Bán giống stum cao su chất lượng tốt

#1
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong>Cơ sở sản xuất giống stum cao su Quang Việt</strong> chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y giống cao su: <em><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 150%; color: blue">bầu cắt ngọn, bầu tầng l&aacute;, tum trần, tum cắm bầu tầng l&aacute; </span></em><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%">với c&aacute;c giống cao su c&oacute; tr&ecirc;n thị trường như </span><strong><em><span style="color: #993300">LH 90/952, PB 260, RRIM 600, LH 83/85.</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Sản phẩm của <strong>cơ sở sản xuất Quang Việt </strong>đ&atilde; từng cung cấp cho nhiều tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc v&agrave; xuất sang thị trường Campuchia, L&agrave;o&hellip;</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Đến với <strong>cơ sở sản xuất giồng cao su Quang Việt</strong> bạn sẽ được cung cấp giống đảm bảo, chất lượng, ngo&agrave;i ra qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng được cung cấp th&ocirc;ng tin về giống v&agrave; kĩ thuật chăm s&oacute;c cao su từ l&uacute;c mới trồng đến l&uacute;c đang thu hoạch.</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG STUM CAO SU QUANG VIỆT</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Tổ 6, Ấp 6, X&atilde; Minh Long, Huyện Chơn Th&agrave;nh, Tỉnh B&igrave;nh Phước.</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">Ms Nhung: 01685389362-01677918692</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">hoặc Mr.Tiệp: 01649516526</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: <a href="mailto:khactiepbp@gmail.com">khactiepbp@gmail.com</a></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">H&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cơ sở sx giống cao su Quang Việt
- Địa chỉ: Tổ 6,ấp 6, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 01677918692 - Fax: 01649516526
- email: khactiepbp@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH