BAN GA TRE

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TUHOAN
- Địa chỉ: 10/8 ap Trung Chanh II, xa Trung Chanh, HM, TP.HCM
- Tel, Fax: 0932617615
- email: tranhoanart@yahoo.com
================================

<p><font size="4">BAN 1 TRONG 2</font></p><p><font size="4">1- CAP GA TRE, MAI SAP DE GIA 700K</font></p><p><a href="http://s1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/?action=view&amp;current=7.jpg"><img class="over off" style="width: 140px; height: 105px" src="http://i1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/th_7.jpg?t=1299678570" border="0" /></a><a href="http://s1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/?action=view&amp;current=6.jpg"><img class="over off" style="width: 140px; height: 105px" src="http://i1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/th_6.jpg?t=1299679328" border="0" /></a></p><p><font size="4">2- TRONG THAI GIA 1,5t</font></p><p><font size="4"><a href="http://s1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/?action=view&amp;current=5.jpg"><img class="over off" style="width: 140px; height: 105px" src="http://i1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/th_5.jpg?t=1299679328" border="0" /></a><a href="http://s1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/?action=view&amp;current=4.jpg"><img class="over off" style="width: 140px; height: 105px" src="http://i1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/th_4.jpg?t=1299679328" border="0" /></a><a href="http://s1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/?action=view&amp;current=3.jpg"><img class="over off" style="width: 140px; height: 105px" src="http://i1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/th_3.jpg?t=1299679328" border="0" /></a></font></p><p><a href="http://s1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/?action=view&amp;current=2.jpg"><img class="over off" style="width: 140px; height: 105px" src="http://i1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/th_2.jpg?t=1299679328" border="0" /></a><img class="under off" style="width: 140px; height: 105px" alt="1.jpg image by tran4hoan" src="http://i1136.photobucket.com/albums/n494/tran4hoan/th_1.jpg?t=1299679328" border="0" /></p><p><font size="4">BAN NAO THAY HOP NHAN THI CALL MINH NHA</font></p><p>&nbsp;</p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH