BAN HEO RUNG VIET - THAI (CAC LOAI) GIA CUC SOC

  • Thread starter TRANG TRAI HEO RUNG GIA LAM
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRANG TRAI HEO RUNG GIA LAM

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRAI HEO RUNG GIA LAM
- Địa chỉ: An phước - long thành - đồng nai
- Tel, Fax: ::: FaX 0947572524
- email: phthanhha@yahoo.com
================================

<strong><font face="Times New Roman">TRANG TRẠI HEO RỪNG GIA L&Acirc;M.<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Địa Chỉ: Ấp 05 X&atilde; An Phước Huyện Long Th&agrave;nh tỉnh Đồng Nai.<br /></font><font face="Times New Roman">Điện Thoại: 0613 700097, Di Động: 0947 572 524.<br /></font><font face="Times New Roman">Email:<em> <a href="mailto:phthanhha@yahoo.com">phthanhha@yahoo.com</a><br /></em></font><font face="Times New Roman">@@@&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; @@@&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; @@@<br /></font><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng thịt v&agrave; heo rừng giống việt nam v&agrave; th&aacute;i lan. Heo được lựa chọn từ những trang trại c&oacute; tiếng tại việt nam &hellip;.<br /></font><font face="Times New Roman">Heo c&oacute; thể chất khỏe, c&oacute; khả năng tăng trưởng mạnh, con giống c&oacute; trọng lượng từ 10kg trở l&ecirc;n. C&oacute; sức đề kh&aacute;ng cao giảm thiểu được nhiều rủi ro trong chăn nu&ocirc;i.<br /></font><font face="Times New Roman">L&uacute;c trưởng th&agrave;nh con đực nặng 70-110 kg, con c&aacute;i nặng 70-80 kg. Hiệu quả kinh tế cao, dễ chăn nu&ocirc;i, &iacute;t rũi ro, Chất lượng thịt được xếp v&agrave;o loại đặc sản. Theo nghi&ecirc;n cứu th&igrave; thị trường heo rừng sẽ c&oacute; nhu cầu rất lớn trong 10 năm tới v&agrave; c&oacute; khả năng xuất khẩu cao.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong><em>Đ</em></strong><strong><em>ến với Trang Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i, qu&yacute; b&agrave; con sẽ được:<br /></em></strong></font><font face="Times New Roman" /><font face="Times New Roman"><strong><u>Gi&aacute; cả Cạnh Tranh.</u></strong><br /></font><font face="Times New Roman" /><font face="Times New Roman">+ <strong><u>Heo thịt</u></strong><strong> gi&aacute; từ</strong><strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;70.000<sup>đ</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100.000<sup>đ</sup>/kg.<br /></strong></font><font face="Times New Roman" /><font face="Times New Roman">+ <strong><u>Heo giống</u></strong><strong> gi&aacute; từ</strong><strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100.000<sup>đ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</sup>200.000<sup>đ</sup>/kg.</strong><br /></font><font face="Times New Roman" /><font face="Times New Roman">+ <strong><u>Heo rừng con</u></strong><strong> gi&aacute; từ</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;500.000<sup>đ</sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;1.000.000<sup>đ</sup>/con<br /></strong></font><font face="Times New Roman">- Heo của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được ti&ecirc;m ngừa vaccin v&agrave; c&oacute; giấy lưu h&agrave;nh cho b&agrave; con ở xa.<br /></font><font face="Times New Roman">- Hổ trợ c&aacute;c kỹ thuật mới nhất về nu&ocirc;i heo rừng, vĩnh viễn.<br /></font><font face="Times New Roman">- Hướng dẫn tận t&igrave;nh, theo s&aacute;t cho kh&aacute;ch h&agrave;ng lần đầu ti&ecirc;n quan t&acirc;m &amp; đầu&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tư v&agrave;o lĩnh vực, lập trang trại nu&ocirc;i heo rừng.<br /></font><font face="Times New Roman">Hiệu quả nu&ocirc;i heo rừng l&agrave; uy t&iacute;nh của ch&uacute;ng t&ocirc;i.<br /></font><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ trực tiếp để mua heo rừng Việt Nam &amp; th&aacute;i lan.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">LH:&nbsp; A. H&Agrave; ;&nbsp; 0947 572 524.<br /></font></strong>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH