• BÁN HEO RỪNG GIỐNG - THỊT, BÌNH ĐỊNH

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 16/1/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. Thanh Sang Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Thanh Sang
   - Địa chỉ: Mỹ trinh, Phù Mỹ, Bình Định
   - Tel, Fax: 0913604099 ::: FaX
   - email: heorung7xuan@gmail.com
   ================================

   <h1 align="center">TRẠI HEO RỪNG LAI <em>BẢY XU&Acirc;N</em><br /></h1><h1><em><u>Cung cấp:<br /></u></em></h1><h1>- HEO RỪNG NU&Ocirc;I GIỐNG 8-15kg/con<br /></h1><h1>- HEO RỪNG NU&Ocirc;I THỊT v&agrave; HEO THỊT NGUY&Ecirc;N CON<br /></h1><h1>- G&Agrave; H&rsquo;M&Ocirc;NG GIỐNG - THỊT<br /></h1><h1>- Gi&aacute; cạnh tranh nhất khu vực miền Trung:<br /></h1><em><font size="3">+ Heo giống loại &lt;10kg/con, gi&aacute;: 220.000đ/kg (4 th&aacute;ng tuổi)<br /></font></em><em><font size="3">+ Heo giống loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 200.000đ/kg (5-6 th&aacute;ng tuổi)<br /></font></em><em><font size="3">+ Heo giống loại &gt;15kg/con, gi&aacute;: 180.000đ/kg (&gt;6 th&aacute;ng tuổi)<br /></font></em><em><font size="3">+ Heo nu&ocirc;i thịt loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 90.000đ/kg<br /></font></em><em><font size="3">+ Heo thịt loại 16-25kg/con, gi&aacute;: 70.000đ/kg<br /></font></em><em><font size="3">+ Heo thịt loại &gt;25kg/con, gi&aacute;: 60.000đ/kg<br /></font></em><em><font size="3">Số lượng mua từ 15-20con: giảm gi&aacute; 10%<br /></font></em><h1>- Chất lượng: Ch&acirc;n cao, m&otilde;m d&agrave;i, bụng thon, lưng thẳng, tai nhỏ, l&ocirc;ng d&agrave;y v&agrave; d&agrave;i &ndash; ch&acirc;n l&ocirc;ng 3 chấu. <br /></h1><h1>- Chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i chu đ&aacute;o<br /></h1><h1>- Trại c&oacute; giấy ph&eacute;p nu&ocirc;i sinh sản v&agrave; sinh trưởng động vật b&aacute;n hoang d&atilde;<br /></h1><h1>- Vận chuyển ngo&agrave;i tỉnh: c&oacute; giấy Kiểm L&acirc;m, giấy Th&uacute; Y, Ho&aacute; đơn thuế<br /></h1><h1>- C&oacute; nhiều d&ograve;ng giống bố để cung cấp, tr&aacute;nh đồng huyết<br /></h1><em><font size="3">K&iacute;nh mời qu&yacute; Kh&aacute;ch tham quan Trại Heo rừng Bảy Xu&acirc;n<br /></font></em><em>-------------------------------------------------------------------------------------------<br /></em><em>Địa chỉ: </em>Th&ocirc;n Tr&agrave; Lương - Mỹ Trinh - Ph&ugrave; Mỹ - B&igrave;nh Định<em><br /></em><em>Điện thoại: </em>056.3776161 &ndash; 056.2219221 &ndash; <em>Li&ecirc;n hệ: </em>Kỹ sư Sang 0913604099<em><br /></em><em>Email: </em>heorung7xuan@gmail.com<em><br /></em><br /><p><font size="3">&nbsp;</font></p><br />
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...