Bán Giống Cầy Hương Thuần Chủng

  • Thread starter cayhuong123
  • Ngày gửi
C

cayhuong123

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Mạnh
- Địa chỉ: Khối 10 Xóm 1 Thị Trấn Dùng Thanh Chương Nghệ An
- Tel, Fax: 01685035175
- email:
================================

<p align="left"><font size="4" color="#ff0000">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c khắp mọi miền tổ quốc.T&ocirc;i muốn giới thiệu v&agrave; truyền lại cho những ai ham th&iacute;ch l&agrave;m gi&agrave;u từ 1 loại giống cầy hương th&igrave; li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ sau: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font color="#0000ff">Trại 1</font> : X&oacute;m 1 Khối 10 Thị Trấn Thanh Chương Nghệ An ( C&aacute;ch bến xe 500M ) Tr&ecirc;n trục đường ch&iacute;nh &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#0000ff">Trại 2</font> : khối Th&ocirc;n L&ograve;ng Hồ X&atilde; Kim Sơn Sơn T&acirc;y H&agrave; Nội &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#0000ff">ĐT</font> : 01685035175 (Gặp Chị Mai )</font></p><p align="center"><font size="4" color="#ff0000">Hiện trại giống ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; quy m&ocirc; ph&aacute;t triển lớn v&agrave; thuần chủng được rất nhiều giống cầy hương khẻo mạnh chất kượng tốt.M&agrave; từ trang trại sinh sản ph&aacute;t triển l&ecirc;n c&oacute; giấy tờ nguồn gốc đầy đủ.C&oacute; đội ngũ l&agrave;nh nghề hưỡng dẫn quy tr&igrave;nh nu&ocirc;i.Rất h&acirc;n hạnh ch&agrave;o đ&oacute;n b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c về thăm quan v&agrave; c&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; con đường l&agrave;m gi&agrave;u n&agrave;y nh&eacute;.</font></p><p align="center"><font size="4" color="#0000ff">Đ&acirc;y L&agrave; H&igrave;nh Ảnh Từ Trang Trại Giống Của Ch&uacute;ng T&ocirc;i</font> <br /></p><p align="center"><font size="4" color="#ff0000">&nbsp;</font><span style="color: #ff0000"><em><span style="font-size: large" /></em></span> </p><p><img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1527_14ed5694_p1040529.jpg" /></p> <p>&nbsp;</p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1531_37e1a41d_p1040532.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809294" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1533_240710cf_p1040534.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809295" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b153b_3ec86a10_p1040535.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809296" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b153d_7ce1f72a_p1040536.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809297" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1540_5701709a_p1040538.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809298" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1542_12696b4e_p1040539.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809299" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322201"></a></p> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b1546_7b424642_p1040540.jpg" /> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14c9_257ec044_p1040514.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809274" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14cc_43af42f5_p1040516.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809275" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14cf_771cdeac_p1040517.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809276" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14d4_7ce837dc_p1040518.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809277" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14d6_615c4687_p1040519.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809278" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14d9_1af09c92_p1040520.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809279" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14db_1a02288e_p1040523.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809280" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14de_754f0290_p1040526.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809281" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html"></a></p> <div class="itemBlock underline"> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14e0_6dee433e_p1040527.jpg" /> </div> <p><a target="_blank" rel="nofollow" name="2809282" href="http://photo.tamtay.vn/photo/view/322200/Cay-huong.html"></a></p> <img border="0" width="600" alt="tamtay.vn - photo - Cay huong " src="http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/9/23/15/1549881/4c9b14e3_1a0345ea_p1040528.jpg" /> <p align="center"><font size="4" color="#ff0000"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </font></p>
 

T

Tuantthanh

Guest
#2
Toi Dang Can Nuoi Loai Cay Huong Nay Vay Xin Anh Cho Bao Gia Bao Nhieu 1 Cap
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH