BÁN HEO RỪNG GIỐNG 160 CON 12> 18KG ĐẸP – BAO TIÊU SẢN PHẨM ĐẦU RA

  • Thread starter nhanongchinhhieu
  • Ngày gửi
N

nhanongchinhhieu

Guest
#1
<p><strong><em><u>TRANG TRẠI HEO RỪNG MINH PH&Aacute;T 1 HỒ CH&Iacute; MINH </u></em></strong></p><p><strong><em><u>MINH&nbsp; PH&Aacute;T 2 XU&Acirc;N LỘC TỈNH ĐỒNG NAI</u></em></strong></p><p>&nbsp;============================= </p><p>- Trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt . - Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam, đủ loại, với giấy tờ hợp lệ . - Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;. - Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : Địa chỉ: Xu&acirc;n Lộc - Tỉnh Đồng Nai </p><p>- Điện thoại : 22 438 329 . - Fax : 38 415 219 . </p><p>- Email : thaotri_ltd@yahoo.com -</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ : Anh Lễ : 090 3 926 912 </p><strong><em><u>B&Aacute;N HEO RỪNG GIỐNG V&Agrave; THỊT &ndash; BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM ĐẦU RA 090 3 926 912<br /></u></em></strong><strong><span /></strong><strong>NHẬN CUNG CẤP HEO RỪNG GIỐNG CHẤT LƯỢNG &ndash; K&Yacute; HỢP ĐỒNG BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM TO&Agrave;N BỘ SAU KHI CHĂ NU&Ocirc;I&nbsp; THEO THỜI GI&Aacute; CHO B&Agrave; CON <br /></strong><strong>HIỆN TRẠI ĐANG CẦN NGUỒN CUNG CẤP HEO THỊT SỐ LƯỢNG LỚN . B&Agrave; CON HỘ CHĂN NU&Ocirc;I N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI&nbsp; 090 3 926 912 GẶP LỄ&nbsp; HOẶC GỞI&nbsp; H&Igrave;NH V&Agrave; TRAO ĐỔI GI&Aacute; CẢ MỚI NHẤT , HỢP L&Yacute; NHẤT &ndash; Emai : <a href="mailto:thaotri_ltd@yahoo.com">thaotri_ltd@yahoo.com</a><br /></strong><strong>( kh&ocirc;ng thu mua heo mọi v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng từ miền trung th&ocirc;ng cảm v&igrave; xa qu&aacute; bắt heo về n&oacute; mệt , chi ph&iacute; vận chuyển cao )<br /></strong><strong><span /></strong><strong>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn &amp; tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o &hellip; hợp t&aacute;c<br /></strong><strong><span /></strong><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thuận Lễ - 090 3926 912
- Địa chỉ: Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 090 3 926 912 - Fax:
- email: thaotri_ltd@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH