Bán giun quế giống

  • Thread starter Nguyá»…n Đức Thành
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Đức Thành

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Thành
- Địa chỉ: Khu 7 - Xuân Lộc - Thanh Thủy - Phú Thọ
- Tel, Fax: 0982622144 ::: FaX
- email: Nguyenducthanh_k7@yahoo.com
================================

<p>&nbsp; C&aacute;c bạn biết đấy, hiện nay gi&aacute; cả thị trường đang c&oacute; xu hướng tăng cao.&nbsp;Chăn nu&ocirc;i v&igrave; thế kh&ocirc;ng c&oacute; l&atilde;i hoặc l&atilde;i rất &iacute;t. V&igrave; vậy muốn chăn nu&ocirc;i c&oacute; l&atilde;i v&agrave; cho hiệu quả cao ch&uacute;ng ta cần thiết lập hệ thống kh&eacute;p k&iacute;n để tận dụng lẫn nhau giữa c&aacute;c sản phẩm. Qua rất nhiều năm t&igrave;m hiểu, t&ocirc;i nhận thấy việc kết hợp chăn nu&ocirc;i với vật nu&ocirc;i trung gian l&agrave; giun quế rất c&oacute; hiệu quả. Giun quế rất dễ nu&ocirc;i, cho hiệu quả cao. </p><p>&nbsp;Hiện nay t&ocirc;i đ&atilde; sản xuất được giun quế giống để cung cấp cho b&agrave; con với gi&aacute; cả hợp l&yacute;. Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ sau:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nguyễn Đức Th&agrave;nh - Khu 7 - Xu&acirc;n Lộc - Thanh Thủy - Ph&uacute; Thọ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (ĐT:0982622144)</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH