• BÁN GÀ ĐÔNG TẢO

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 8/6/12

  1. thanhbinhnguyen90 Nhà nông nghiệp dư

   <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif">ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giống loại g&agrave; đ&ocirc;ng tảo nhắm phục vụ cho c&aacute;c qu&aacute;n ăn nh&agrave; h&agrave;ng, những người c&oacute; sở th&iacute;ch nu&ocirc;i g&agrave;..giao h&agrave;ng tận nơi..điện thoại li&ecirc;n hệ 01229530899 (GẶP B&Igrave;NH) HOẶC 01208437216 (GẶP HO&Agrave;NG LONG)<br />ĐỊA CHỈ: Nơ Trang Long, quận B&igrave;nh Thạnh-TPHCM...c&aacute;c bạn xem gi&aacute; tham khảo</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline">BẢNG B&Aacute;O GI&Aacute;</span></strong></span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><br /></strong></span></span></p><div class="cms_table" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><table class="cms_table_cms_table" align="left" style="margin: 0px; padding: 0px" border="0"><tbody><tr class="cms_table_cms_table_tr" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">LOẠI</strong></div></td><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">GI&Aacute;</strong></div></td></tr><tr class="cms_table_cms_table_tr" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 328px">G&agrave; giống (0,2 kg-0,3kg)</td><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 201px">300.000-350.000/con</td></tr><tr class="cms_table_cms_table_tr" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 328px">G&agrave; giống (0,4 kg)</td><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 201px">400.000/con</td></tr><tr class="cms_table_cms_table_tr" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 328px">G&agrave; giống (0.5 kg)</td><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 201px">450.000/con</td></tr><tr class="cms_table_cms_table_tr" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 328px">G&agrave; m&aacute;i đẻ giống (từ 2,5 -3,2 kg)</td><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 201px">1.8-2 triệu/con</td></tr><tr class="cms_table_cms_table_tr" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 328px">G&agrave; giống ( từ 1kg trở l&ecirc;n)</td><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 201px">Gi&aacute; theo trọng lượng</td></tr><tr class="cms_table_cms_table_tr" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 328px">G&agrave; thịt (trống từ 2-4 kg)</td><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 201px">400.000/kg</td></tr><tr class="cms_table_cms_table_tr" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px"><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 328px">G&agrave; thịt (m&aacute;i từ 2-4 kg)</td><td class="cms_table_cms_table_td" style="margin: 0px; padding: 0px; width: 201px">350.000/kg</td></tr></tbody></table></div><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; text-align: left"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline">LƯU &Yacute;</span>: ĐIỆN THOẠI ĐẶT H&Agrave;NG TRƯỚC, GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI, ĐẢM BẢO G&Agrave; THUẦN CHỦNG 100%, SỐ LƯỢNG KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN.</strong></strong></strong></strong></strong></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN THANH BÌNH
   - Địa chỉ: NƠ TRANG LONG- BÌNH THẠNH-TPHCM
   - Điện thoại: 01229530899 - Fax: 01208437216
   - email: cuocsong_78945@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...