ban giong chim bo cau

#1
<p>Hiện nay t&ocirc;i c&oacute; khả năng cung cấp một số lượng lớn Chim bồ c&acirc;u giống v&agrave; chim bồ c&acirc;u thịt &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu mua giống, tham quan m&ocirc; h&igrave;nh, xin li&ecirc;n hệ với địa chỉ tr&ecirc;n &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch ! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;NU&Ocirc;I BỒ C&Acirc;U MỘT HƯỚNG PH&Aacute;T TRIỂN KINH TẾ MỚI ! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ch&uacute;c Qu&yacute; kh&aacute;ch th&agrave;nh c&ocirc;ng ! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Xuân Đạo
- Địa chỉ: Thôn Thạch Đài, xã Định tăng, Huyện Yên Định, tĩnh Thanh hóa
- Điện thoại: 01688563757 - Fax: 01675172323
- email: daoly8@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH