Bán giống bồ câu khu vực miền Bắc

#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p c&oacute; chu kỳ sinh sản th&ocirc;ng thường t&ugrave; 35-40 ng&agrave;y/lứa.Chim bố mẹ c&oacute; khả năng sinh sản tốt trong v&ograve;ng 8-9 năm.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Chuồng x&acirc;y dựng để chăn nu&ocirc;i n&ecirc;n x&acirc;y cao khoảng 1,2 &ndash; 1,5m, sau đ&oacute; v&acirc;y bằng lưới th&eacute;p B40, v&agrave; d&ugrave;ng bạt/lưới để che chắn gi&oacute; mưa.M&aacute;i chuồng thiết kế mỗi gian 1 tấm t&ocirc;n s&aacute;ng để lấy &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">B&ecirc;n trong lồng nu&ocirc;i với quy c&aacute;ch 1 &ocirc; chuồng nu&ocirc;i nhốt cho 1 đ&ocirc;i chim bố mẹ l&agrave; 50x50x60cm.chuồng nu&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m bằng tre lứa hay h&agrave;n bằng sắt thep li&hellip;t&ugrave;y theo điều kiện của b&agrave; con( phải đảm bảo được sự th&ocirc;ng tho&aacute;ng</span><span style="font-size: 18pt">).</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c tầng chuồng nu&ocirc;i khoảng 5-7cm, để d&ugrave;ng l&aacute; t&ocirc;n hay l&aacute; c&oacute;t &eacute;p, nhựa c&uacute;ng&hellip;cho v&agrave;o hứng ph&acirc;n chim.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">M&aacute;ng ăn, uống tốt nhất l&agrave;m bằng nhựa, để dễ d&agrave;ng vệ sinh v&agrave; được để b&ecirc;n ngo&agrave;i lồng nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Thị trường chim thịt hiện tại 65-75.000/con, t&iacute;nh l&atilde;i suất tr&ecirc;n 100đ&ocirc;i sinh sản với tỷ lệ sinh sản đạt tối thiểu 60-65% sau khi trừ thức ăn v&agrave; thuốc ph&ograve;ng khoảng 2,5-3tr/100 đ&ocirc;i, mỗi th&aacute;ng cũng cho l&atilde;i suất 5-6tr đồng.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">B&agrave; con c&oacute; nhu cầu tham quan, t&igrave;m hiểu, chọn mua con giống xin li&ecirc;n hệ </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: green">Trại chim Ph&aacute;p Thượng Hải( Bắc</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> </span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: green">Ninh</span></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">) theo:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Địa chỉ: </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: green">Hưng Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">( Gần KCN Ti&ecirc;n Sơn)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Điện thoại: </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: green">01679.600.100</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> hoặc </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: green">0989.50.8826</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> găp anh Hải</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Website : </span><span style="font-size: 20pt; color: green">www.bocauphap.vn</span><span style="font-size: 18pt; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">Rất vui được đ&oacute;n tiếp b&agrave; con v&agrave; cung b&agrave; con trao đổi kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u!</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tuệ hải
- Địa chỉ: Hưng Phúc- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh
- Điện thoại: 01679.600.100 - Fax: 0989.50.88.26
- email: haiho.ceo@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH