Bán giống chim trĩ khoang cổ trắng tại Quảng Nam, Đà Nẵng. LH 09052519

#1
<p><em><span style="font-size: 7pt; font-family: Verdana; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fafafa; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">K&iacute;nh gửi Qu&yacute; vị v&agrave; B&agrave; con,<br /> <br /> Chim trĩ (Chim trĩ xanh, chim trĩ đỏ) hiện đang được b&agrave; con c&aacute;c Tỉnh Th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước rất quan t&acirc;m t&igrave;m hiểu v&agrave; cũng rất ph&acirc;n v&acirc;n bởi chưa hiểu r&otilde; về c&aacute;ch chăm s&oacute;c, c&aacute;ch l&agrave;m chuồng, c&aacute;ch ph&ograve;ng bệnh, quy tr&igrave;nh v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i...</span><strong><span style="font-size: 7pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <br /> <span class="apple-style-span"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fafafa; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="float: none">Để hỗ trợ Qu&yacute; vị v&agrave; B&agrave; con mạnh dạn đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế bằng nghề nu&ocirc;i chim trĩ.&nbsp;</span></span></span></span></strong></em><span class="apple-style-span"><strong><em><span style="font-size: 7pt; font-family: Verdana; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fafafa; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">. Qu&yacute; vị v&agrave; b&agrave; con c&oacute; nhu cầu c&oacute; thể li&ecirc;n hệ:</span></em></strong></span><strong><em><span style="font-size: 7pt; font-family: Verdana; color: #333333"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /></span></em></strong><em><strong><span style="font-size: 7pt; font-family: Verdana; color: #333333"><span class="apple-style-span"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fafafa; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="float: none">Địa chỉ: TH&ocirc;n Trung Sơn, x&atilde; Tam l&atilde;nh, huyện Ph&uacute; Ninh tỉnh Quảng Nam.</span></span></span></span></strong></em></p><p><em><strong><span style="font-size: 7pt; font-family: Verdana; color: #333333"><span class="apple-style-span"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #fafafa; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="float: none">&nbsp;LH: 0905251952 Ms Phượng</span></span></span></span></strong></em></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax: 05106.524.011
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH