BÁN HEO RỪNG GIỐNG - THỊT

  • Thread starter heorung7xuan
  • Ngày gửi
H

heorung7xuan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Sang
- Địa chỉ: Phù Mỹ - Bình Định
- Tel, Fax: 0913604099 ::: FaX
- email: heorung7xuan@gmail.com
================================

<h1 align="center">TRẠI HEO RỪNG LAI <em>BẢY XU&Acirc;N</em><br /></h1><h1><em><u><font size="5">Cung cấp:<br /></font></u></em></h1><h1><font size="5">- HEO RỪNG NU&Ocirc;I GIỐNG 8-15kg/con<br /></font></h1><h1><font size="5">- HEO RỪNG NU&Ocirc;I THỊT v&agrave; HEO THỊT NGUY&Ecirc;N CON<br /></font></h1><h1><font size="5">- G&Agrave; H&rsquo;M&Ocirc;NG GIỐNG - THỊT<br /></font></h1><h1><font size="5">- Gi&aacute; cạnh tranh nhất khu vực miền Trung:<br /></font></h1><em>+ Heo giống loại &lt;10kg/con, gi&aacute;: 220.000đ/kg (4 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo giống loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 200.000đ/kg (5-6 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo giống loại &gt;15kg/con, gi&aacute;: 180.000đ/kg (&gt;6 th&aacute;ng tuổi)<br /></em><em>+ Heo nu&ocirc;i thịt loại 10-15kg/con, gi&aacute;: 90.000đ/kg<br /></em><em>+ Heo thịt loại 16-25kg/con, gi&aacute;: 70.000đ/kg<br /></em><em>+ Heo thịt loại &gt;25kg/con, gi&aacute;: 60.000đ/kg<br /></em><em>Số lượng mua từ 15-20con: giảm gi&aacute; 10%<br /></em><strong><em>(Ti&ecirc;u ch&iacute; Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i: Heo kh&ocirc;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn nu&ocirc;i giống, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thải ra b&aacute;n heo nu&ocirc;i thịt, kh&ocirc;ng cung cấp giống kh&ocirc;ng đạt chuẩn)<br /></em></strong><h1><font size="5">- Chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i chu đ&aacute;o<br /></font></h1><h1><font size="5">- Trại c&oacute; giấy ph&eacute;p nu&ocirc;i sinh sản v&agrave; sinh trưởng động vật b&aacute;n hoang d&atilde;<br /></font></h1><h1><font size="5">- Vận chuyển ngo&agrave;i tỉnh: c&oacute; giấy Kiểm L&acirc;m, giấy Th&uacute; Y, Ho&aacute; đơn thuế<br /></font></h1><h1><font size="5">- C&oacute; nhiều d&ograve;ng giống bố để cung cấp, tr&aacute;nh đồng huyết<br /></font></h1><p><font size="3" face="VNI-Times">&nbsp;</font></p><strong><em>K&iacute;nh mời qu&yacute; Kh&aacute;ch tham quan Trại Heo rừng Bảy Xu&acirc;n<br /></em></strong>
 

#2
can ban 4 con heo rung mot duc rac ba cai dang mang thai heo dep ko nguoi cham can ban gap gia 28tr heo ai co nhu cau lien he mr trong 0938657622 thanks
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH