• Ban GA sao

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/9/09

  1. jery Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Cong Ty TNHH Don@ - Dong Thap .
   - Địa chỉ: Thi xa Sa det . Tinh Dong thap .
   - Tel, Fax: 01998346638. ::: FaX
   - email: tiengthy@yahoo.com
   ================================

   <p><!-- logo --><a name="top"></a><table width="970" align="center" bgcolor="white" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left"><a href="http://agriviet.com/index.php"><img title="Diễn đ&agrave;n N&ocirc;ng Nghiệp Việt Nam" alt="Diễn đ&agrave;n N&ocirc;ng Nghiệp Việt Nam" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/misc/vbulletin3_logo_white.gif" border="0" /></a></td><td align="right"><img src="http://agriviet.com/images/101010.gif" border="0" /> <!-- <a href="javascript:changepage()"><img src='http://freewebforyou.com/images/989447User.gif' alt="Banner Advertisement" name="qqcc" border="0" hspace="0" width='635' height='80'></a> --><!--<A HREF='http://agriviet.com/home/showthread.php?t=1652'><IMG SRC='http://agriviet.com/images/101010.gif' BORDER='0'></A> --></td></tr><tr><td colspan="2"><div id="topmenu"><ul><li><a href="http://agriviet.com/">Kỹ thuật n&ocirc;ng nghiệp</a></li><li><a href="http://agriviet.com/product">Chợ n&ocirc;ng nghiệp</a></li><li><a href="http://agriviet.com/company">Doanh nghiệp</a></li><li><a href="http://agriviet.com/home/forumdisplay.php?f=6">Mua b&aacute;n rao vặt </a></li><li><a href="http://agriviet.com/home">Diễn đ&agrave;n</a></li><li><a href="http://agriviet.com/home">Giới thiệu</a></li><li><a href="http://agriviet.com/contact">Li&ecirc;n hệ</a></li></ul></div><!--#topmenu--></td></tr></tbody></table><!-- /logo --><!-- content table --><!-- open content container --></p><div align="center"><div class="page" style="text-align: left; width: 970px"><div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top: 0px"><!-- USC header edit start --><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><!-- USC header edit end --><!-- breadcrumb, login, pm info --><table width="100%" align="center" class="tborder" border="0" cellspacing="1" cellpadding="6"><tbody><tr><td class="alt1" style="width: 100%"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr valign="bottom"><td><a onclick="history.back(1); return false;" href="#"><img title="Go Back" alt="Go Back" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/misc/navbits_start.gif" border="0" /></a></td><td>&nbsp;</td><td style="width: 100%"><span class="navbar"><a accesskey="1" href="http://agriviet.com/index.php">Diễn đ&agrave;n N&ocirc;ng Nghiệp Việt Nam</a></span> <span class="navbar">&gt; <a href="http://agriviet.com/forumdisplay.php?f=6">CHỢ NH&Agrave; N&Ocirc;NG - TRUNG T&Acirc;M MUA B&Aacute;N RAO VẶT N&Ocirc;NG SẢN - VẬT TƯ N&Ocirc;NG NGHIỆP</a></span> <span class="navbar">&gt; <a href="http://agriviet.com/forumdisplay.php?f=30">MB: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i</a></span> </td></tr><tr><td class="navbar" style="font-size: 10pt; padding-top: 1px" colspan="3"><a href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=9994"><img title="Xem Thống K&ecirc; Mới" class="inlineimg" alt="Xem Thống K&ecirc; Mới" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/misc/navbits_finallink_ltr.gif" border="0" /></a> <strong>CHYEN BAN GA` SAO GIONG TOT . </strong></td></tr></tbody></table></td><td class="alt2" valign="top"><div class="smallfont"><strong>Ch&agrave;o, jery</strong><br />Vừa gh&eacute; thăm: H&ocirc;m qua l&uacute;c <span class="time">04:48 PM</span> <br /><a href="http://agriviet.com/private.php?">Nhắn Tin</a>: <strong>1</strong> Chưa đọc, Total 1. </div></td></tr></tbody></table><!-- / breadcrumb, login, pm info --><!-- nav buttons bar --><table width="100%" align="center" class="tborder" style="border-top-width: 0px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6"><tbody><tr align="center"><td class="vbmenu_control"><a href="http://agriviet.com/usercp.php">Hồ Sơ</a></td><td class="vbmenu_control"><a accesskey="5" href="http://agriviet.com/faq.php">Hỏi/&ETH;&aacute;p</a></td><td class="vbmenu_control"><a href="http://agriviet.com/memberlist.php">Th&agrave;nh Vi&ecirc;n</a></td><td class="vbmenu_control"><a href="http://agriviet.com/calendar.php">Lịch</a></td><td class="vbmenu_control"><a accesskey="2" href="http://agriviet.com/search.php?do=getnew">C&oacute; B&agrave;i Mới</a></td><td class="vbmenu_control" id="navbar_search" style="cursor: pointer"><a accesskey="4" href="http://agriviet.com/search.php" rel="nofollow">T&igrave;m Kiếm</a> <img width="11" height="7" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/misc/menu_open.gif" border="0" /> </td><td class="vbmenu_control" id="usercptools" style="cursor: pointer"><a accesskey="3" href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=9994&amp;nojs=1#usercptools">Chức Năng</a> <img width="11" height="7" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/misc/menu_open.gif" border="0" /> </td><td class="vbmenu_control"><a onclick="return log_out('Bạn c&oacute; chắc chắn l&agrave; bạn tho&aacute;t khỏi diễn đ&agrave;n kh&ocirc;ng ?')" href="http://agriviet.com/login.php?do=logout&amp;logouthash=2a18e4a26e10164912445a66c56e10b4860078f2">Tho&aacute;t</a></td></tr></tbody></table><!-- / nav buttons bar --><!-- MTG --><table width="100%" align="center" class="tborder" border="0" cellspacing="1" cellpadding="6"><tbody><tr><td align="center" class="alt1" style="width: 100%"><br /><!--»»» <font color='TEAL' size=4><B>CHÚ Ý::: MỖI THÁNG DIỄN ĐÀN TẠM ĐÓNG CỬA,KHÔNG HIỂN THỊ HÌNH ẢNH TRONG 3 NGÀY CUỐI THÁNG DO HET BANDWITH !!! </b></font>--><a href="http://dating.freewebforyou.com/" target="_blank"><img src="http://www.projectwonderful.com/img/uploads/pics/10309-1250918345.jpg" border="4" /></a> <br /><br /><a href=""><font color="blue" size="4"><strong><u>ĐĂNG TIN MUA B&Aacute;N - RAO VẶT N&Ocirc;NG NGHIỆP</u></strong></font></a> <img src="http://mauthoigian.org/img/new.gif" border="0" /> <br /><br /><font color="green"><strong>H&atilde;y <font color="red">T&Igrave;M</font> trước khi gửi c&acirc;u hỏi - Bạn sẽ c&oacute; c&acirc;u trả lời nhanh hơn! </strong></font><div> </div></td></tr></tbody></table><!-- END MTG --><br /><table width="100%" align="center" class="tborder" border="0" cellspacing="1" cellpadding="6"><tbody><tr><td class="alt1" style="width: 100%"><strong>MB: ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i</strong> <span class="smallfont">Những tin rao vặt, mua b&aacute;n, li&ecirc;n quan đến kinh doanh ng&agrave;nh Chăn Nu&ocirc;i được gửi tại đ&acirc;y.</span></td></tr></tbody></table><br /><!-- NAVBAR POPUP MENUS --><!-- header quick search form --><div class="vbmenu_popup" id="navbar_search_menu" style="display: none"><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4"><tbody><tr><td class="thead">Kiếm Trong Diễn &ETH;&agrave;n</td></tr><tr><td class="vbmenu_option"> <div></div><div style="margin-top: 6px">Show Threads &nbsp; Show Posts </div></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><a accesskey="4" href="http://agriviet.com/search.php" rel="nofollow">Kiếm Chi Tiết</a></td></tr></tbody></table></div><!-- / header quick search form --><!-- user cp tools menu --><div class="vbmenu_popup" id="usercptools_menu" style="display: none"><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4"><tbody><tr><td class="thead">Chức Năng</td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/search.php?do=getdaily">B&agrave;i Trong Ng&agrave;y</a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/forumdisplay.php?do=markread">&ETH;&aacute;nh Dấu &ETH;&atilde; &ETH;ọc</a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><a onclick="window.open('misc.php?do=buddylist&amp;focus=1','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;" href="#">Mở Sổ Bạn B&egrave;</a></td></tr><tr><td class="thead"><a href="http://agriviet.com/usercp.php">Khung &ETH;iều Chỉnh</a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/profile.php?do=editsignature">Sửa Chữ Kỹ</a></td></tr><!--<tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?do=editavatar">Thay Ðổi Avatar</a></td></tr>--><tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/profile.php?do=editprofile">Thay &ETH;ổi Hồ Sơ</a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/profile.php?do=editoptions">Thay &ETH;ổi T&ugrave;y Chọn</a></td></tr><tr><td class="thead">Linh Tinh</td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/private.php" rel="nofollow">Nhắn tin</a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/subscription.php" rel="nofollow">Theo D&otilde;i &ETH;ề T&agrave;i</a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/member.php?u=17259">Hồ Sơ C&aacute; Nh&acirc;n</a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/online.php">Ph&uacute;c Tr&igrave;nh V&atilde;ng Lai</a></td></tr></tbody></table></div><!-- / user cp tools menu --><!-- / NAVBAR POPUP MENUS --><!-- PAGENAV POPUP --><div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu" style="display: none"><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4"><tbody><tr><td class="thead">Go to Page...</td></tr><tr><td class="vbmenu_option"> </td></tr></tbody></table></div><!-- / PAGENAV POPUP --><table width="100%" align="center" class="tborder" border="0" cellspacing="1" cellpadding="6"><thead><tr><td align="center" class="tcat"><a style="float: right" onclick="return toggle_collapse('forumhome_infernoshout')" href="#top"><img id="collapseimg_forumhome_infernoshout" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/buttons/collapse_tcat.gif" border="0" /></a> <a href="http://agriviet.com/infernoshout.php?do=archive">Shoutbox</a> </td></tr></thead><tbody id="shoutbox_editshout"><tr><td align="left" class="alt1" style="width: 100%"><span style="float: right"> </span> </td></tr></tbody><tbody id="shoutbox_smilies"><tr><td align="center" class="alt1" id="shoutbox_smilies_row" style="width: 100%">&nbsp;</td></tr></tbody><tbody id="collapseobj_forumhome_infernoshout"><tr><td align="left" class="alt1" style="width: 100%"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left" class="alt2" style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 100%; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><div class="alt1" style="float: left"><span class="alt2" style="display: block"><span class="alt1" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></span></div><div class="alt1" style="float: right"><span class="alt2" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></div><div class="alt2" style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><div class="alt1" style="position: absolute; width: 110px; float: left; margin-left: 6px"><div class="smallfont" style="text-align: center"><a onclick="return InfernoShoutbox.show('shoutbox');" href="http://agriviet.com/?">Shoutbox</a></div><div class="alt1"><span style="float: right"><span class="alt2" style="display: block"><span class="alt1" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></span></span><span class="alt2" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></div></div><div class="alt1" style="position: absolute; width: 110px; float: left; margin-left: 119px"><div class="smallfont" style="text-align: center"><a onclick="return InfernoShoutbox.show('activeusers');" href="http://agriviet.com/?">Active Users</a>: 0</div><div class="alt1"><span style="float: right"><span class="alt2" style="display: block"><span class="alt1" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></span></span><span class="alt2" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></div></div><div class="alt1" id="shoutbox_loader" style="position: absolute; width: 110px; display: none; float: left; margin-left: 232px"><div class="smallfont" style="text-align: center"><img src="http://agriviet.com/infernoshout/images/processing.gif" border="0" /></div><div class="alt1"><span style="float: right"><span class="alt2" style="display: block"><span class="alt1" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></span></span><span class="alt2" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></div></div><div class="alt1" id="shoutbox_notice" style="position: absolute; width: 250px; display: none; float: left; margin-left: 345px"><div class="alt1"><span style="float: right"><span class="alt2" style="display: block"><span class="alt1" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></span></span><span class="alt2" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></div></div></div></td></tr></tbody></table><div class="alt2"><span style="padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; width: 99%; padding-right: 3px; display: block; height: 110px; overflow: auto; padding-top: 16px"><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 02:01 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=3797">duchuy100386</a>: chao ca nha</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:19 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: tuyenhue dau roi??????????/</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:18 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: trong do co nhieu lam</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:18 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: vao trang ebook.edu.vn</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:17 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: chac la co do</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:17 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: len mang tim thu coi</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:16 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=17369">tuyenhue</a>: ai bit cac bai viet ve luan van totnghiep nganh chan nuoi thu y cho minh bit voi</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:16 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: <img title=":singer:" class="inlineimg" src="http://agriviet.com/images/smilies/singer.gif" border="0" /></div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:16 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: sao hok thay ai het zay?</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:15 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: co ai o nha hok?</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:15 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=17369">tuyenhue</a>: 22222222</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:15 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: <img title=":f1:" class="inlineimg" src="http://agriviet.com/images/smilies/f1.gif" border="0" /></div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:14 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: dau het roi</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:12 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=8972"><font color="purple">apc</font></a>: <font color="blue">ch&uacute;c mọt ng&agrave;y tốt l&agrave;nh</font></div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 01:12 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=8972"><font color="purple">apc</font></a>: <font color="blue">ch&agrave;o cả nh&agrave;</font></div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 12:54 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: co ai biet trang nao cho down cac video ky thuat n&ocirc;ng nghiep ko?</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 12:52 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=16264">kaka01</a>: tam_pham: chuc moi nguoi ngay moi vui ve</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 12:48 PM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=12464">saothangnam</a>: <strong>B&agrave; con n&agrave;o muốn mua thỏ giống Newzealand, California v&agrave; thỏ ph&aacute;p xin li&ecirc;n hệ Nguyễn Văn Sao ĐT 0985 222 342 <img title=":dazzler:" class="inlineimg" src="http://agriviet.com/images/smilies/dazzler.gif" border="0" /></strong></div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 05:30 AM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=17363">khoaisung</a>: c&uacute;c cả nh&agrave; ngủ ngon!!!!!!!!!!!!!!!!</div><div class="smallfont" style="padding-bottom: 1px; padding-top: 1px">[<span class="time">h&ocirc;m nay 04:27 AM</span>] <a href="http://agriviet.com/member.php?u=11596">hoangld123</a>: 222222</div></span><span style="padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; width: 99%; padding-right: 3px; display: none; height: 110px; overflow: auto; padding-top: 16px">Loading...</span></div><div class="alt2"><span style="float: right"><span class="alt1" style="display: block"><span class="alt2" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt2" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></span></span><span class="alt1" style="width: 1px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 2px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /><span class="alt1" style="width: 3px; display: block; height: 1px; overflow: hidden" /></div><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="width: 100%"> </td><td style="width: 1%; white-space: nowrap"> Default Red Blue Green Orange Brown Black Yellow Purple Pink Silver </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br /><a name="poststop" id="poststop"></a><!-- controls above postbits --><table width="100%" style="margin-bottom: 6px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr valign="bottom"><td class="smallfont"><a href="http://agriviet.com/newreply.php?do=newreply&amp;noquote=1&amp;p=22725" rel="nofollow"><img title="&ETH;ề t&agrave;i đ&atilde; kho&aacute;" alt="&ETH;ề t&agrave;i đ&atilde; kho&aacute;" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/buttons/threadclosed.gif" border="0" /></a></td></tr></tbody></table><!-- / controls above postbits --><!-- toolbar --><table width="100%" align="center" class="tborder" style="border-bottom-width: 0px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="6"><tbody><tr><td class="tcat" style="width: 100%"></td><td class="vbmenu_control" id="threadtools" style="cursor: pointer"><a accesskey="3" href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=9994&amp;nojs=1#goto_threadtools">&ETH;iều Chỉnh</a> <img width="11" height="7" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/misc/menu_open.gif" border="0" /> </td><td class="vbmenu_control" id="threadsearch" style="cursor: pointer"><a href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=9994&amp;nojs=1#goto_threadsearch">Kiếm Trong B&agrave;i</a> <img width="11" height="7" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/misc/menu_open.gif" border="0" /> </td><td class="vbmenu_control" id="threadrating" style="cursor: pointer"><a href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=9994&amp;nojs=1#goto_threadrating">Cho &ETH;iểm</a> <img width="11" height="7" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/misc/menu_open.gif" border="0" /> </td><td class="vbmenu_control" id="displaymodes" style="cursor: pointer"><a href="http://agriviet.com/home/showthread.php?t=9994&amp;nojs=1#goto_displaymodes">Xếp B&agrave;i</a> <img width="11" height="7" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/misc/menu_open.gif" border="0" /> </td></tr></tbody></table><!-- / toolbar --><!-- end content table --><!-- / close content container --><!-- / end content table --><div id="posts"><!-- post #22725 --><!-- open content container --><div align="center"><div class="page" style="text-align: left; width: 970px"><div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top: 0px"><div id="edit22725" style="padding-bottom: 6px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><table width="100%" align="center" class="tborder" id="post22725" border="0" cellspacing="1" cellpadding="6"><tbody><tr><td class="thead"><div class="normal" style="float: right">&nbsp; #<a name="1" id="postcount22725" href="http://agriviet.com/showpost.php?p=22725&amp;postcount=1" target="new" rel="nofollow"></a><strong>1</strong> &nbsp; <a href="http://agriviet.com/report.php?p=22725" rel="nofollow"><img title="Th&ocirc;ng B&aacute;o Nội Dung Xấu" class="inlineimg" alt="Th&ocirc;ng B&aacute;o Nội Dung Xấu" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/buttons/report.gif" border="0" /></a> &nbsp; </div><div class="normal"><!-- status icon and date --><a name="post22725"></a><img title="Old" class="inlineimg" alt="Old" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/statusicon/post_old.gif" border="0" /> 09-07-2009, 04:35 PM <!-- / status icon and date --></div></td></tr><tr><td class="alt2" style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><!-- user info --><table width="100%" border="0" cellspacing="6" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div id="postmenu_22725">C/Ty TNHH Don@ . </div><div class="smallfont">Guest</div></td><td style="width: 100%">&nbsp;</td><td valign="top"><div class="smallfont"><div>B&agrave;i gởi: n/a </div></div></td></tr></tbody></table><!-- / user info --></td></tr><tr><td class="alt1" id="td_post_22725"><!-- message, attachments, sig --><!-- icon and title --><div class="smallfont"><img title="Default" class="inlineimg" alt="Default" src="http://agriviet.com/images/icons/icon1.gif" border="0" /> </div><hr size="1" /><!-- / icon and title --><!-- message --><div id="post_message_22725"><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> C/Ty TNHH Don@ .<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>Tinh Dong Thap <br /><strong>- Tel, Fax: </strong>01214818438::: FaX <br /><strong>- email: </strong><br />================================<br /><br /><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p><font size="2">Nguoi gui tin: Truong Hoa </font></p><p><font size="2">B: Ban ga sao giong [Đồng Th&aacute;p] </font></p><p><font size="2">Dia chi:C/Ty TNHH Don@&nbsp;- Dong Thap </font></p><p><font size="2">Tel: 01214818438 .</font> </p><p><font size="2">Cong Ty chung toi chuyen cung cap ga SAO giong chat luong cao. Duoc lai tao tu cac giong ga tot nhat, khong dong huyet, may ap hien dai duoc nhap khau tu Nhat ,giup quan sat chat luong con giong tu` trong trung . Gia ca hop ly, dac biet gia si neu Quy Khach dat hang truoc voi so luong lon. Nhan thu mua thuong pham. </font></p><p><font size="2"><em>Rat han hanh duoc phuc vu Quy Khach.</em></font></p><br /><br /><br /></div><!-- / message --><div align="right" style="margin-top: 10px"><!-- controls --><!-- / controls --></div><!-- message, attachments, sig --></td></tr></tbody></table><!-- post 22725 popup menu --><div class="vbmenu_popup" id="postmenu_22725_menu" style="display: none"><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4"><tbody><tr><td class="thead">C/Ty TNHH Don@ .</td></tr></tbody></table></div><!-- / post 22725 popup menu --></div></div></div></div><!-- / close content container --><!-- / post #22725 --></div><!-- start content table --><!-- open content container --><div align="center"><div class="page" style="text-align: left; width: 970px"><div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top: 0px"><!-- / start content table --><!-- controls below postbits --><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr valign="top"><td class="smallfont"><a href="http://agriviet.com/newreply.php?do=newreply&amp;noquote=1&amp;p=22725" rel="nofollow"><img title="&ETH;ề t&agrave;i đ&atilde; kho&aacute;" alt="&ETH;ề t&agrave;i đ&atilde; kho&aacute;" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/buttons/threadclosed.gif" border="0" /></a></td></tr></tbody></table><!-- / controls below postbits --><br /><div align="center" class="smallfont"><strong>&laquo;</strong> <a href="http://agriviet.com/showthread.php?t=9994&amp;goto=nextoldest" rel="nofollow">&ETH;ề T&agrave;i Trước</a> | <a href="http://agriviet.com/showthread.php?t=9994&amp;goto=nextnewest" rel="nofollow">&ETH;ề T&agrave;i Kế</a> <strong>&raquo;</strong> </div><br /><!-- currently active users --><!-- end currently active users --><!-- popup menu contents --><br /><!-- thread tools menu --><div class="vbmenu_popup" id="threadtools_menu" style="display: none"><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4"><tbody><tr><td class="thead">&ETH;iều Chỉnh<a name="goto_threadtools"></a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><img title="Tạo trang in" class="inlineimg" alt="Tạo trang in" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/buttons/printer.gif" border="0" /> <a accesskey="3" href="http://agriviet.com/printthread.php?t=9994" rel="nofollow">Tạo trang in</a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><img title="Email trang n&agrave;y" class="inlineimg" alt="Email trang n&agrave;y" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/buttons/sendtofriend.gif" border="0" /> <a href="http://agriviet.com/sendmessage.php?do=sendtofriend&amp;t=9994" rel="nofollow">Email trang n&agrave;y</a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><img title="Subscription" class="inlineimg" alt="Subscription" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/buttons/subscribe.gif" border="0" /> <a href="http://agriviet.com/subscription.php?do=addsubscription&amp;t=9994" rel="nofollow">Theo d&otilde;i đề t&agrave;i n&agrave;y</a> </td></tr></tbody></table></div><!-- / thread tools menu --><!-- **************************************************** --><!-- thread display mode menu --><div class="vbmenu_popup" id="displaymodes_menu" style="display: none"><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4"><tbody><tr><td class="thead">Xếp B&agrave;i<a name="goto_displaymodes"></a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><img title="Chế độ b&igrave;nh thường" class="inlineimg" alt="Chế độ b&igrave;nh thường" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/buttons/mode_linear.gif" border="0" /> <strong>Chế độ b&igrave;nh thường</strong></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><img title="Chế độ pha trộn" class="inlineimg" alt="Chế độ pha trộn" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/buttons/mode_hybrid.gif" border="0" /> <a href="http://agriviet.com/showthread.php?mode=hybrid&amp;t=9994">Chuyển sang chế độ Pha trộn</a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><img title="Chế độ Dạng c&acirc;y" class="inlineimg" alt="Chế độ Dạng c&acirc;y" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/buttons/mode_threaded.gif" border="0" /> <a href="http://agriviet.com/showthread.php?p=22725&amp;mode=threaded#post22725">Chuyển sang chế độ dạng c&acirc;y</a></td></tr></tbody></table></div><!-- / thread display mode menu --><!-- **************************************************** --><!-- thread search menu --><div class="vbmenu_popup" id="threadsearch_menu" style="display: none"><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4"><tbody><tr><td class="thead">Kiếm Trong B&agrave;i<a name="goto_threadsearch"></a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"> <br /></td></tr><tr><td class="vbmenu_option"><a href="http://agriviet.com/search.php?searchthreadid=9994">Kiếm Chi Tiết</a></td></tr></tbody></table></div><!-- / thread search menu --><!-- **************************************************** --><!-- thread rating menu --><div class="vbmenu_popup" id="threadrating_menu" style="display: none"><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4"><tbody><tr><td class="thead">Cho &ETH;iểm Chủ &ETH;ề N&agrave;y<a name="goto_threadrating"></a></td></tr><tr><td class="vbmenu_option" id="threadrating_options"><div><img title="Rất tốt" class="inlineimg" alt="Rất tốt" src="http://agriviet.com/images/rating/rating_5.gif" border="0" />Rất tốt</div><div><img title="Tốt" class="inlineimg" alt="Tốt" src="http://agriviet.com/images/rating/rating_4.gif" border="0" />Tốt</div><div><img title="Trung b&igrave;nh" class="inlineimg" alt="Trung b&igrave;nh" src="http://agriviet.com/images/rating/rating_3.gif" border="0" />Trung b&igrave;nh</div><div><img title="Tệ" class="inlineimg" alt="Tệ" src="http://agriviet.com/images/rating/rating_2.gif" border="0" />Tệ</div><div><img title="Qu&aacute; tệ" class="inlineimg" alt="Qu&aacute; tệ" src="http://agriviet.com/images/rating/rating_1.gif" border="0" />Qu&aacute; tệ</div></td></tr><tr id="threadrating_submit"><td align="center" class="vbmenu_option"> </td></tr></tbody></table></div><!-- / thread rating menu --><!-- / popup menu contents --><!-- forum rules and admin links --><table width="100%" align="center" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr valign="bottom"><td align="left" class="smallfont"><table width="180" class="tborder" border="0" cellspacing="1" cellpadding="6"><thead><tr><td class="thead"><a style="float: right" onclick="return toggle_collapse('forumrules')" href="#top"><img id="collapseimg_forumrules" src="http://agriviet.com/styles/butterfly/buttons/collapse_thead.gif" border="0" /></a> Quuyền Hạn Của Bạn </td></tr></thead><tbody id="collapseobj_forumrules"><tr><td class="alt1"><div class="smallfont"><div>Bạn <strong>được quyền</strong> gởi b&agrave;i</div><div>Bạn <strong>được quyền</strong> gởi trả lời</div><div>Bạn <strong>được quyền</strong> gởi k&egrave;m file</div><div>Bạn <strong>được quyền</strong> sửa b&agrave;i</div><hr /><div><a href="http://agriviet.com/misc.php?do=bbcode" target="_blank">vB code</a> đang <strong>Mở</strong></div><div><a href="http://agriviet.com/misc.php?do=showsmilies" target="_blank">Smilies</a> đang <strong>Mở</strong></div><div><a href="http://agriviet.com/misc.php?do=bbcode#imgcode" target="_blank">[​IMG]
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...