Bán lợn rừng giống và lợn rừng thịt

  • Thread starter taichinh313
  • Ngày gửi
T

taichinh313

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 21px"><strong><br /></strong></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">TRANG TRẠI LỢN RỪNG TH&Ocirc;N KIM SƠN X&Atilde; V&Otilde; LIỆT</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Trang trại Lợn Rừng của ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp con giống v&agrave; lợn rừng thịt số lượng kh&ocirc;ng hạn chế cho c&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc c&oacute; nhu cầu mua con giống hoặc ti&ecirc;u d&ugrave;ng sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Anh Cường, anh Cảnh hoặc chị V&acirc;n</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐC: Th&ocirc;n Kim Sơn X&atilde; V&otilde; Liệt, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐTDĐ:</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">0982.113.532</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐTTT: 038.3935.677</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; font-style: normal; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Khi mua con giống tại trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i Qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ c&oacute; con giống đảm bảo, được ti&ecirc;m ph&ograve;ng vắcxin đầy đủ, giấy tờ hợp ph&aacute;p. Mua số lượng lớn chung t&ocirc;i vận chuyển đến tận trang trại của qu&yacute; kh&aacute;c.</span></em></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Cường
- Địa chỉ: Thôn Kim Sơn Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 0982.113.532 - Fax: 038.3935.677
- email: hoangviet_vic@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH