BÁN LỢN RỪNG-LỢN MÁN

  • Thread starter NongtraiAnhvaEm
  • Ngày gửi
N

NongtraiAnhvaEm

Guest
#1
<p>Để đ&aacute;p ứng nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng thịt lợn sạch tr&ecirc;n thi trường,trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chăn nu&ocirc;i<strong> Lợn rừng-Lợn m&aacute;n</strong> theo phương thức truyền thống:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="2"><strong> _ Lợn giống: Lợn rừng thuần chủng do trang trại tự sản xuất.</strong></font></p><p><font size="2"><strong>&nbsp; &nbsp; _ Thức ăn : L&uacute;a, ng&ocirc;, sắn, c&aacute;m gạo, chuối v&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y cỏ.</strong></font></p><p><font size="2"><strong>&nbsp; &nbsp; _ Chăn thả trong m&ocirc;i trường đồi rừng tự nhi&ecirc;n của trang trại.</strong></font></p><p>Với những ưu điểm chăn nu&ocirc;i tr&ecirc;n&nbsp;<strong> Lợn thương phẩm</strong> lu&ocirc;n đạt chất lượng thơm ngon, gi&agrave; th&agrave;nh hạ đ&aacute;p ứng được những nhu cầu kh&oacute; t&iacute;nh nhất của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p><p><font size="2"><strong>Hiện nay trang trại đang c&oacute;:</strong></font></p><p><font size="2"><strong>&nbsp; &nbsp; _ Lợn giống: 6-8kg <br /></strong></font></p><p><font size="2"><strong>&nbsp; &nbsp; _ Lợn thương phẩm: 20-40kg <br /></strong></font></p><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/125134-LON-RUNG-LON-MAN#ixzz2HCpNwjYC">http://agriviet.com/home/threads/125134-LON-RUNG-LON-MAN#ixzz2HCpNwjYC</a><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh&Em bền vững
- Địa chỉ: Hiệp Hói- khu 2-xã Hanh Cù-huyện Thanh Ba-tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0913050107 - Fax:
- email: nongtraianhvaem@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH