrave; GIỐNG CHẤT LƯỢNG TỐT, UY T&Iacute;N.</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">MỌI THỘNG TIN CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ SĐT: 0932048242</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">HOẶC ĐẾN ĐIẠ CHỈ: 224/36, V&Otilde; C&Ocirc;NG TỒN, Q.T&Acirc;N PH&Uacute;, TP.HCM</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">Đ&Acirc;Y L&Agrave; MỘT SỐ H&Igrave;NH ẢNH</font></p><p><img style="width: 528px; height: 336px" height="336" src="http://nr6.upanh.com/b6.s30.d1/b6f7345fa512f0e7155c29010dec603e_49735246.cam00054.jpg" width="528" border="0" /></p><p><img style="width: 528px; height: 336px" height="336" src="http://nr7.upanh.com/b6.s32.d1/5c0565af9f1f5c570f348a7cb408e47d_49735287.cam00057.jpg" width="528" border="0" /></p><p><img style="width: 520px; height: 336px" height="336" src="http://nr9.upanh.com/b4.s30.d1/eba4f2200984a173356c90e768779eeb_49735299.cam00059.jpg" width="520" border="0" /></p><p><img style="width: 528px; height: 337px" height="337" src="http://nr1.upanh.com/b6.s30.d1/bdc75856e245b3fa15a8d195a95e2e30_49735631.cam00070.jpg" width="528" border="0" /></p><p><img style="width: 528px; height: 336px" height="336" src="http://nr3.upanh.com/b5.s30.d2/85de98f2535be874da016c475c3061fb_49737393.cam00032.jpg" width="528" border="0" /></p><p><img style="width: 528px; height: 336px" height="336" src="http://nr2.upanh.com/b6.s30.d1/18181a8601fa7ebe9bdd1e2aeaf962f1_49737512.cam00045.jpg" width="528" border="0" /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Oanh
- Địa chỉ: 224/36 Võ Công Tồn, Q. Tân Phú, Tp.HCM
- Điện thoại: 0932048242 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH