Bán giống chồn nhung đen

moon_sun_510

Nhà nông tập sự
#1
<p><font size="4">Ch&agrave;o cả nh&agrave;!</font></p><p><font size="4">&nbsp;M&igrave;nh qu&ecirc; B&igrave;nh lục - H&agrave; Nam, hiện nay m&igrave;nh đang nu&ocirc;i <strong style="background-color: #ff0000"><em>chồn nhung đen, giun quế, bồ c&acirc;u Ph&aacute;p</em>.</strong> Cả nh&agrave; ai muốn mua giống hay cần t&igrave;m hiểu kỹ thuật nu&ocirc;i những con tr&ecirc;n h&atilde;y li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh theo số điện thoại <strong>01689982576</strong>. L&yacute; do m&igrave;nh chọn nu&ocirc;i những con tr&ecirc;n l&agrave; do</font></p><p><font size="4">- <strong>Giun quế</strong>: thức ăn của giun chủ yếu l&agrave; ph&acirc;n b&ograve;, vừa c&oacute; thể tận dụng được nguồn chất thải chăn nu&ocirc;i, vừa đem xử dụng giun cho vật nu&ocirc;i ăn rất ch&oacute;ng lớn, vừa lấy được ph&acirc;n giun - 1 loại ph&acirc;n vi sinh tốt hơn cả ph&acirc;n h&oacute;a học để&nbsp; b&oacute;n cho hoa m&agrave;u c&acirc;y cảnh. Đ&acirc;y l&agrave; một v&agrave;i t&aacute;c dụng ch&iacute;nh của việc nu&ocirc;i giun</font></p><p><font size="4">-<strong> Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p</strong>: l&agrave; giống bồ c&acirc;u c&oacute; khối lượng cơ thể lớn, được nu&ocirc;i theo phương ph&aacute;p c&ocirc;ng nghiệp, c&oacute; thị trường ti&ecirc;u thụ rộng r&atilde;i, đ&atilde; v&agrave; đang nhận được sự ch&uacute; &yacute; của nhiều người v&agrave; đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nu&ocirc;i </font></p><p><font size="4">- <strong>Chồn nhung đen</strong>: l&agrave; lo&agrave;i vật hiền l&agrave;nh, dễ chăm s&oacute;c, &iacute;t bệnh, thời gian nu&ocirc;i ngắn, thức ăn l&agrave; cỏ ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n, dễ kiếm, kh&ocirc;ng tốn k&eacute;m, chuồng trại đơn giản, đem lại hiệu quả cho người nu&ocirc;i</font></p><p><font size="4">Ch&uacute;c cả nh&agrave; chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng</font> <font size="4">!</font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Thu
- Địa chỉ: Gòi Hạ - An Nội - Bình Lục - Hà Nam
- Điện thoại: 01689982576 - Fax:
- email: tranthu510@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH