• BÁN LỢN RỪNG GIỐNG VÀ LỢN RỪNG THỊT

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 24/10/11

  1. taichinh313 Guest

   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt; color: blue; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">trang trại LỢN RỪNG TH&Ocirc;N KIM HO&Agrave; X&Atilde; V&Otilde; LIỆT</span><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 12.75pt"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">trang trại Lợn Rừng của ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp con giống v&agrave; lợn rừng thịt số lượng kh&ocirc;ng hạn chế cho c&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n. C&aacute;c tổ chức c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n quốc c&oacute; nhu cầu mua con giống hoặc ti&ecirc;u d&ugrave;ng sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:</span><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Anh Chiến, chị Long</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐC: Th&ocirc;n Kim Ho&agrave;, X&atilde; V&otilde; Liệt, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.</span><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐTDĐ:</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">0129.492.4848</span><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐTTT: 038.3935.677</span><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 14pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; font-style: normal; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Khi mua con giống tại trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i Qu&yacute; Kh&aacute;ch sẽ c&oacute; con giống đảm bảo, được ti&ecirc;m ph&ograve;ng vắcxin đầy đủ, giấy tờ hợp ph&aacute;p. Mua số lượng lớn chung t&ocirc;i vận chuyển đến tận trang trại của qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></em><span style="color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #888888; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Anh chien
   - Địa chỉ: Thôn Kim Hoà, Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
   - Điện thoại: 0129.492.4848 - Fax: 038.3935.677
   - email: Hoangviet_vic@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...