Bán giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801)

  • Thread starter trantoan0812
  • Ngày gửi
T

trantoan0812

Guest
#1
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify">Cơ sở sản xuất giống To&agrave;n Thắng xin k&iacute;nh b&aacute;o!</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; v&agrave; đang sản xuất giống c&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) với số lượng lớn, chất lượng cao, sản xuất li&ecirc;n tục. V&igrave; vậy qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;o c&oacute; nhu cầu về giống c&aacute; n&agrave;y xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify">Th&ocirc;ng tin sản phẩm cụ thể như sau:</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify">Giống c&aacute;: C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng với 2 lo&agrave;i: c&aacute; chim v&acirc;y ngắn, c&aacute; chim v&acirc;y d&agrave;i.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify">Gi&aacute;: c&aacute; chim v&acirc;y ngắn: 1300đ cho c&aacute; d&agrave;i 1 cm.</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify">c&aacute; chim v&acirc;y d&agrave;i: 1200đ cho c&aacute; d&agrave;i 1 cm</span><br /><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify">Li&ecirc;n hệ: To&agrave;n, đt: 0979046059.&nbsp;</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; line-height: normal; text-align: justify">mail: trantoan0812@gmail.com</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Toàn
- Địa chỉ: Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại: 0979046059 - Fax:
- email: trantoan0812@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH