• bán gà Đông Tảo có bảng giá, hình ảnh tại HCM

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 10/9/12

  1. cuemlavip1 Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong><font color="#3300ff" size="3">B&Aacute;N G&Agrave; Đ&Ocirc;NG TẢO(Đ&Ocirc;NG CẢO) C&Aacute;C LOẠI GỒM : G&Agrave; THỊT, G&Agrave; GIỐNG...</font><font color="#3300ff" size="3">.</font></strong></p><p><font color="#3300ff" size="3">BẢNG GI&Aacute;:</font></p><p><font color="#3300ff" size="3">_G&Agrave; CON 1.5 TH&Aacute;NG GI&Aacute;: 200.000-250.000</font></p><p><font color="#3300ff" size="3">_G&Agrave; THỊT GIAO TẬN NƠI (HCM)</font></p><p><font color="#ff0000" size="3"><em>Đ&Acirc;Y L&Agrave; G&Agrave; MANG TỪ CAO NỀN, Đ&Ocirc;NG TẢO, KHO&Aacute;I CH&Acirc;U, HƯNG Y&Ecirc;N. BẢO ĐẢM THUẦN CHỦNG.</em></font></p><p><em><font color="#ff0000" size="3">C&Aacute;C H&Igrave;NH ẢNH CHỤP TẠI NH&Agrave; KO PHOTO COPY</font></em></p><p><img width="500" height="300" style="width: 500px; height: 300px" src="&lt;a href=&quot;http://imgur.com/pETJr&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i.imgur.com/pETJr.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;Hosted by imgur.com&quot; /&gt;&lt;/a&gt;" border="0" /></p><p><img width="500" height="350" style="width: 500px; height: 350px" src="&lt;a href=&quot;http://imgur.com/NnccW&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i.imgur.com/NnccW.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;Hosted by imgur.com&quot; /&gt;&lt;/a&gt;" border="0" /></p><p><img width="500" height="350" style="width: 500px; height: 350px" src="&lt;a href=&quot;http://imgur.com/JLKSS&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i.imgur.com/JLKSS.jpg&quot; title=&quot;Hosted by imgur.com&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;" border="0" /></p><p><img width="500" height="350" style="width: 500px; height: 350px" src="&lt;a href=&quot;http://imgur.com/qL1EL&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i.imgur.com/qL1EL.jpg&quot; title=&quot;Hosted by imgur.com&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;" border="0" /></p><p><img width="500" height="350" style="width: 500px; height: 350px" src="&lt;a href=&quot;http://imgur.com/zT391&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://i.imgur.com/zT391.jpg&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;Hosted by imgur.com&quot; /&gt;&lt;/a&gt;" border="0" /></p><p><font color="#cccc00" size="3"><strong>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ sđt : 0932048242 </strong></font></p><p><strong><font color="#cccc00" size="3">Hoặc đến địa chỉ : 224/36 T&acirc;n Hương(V&otilde; C&ocirc;ng Tồn) Q. T&acirc;n Ph&uacute;, TP.HCM</font></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Oanh
   - Địa chỉ: 224/36 Tân Hương, Q. Tân Phú, HCM
   - Điện thoại: 0932048242 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...