bán giống:cầy hương,nhím..

  • Thread starter vinhcuu
  • Ngày gửi
V

vinhcuu

Guest
#1
<span style="font-family: Tahoma; color: #3e3e3e; font-size: 10pt; mso-ansi-language: VI"><p>&nbsp;<span style="font-family: Tahoma; color: #3e3e3e; font-size: 10pt; mso-ansi-language: VI"><p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="100" height="100"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=svQHYuqFyJI" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="" /><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=svQHYuqFyJI" wmode="" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100"></embed></object></p></span></p></span><strong><em><span style="font-family: Arial; color: #16387c; font-size: 10pt; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Chuy&ecirc;n cung cấp giống c&aacute;c loại:cầy hương,don,nh&iacute;m,Chim tri,g&agrave; &aacute;c...l&agrave;m giấy tờ x&aacute;c định nguồn gốc cho một số loại th&uacute; nu&ocirc;i qu&yacute; hiếm,b&agrave; con ở xa giao h&agrave;ng tận nơi,chuyển giao kĩ thuật...gi&aacute; cả phải chăng,b&agrave; con ai c&oacute; nhu cầu xin gọi:0979205240(anh vĩnh cửu).b&agrave; con sẽ h&agrave;i l&ograve;ng!</span><span style="font-family: Arial; color: #16387c; font-size: 10pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">để biết th&ecirc;m chi tiết xin mời b&agrave; con k&iacute;ch v&agrave;o link sau:</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: #3e3e3e; font-size: 10pt; mso-ansi-language: VI; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> <a href="http://vn.360plus.yahoo.com/trancuu77" target="_blank"><span style="text-decoration: none; text-underline: none">vinhcuu - chuyen ban giong:cay huong,don.. - Yahoo! 360plus</span></a></span></em></strong>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần vĩnh cửu
- Địa chỉ: quang tri
- Tel, Fax: ::: FaX 0979205240
- email: tranvinhcuu81@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH