bán lợn rừng giống và lợn rừng thương phẩm

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trai nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD
- Địa chỉ: Thị xã Bắc Kạn-Tỉnh Bắc Kạn
- Tel, Fax: 02813503112 ::: FaX 02813503112
- email: Xuantruong_nd@yahoo.com
================================

<br /><strong>TRẠI NU&Ocirc;I SINH SẢN, NU&Ocirc;I SINH TRƯỞNG ĐỘNG VẬT HOANG D&Atilde; BẮC KẠN</strong><br />CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP THỊT LỢN RỪNG CHO C&Aacute;C NH&Agrave; H&Agrave;NG, <br />QU&Aacute;N ĂN ĐẶC SẢN. ĐẶC BIỆT CUNG CẤP GIỐNG LỢN RỪNG THUẦN CHỦNG V&Agrave; PHƯƠNG PH&Aacute;P L&Agrave;M CHUỒNG, <br />KỸ THUẬT NU&Ocirc;I LỢN RỪNG<br /><br />Xưa nay, việc chăn lợn, nu&ocirc;i g&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh 1 nghề phổ biến đối với b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. Từ c&aacute;c con vật n&agrave;y m&agrave; đời sống của b&agrave; con ng&agrave;y c&agrave;ng được cải thiện hơn. Tuy nhi&ecirc;n, gi&aacute; thức ăn chăn nu&ocirc;i li&ecirc;n tục tăng, dịch bệnh thường xuy&ecirc;n xuất hiện m&agrave; đầu ra cho sản phẩm lại bấp b&ecirc;nh đ&atilde; khiến cho việc chăn nu&ocirc;i trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn trước. Ng&agrave;y nay x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch ng&agrave;y c&agrave;ng tăng cao, n&ecirc;n nhiều người đ&atilde; nghĩ đến giải ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i c&aacute;c con vật đặc sản để cung cấp thực phẩm sạch ra thị trường. Thời gian gần đ&acirc;y, tr&ecirc;n cả nước đ&atilde; xuất hiện 1 số m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i lợn rừng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; mang lại hiệu quả kinh tế cao. <br />Chăn nu&ocirc;i lợn rừng rất dễ, chỉ cần đầu tư giống ban đầu, chi ph&iacute; thức ăn thấp v&agrave; dễ kiếm, chăm s&oacute;c đơn giản, &iacute;t dịch bệnh, thịt lợn rừng c&ograve;n rất khan hiếm tr&ecirc;n thị trường, kh&ocirc;ng phải cạnh tranh với c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c n&ecirc;n rất dễ b&aacute;n... Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; những ưu điểm v&agrave; lợi thế của nghề chăn nu&ocirc;i lợn rừng. Bắc Kạn l&agrave; 1 tỉnh miền n&uacute;i, c&oacute; nhiều đồi b&atilde;i rất thuận lợi cho việc chăn nu&ocirc;i lợn rừng. Từ những ưu điểm tr&ecirc;n, nu&ocirc;i lợn rừng đang l&agrave; một nghề chăn nu&ocirc;i mới đầy hứa hẹn v&agrave; rộng mở nhiều tiềm năng trong việc ph&aacute;t triển kinh tế cho b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n.<br />Hiện nay trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; giống lợn rừng thuần chủng, đ&atilde; quen với kh&iacute; hậu gi&aacute; r&eacute;t của miền n&uacute;i, kh&ocirc;ng lo bị ng&atilde; nước, c&oacute; đầy đủ giấy tờ kiểm l&acirc;m v&agrave; kiểm dịch động vật. <br />C&Aacute; NH&Acirc;N/TỔ CHỨC QUAN T&Acirc;M TỚI GIỐNG LỢN RỪNG XIN LI&Ecirc;N HỆ:<br />- Trại lợn rừng Phạm Văn Dương &ndash; ĐT: (0281) 3.503.112; hoặc (0281) 3.600.185.<br />- Địa chỉ: Phường Ph&ugrave;ng Ch&iacute; Ki&ecirc;n &ndash; Thị x&atilde; Bắc Kạn &ndash; Tỉnh Bắc Kạn (Sau Trung t&acirc;m đăng kiểm phương tiện giao th&ocirc;ng tỉnh Bắc Kạn).<br />
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH