BÁN HEO RỪNG GIỐNG F4, 2,4Trđ/con, 220ngàn/kg

  • Thread starter Trang trại heo rừng SEREPOK
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trang trại heo rừng SEREPOK

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang trại heo rừng SEREPOK
- Địa chỉ: Thôn Đức Thắng, X. Đức Mạnh, H.ĐakMil, ĐăkNông
- Tel, Fax: 0919.166730 -05013.746038 ::: FaX
- email: danha123@yahoo.com.vn
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng lai&nbsp; giữa heo <strong>ĐỰC RỪNG VN</strong> thuần chủng v&agrave; heo <strong>C&Aacute;I TH&Aacute;I LAN.</strong> C&oacute; đặc t&iacute;nh vuợt trội l&agrave; đẻ sai (từ 7-10con/lứa, heo rừng thuần chủng rất kh&oacute; đẻ (chỉ 2-3con)), ph&aacute;t triền tốt 4th&aacute;ng đạt trong lượng khoảng 25kg, thịt thơm ngon, kg c&oacute; mở. th&iacute;ch nghi tốt với kh&iacute; hậu việt nam hơn l&agrave; heo Th&aacute;i Lan</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">HEO ĐỰC THUẦN 2năm tuồi (khoảng 80kg) &ndash; gi&aacute; 50trđ</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">HEO N&Aacute;I HẬU BỊ 7th&aacute;ng tuổi (khoảng 50kg)- 200.000đ/kg</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">HEO Mẹ (th&aacute;i Lan) v&agrave; HEO CON 2tuần tuổi</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Heo con 45 ng&agrave;y tuổi đ&atilde; lẻ mẹ (khoảng 7kg) &ndash; 2,5trđ/con</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Heo lứa 2-4 th&aacute;ng tuổi (15-30kg)- 220.000đ/kg.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Heo đực v&agrave; heo c&aacute;i thuần (khoảng 60kg), heo c&aacute;i đ&atilde; phối giống</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Heo c&aacute;i gi&aacute; 80trđ</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Heo đực gi&aacute; 45trđ.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3" /></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Heo rừng thuần bẩy từ rừng về từ 10-30kg đ&atilde; thuần dưỡng ph&aacute;t triển tốt (nuồi từ 3 -6th&aacute;ng) gi&aacute; từ 15-30trđ (c&oacute; heo đực v&agrave; heo c&aacute;i)</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><strong><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n Hệ: Th&ocirc;n Đức Thắng, X&atilde; Đức Mạnh, Huyện ĐắkMil, T. ĐắkN&ocirc;ng<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Đt: 0919.166730-0907.206308 Anh Nhi &ndash; 0501.3746038 Chị Xu&acirc;n<br /></font></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH