Bán gà Đông Tảo thuần chủng tại TPHCM

#1
<p><span style="font-size: small"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_fcr1363077195.jpg" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><strong>Tham Khảo th&ecirc;m: </strong></span><span style="font-size: small">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large"><strong>http://gadongtaotien.com</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small"><strong>G&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo l&agrave; một giống g&agrave; qu&yacute;, l&agrave; loại g&agrave; được nh&agrave; nước hỗ trợ để bảo tồn giống gien, chắc kh&ocirc;ng cần phải giới thiệu nhiều, ăn một lần l&agrave; sẽ nhớ m&atilde;i.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><strong> </strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><strong>Trang trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Ho&agrave;ng Tiến nằm ở địa chỉ <span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">778 Nguyễn Duy Trinh, phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, Quận 2 TPHCM</span></span>. Trang trại cung cấp g&agrave; giống mọi lứa tuổi, g&agrave; từ 1 th&aacute;ng đến g&agrave; trưởng th&agrave;nh. G&agrave; của m&igrave;nh được tuyển chọn kỹ lưỡng, khỏe mạnh, ch&iacute;nh gốc Hưng Y&ecirc;n, bảo đảm chắc chắn 100% g&agrave; ch&iacute;nh gốc x&atilde; Đ&ocirc;ng Tảo, huyện Kho&aacute;i Ch&acirc;u, tỉnh Hưng Y&ecirc;n, kh&ocirc;ng lai tạp. Mọi người ai c&oacute; nhu cầu mua g&agrave; giống xin li&ecirc;n hệ m&igrave;nh <span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000">0905430425(Tiến)</span></span>.</strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham quan thoải m&aacute;i m&ocirc; h&igrave;nh trang trại nu&ocirc;i g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo , từ 8h s&aacute;ng đến 5h chiều. Nếu c&oacute; nhu cầu, m&igrave;nh sẽ hướng dẫn tận t&igrave;nh phương ph&aacute;p nu&ocirc;i g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo thương phẩm một c&aacute;ch hiệu quả</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small"> </span></p> <p><strong><span style="font-size: small">Mua số lương nhiều(từ 10con trở l&ecirc;n), giảm 5% l&ecirc;n tổng số lượng mua<br /></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small"> </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small">M&igrave;nh upload h&igrave;nh g&agrave; cho mọi người tham khảo trước</span></strong></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><strong>G&agrave; 1,5 th&aacute;ng tuổi gi&aacute; 350k/con(đang c&oacute; một l&ocirc; g&agrave; rất đẹp)<br /></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-size: medium"><strong><br /></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_bun1362715732.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_nmv1362715709.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_tnx1362715686.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_itr1362715663.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_shk1362715639.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_sou1362715754.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><br /></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong>G&agrave; 2 th&aacute;ng tuổi gi&aacute; 430k/con</strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_lzh1363790525.JPG" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_wjz1363790558.JPG" /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_cqa1363790622.JPG" /></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_iaw1363790590.JPG" /></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ioc1362717000.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ifq1362716977.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_cav1362716950.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_bei1362716924.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ojo1362716901.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_hjc1362716874.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_zja1362716852.JPG" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_inh1362716829.JPG" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large"><strong>G&agrave; 3 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n gi&aacute; b&aacute;n t</strong></span><span style="font-size: large"><strong>&ugrave;y con<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_sfp1362717562.JPG" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_vhk1362717538.JPG" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_dan1362717505.JPG" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_bav1362717473.JPG" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_eyx1362717439.JPG" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_zeu1362717403.JPG" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_eda1362717370.JPG" /></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong>G&agrave; trống trưởng th&agrave;nh(khoảng 10 th&aacute;ng tuổi), ch&acirc;n rất to<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_icw1363076851.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_vet1363076820.jpg" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_tyn1363076884.jpg" /></strong></span></p> <p><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_oxz1363790655.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_cpc1363790680.JPG" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large"><strong>Mấy em m&aacute;i đẻ được khoảng 2 lứa(10 th&aacute;ng tuổi)</strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_gei1363077423.jpg" /><br /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large"><strong>G&agrave; trống ch&acirc;n khủng để l&agrave;m giống<br /></strong></span></p> <p><span style="font-size: small"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_fcr1363077195.jpg" /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large"><strong>V&agrave; dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của trang trại g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo Ho&agrave;ng Tiến</strong></span></p> <p><span style="font-size: large"><strong><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_hvf1362718063.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_koy1362718035.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_btq1362718007.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_tme1362717975.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_jld1362717951.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_yvb1362717927.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_qpi1362717900.JPG" /><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/2/medium_ywt1362717871.JPG" /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium"><strong>C&aacute;c bạn muốn biết đường đi tới địa chỉ trang trại n&agrave;y, c&aacute;c bạn v&agrave;o trang <span style="color: #ff0000">www.diadiem.com</span> v&agrave; search <span style="color: #ff0000">&quot;778, Nguyễn Duy Trinh, P. B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, Q. 2&quot; </span></strong><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"><strong>sẽ t&igrave;m được địa chỉ tr&ecirc;n.</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"><strong>Thank mọi người đ&atilde; ủng hộ<br /></strong></span></span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Hoàng Tiến
- Địa chỉ: 778 Nguyễn Duy Trinh, p Bình Trung Đông Q2 TPHCM
- Điện thoại: 0905430425 - Fax:
- email: phamhoangtien59@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH