• bán giống chim bồ câu pháp

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/3/13

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. trung hoa Guest

   <p style="margin: 0px 0px 7.5pt; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">Cơ sở cung cấp chim Bồ c&acirc;u giống</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 7.5pt; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">Webside http://bocauphap.com.vn/vi-VN/San-pham.html</span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; background-color: silver">B&aacute;n chim Bồ C&acirc;u thịt , chim giống ( Ta, Ph&aacute;p) cho c&aacute;c : Nh&agrave; h&agrave;ng , Kh&aacute;ch Sạn ,qu&aacute;n ăn tại H&agrave; Nội, chim bảo đảm chất lượng thịt , c&acirc;n nặng từ 600 - 800 g / con .</span></strong><span style="background-color: silver" /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver">1/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver"><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con (1 th&aacute;ng)</strong><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">- Chim giống : 180,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 - 2 th&aacute;ng)</strong></span></strong><span style="background-color: silver" /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver">- chim giống: 250,000 đ/ đ&ocirc;i (2 th&aacute;ng- 4 th&aacute;ng)</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver"><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">- Chim đẻ : 380,000 đ / đ&ocirc;i (6 th&aacute;ng &ndash; 12 th&aacute;ng)</strong><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn h&agrave;ng)</strong></span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">&nbsp;</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver">2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly ,</span></strong><span style="background-color: silver" /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver">- G&iacute;a b&aacute;n : 130,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 1 đ&ocirc;i), 250,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 2 đ&ocirc;i)</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver"><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">- Số lượng 1 đơn h&agrave;ng : 20 C&aacute;i&nbsp;-&nbsp;</strong></span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; background-color: silver">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng liện hệ :</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver">CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</span></strong><span style="background-color: silver" /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver">Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang&nbsp;</span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver"><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">ĐT :&nbsp; 0988746444&nbsp; - 0986973659</strong></span></strong><span class="apple-converted-space"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver">&nbsp;</span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt" class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver">Số tk: 1450251046771</span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17pt" class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver">Ng&acirc;n h&agrave;ng NN&amp;PT NT chi nh&aacute;nh Ho&agrave;ng Quốc việt, Cầu Giấy, HN</span></strong></span><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver"><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">Mail : ifone.trunghoa@gmail.com</strong><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">Y!M: trunghoad</strong><br /><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit">Skype : stock.viet</strong><br /></span></strong><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA&nbsp;</span></strong><span style="background-color: silver" /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-color: silver">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" class="MsoNormal"><a style="color: #088108; text-decoration: none" target="_blank" href="http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Verdana; color: black">http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-color: silver" /></p><br /><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;trunghoa</span><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Địa chỉ:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">ho&agrave;ng v&acirc;n- song v&acirc;n- t&acirc;n y&ecirc;n - bắc giang</span><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Điện thoại:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">0988746444 - Fax: 0986973659</span><br /><strong style="font-weight: inherit; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- email:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">ifone.trunghoa@gmail.com&nbsp;</span><br /><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/128590-bo-cau-phap-giong#ixzz2MWaxLHe9">http://agriviet.com/home/threads/128590-bo-cau-phap-giong#ixzz2MWaxLHe9</a></span><br /><br /><strong style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;Trung Hoa</span><br /><strong style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Địa chỉ:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Song V&acirc;n _T&acirc;n Y&ecirc;n _Bắc Giang</span><br /><strong style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Điện thoại:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">0988746444 - Fax: 0986973659</span><br /><strong style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- email:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br />Link :&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/130883-bocauphapgiong-trunghoa#ixzz2MWj0P42P">http://agriviet.com/home/threads/130883-bocauphapgiong-trunghoa#ixzz2MWj0P42P</a></span><br /> <br /> <strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /> <br /> <strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> Trung Hoa<br /> <strong>- Địa chỉ: </strong> Song V&acirc;n _T&acirc;n Y&ecirc;n _Bắc Giang<br /> <strong>- Điện thoại: </strong> 0988746444 - Fax: 0986973659<br /> <strong>- email: </strong></span><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/130893-BAN-BO-CAU-PHAP-GIONG-O-BAC-GIANG#ixzz2MYCKHVTr">http://agriviet.com/home/threads/130893-BAN-BO-CAU-PHAP-GIONG-O-BAC-GIANG#ixzz2MYCKHVTr</a><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trung hoa
   - Địa chỉ: song vân_tân yên_bắc giang
   - Điện thoại: 0988746444 - Fax: 0986973659
   - email:
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...