bán gốc trà kiểng lâm đồng!!!!

#1
<font size="6"><font size="6">C</font>&acirc;y tr&agrave; - th&uacute; chơi c&acirc;y kiểng ng&agrave;y nay!</font> <div> <div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_24x24_style"> <font size="4"><a class="addthis_button_preferred_1 addthis_button_facebook at300b" title="Facebook" href="http://raovat.net/xem/3484267-cay-tra---thu-choi-cay-kieng-ngay-nay.html#"><span class="at16nc at300bs at15nc at15t_facebook at16t_facebook"><span class="at_a11y">Share on facebook</span></span></a> <a class="addthis_button_preferred_2 addthis_button_twitter at300b" title="Tweet This" href="http://raovat.net/xem/3484267-cay-tra---thu-choi-cay-kieng-ngay-nay.html#"><span class="at16nc at300bs at15nc at15t_twitter at16t_twitter"><span class="at_a11y">Share on twitter</span></span></a> <a class="addthis_button_preferred_3 addthis_button_email at300b" title="Email" href="http://raovat.net/xem/3484267-cay-tra---thu-choi-cay-kieng-ngay-nay.html#"><span class="at16nc at300bs at15nc at15t_email at16t_email"><span class="at_a11y">Share on email</span></span></a> <a class="addthis_button_preferred_4 addthis_button_print at300b" title="Print" href="http://raovat.net/xem/3484267-cay-tra---thu-choi-cay-kieng-ngay-nay.html#"><span class="at16nc at300bs at15nc at15t_print at16t_print"><span class="at_a11y">Share on print</span></span></a> <a class="addthis_button_compact at300m" href="http://raovat.net/xem/3484267-cay-tra---thu-choi-cay-kieng-ngay-nay.html#"><span class="at16nc at300bs at15nc at15t_compact at16t_compact"><span class="at_a11y">More Sharing Services</span></span></a> <a class="addthis_button_expanded" title="View more services" href="http://raovat.net/xem/3484267-cay-tra---thu-choi-cay-kieng-ngay-nay.html#">4</a></font> </div> </div><font size="4"> Th&uacute; điền vi&ecirc;n của người m&ecirc; c&acirc;y kiểng!<br /> Bạn muốn tạo cảnh s&acirc;n vườn g&oacute;c qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; m&aacute;t mẻ h&ograve;a quyện với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hay &yacute; tưởng h&agrave;ng ch&egrave; bao quanh theo kh&ocirc;ng gian nh&agrave; m&igrave;nh.<br /> T&ocirc;i c&oacute; 500 gốc ch&egrave; (c&acirc;y tr&agrave;) 6 năm tuổi cần b&aacute;n. Khi mua bạn sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ về c&aacute;ch trồng v&agrave; chăm s&oacute;c ch&uacute;ng v&agrave; nếu bạn c&oacute; nhu cầu mua nhiều tr&ecirc;n 100 gốc t&ocirc;i sẽ bỏ c&ocirc;ng trồng, chăm s&oacute;c định k&igrave;.<br /> Gi&aacute; b&aacute;n 300.000/gốc.<br /> H&atilde;y để những h&agrave;ng ch&egrave; xanh tươi điểm t&ocirc; cho kh&ocirc;ng gian l&yacute; tưởng của bạn!<br /> H&atilde;y tận hưởng th&uacute; điền vi&ecirc;n tao nh&atilde;, chăm s&oacute;c v&agrave; tận hưởng những ly ch&egrave; tươi mỗi ng&agrave;y! Điều đ&oacute; thật tuyệt vời cho sức khỏe của bạn!<br /> Ch&egrave; kiểng L&acirc;m Đồng mong đem đến cho bạn đời sống tinh thần trọn vẹn, tuyệt vời nhất!<br /> Chi tiết li&ecirc;n hệ: Vườn kiểng Lộc 0163.560.773. </font><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN MINH TÂM
- Địa chỉ: lâm đồng
- Điện thoại: 01635607735 - Fax:
- email: minhtamsgu@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH