• Bán lợn rừng Thái Lan thuần chủng - Giống và Thương phẩm

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/10/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH TMẠI & Đ TƯ VÂN ANH
   - Địa chỉ: Xóm 7, thôn Đống, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
   - Tel, Fax: 04 22451355 ::: FaX ::: FaX ::: FaX
   - email: van-anh@van-anh.com.vn
   ================================

   <p><font size="2">C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Đầu tư V&acirc;n Anh (Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội), l&agrave; đơn vị phối hợp với Viện Chăn nu&ocirc;i Quốc gia thực hiện c&aacute;c đề t&agrave;i khoa học từ th&aacute;ng 3/2008 đến nay, đang b&aacute;n lợn rừng Th&aacute;i Lan giống v&agrave; thương phẩm với đủ c&aacute;c loại trọng lượng v&agrave; lứa tuổi tại trang trại S&oacute;c Sơn của C&ocirc;ng ty. Nguồn gốc giống v&agrave; thương phẩm được Viện Chăn nu&ocirc;i Quốc gia cung cấp, chứng nhận v&agrave; tư vấn trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡngl; được Viện Chăn nu&ocirc;i v&agrave; Chi cục Kiểm l&acirc;m S&oacute;c Sơn chứng nhận về nguồn gốc v&agrave; chất lượng. C&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n d&agrave;y kinh nghiệm v&agrave; mạng lưới chuy&ecirc;n gia của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;ch chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng giống lợn n&agrave;y. Gi&aacute; th&agrave;nh cạnh tranh.</font></p><p><font size="2">Ngo&agrave;i lợn rừng, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận viết c&aacute;c dự &aacute;n v&agrave; đề t&agrave;i khoa học theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Nhận li&ecirc;n danh, li&ecirc;n kết với c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; nhu cầu để thực hiện c&aacute;c đề t&agrave;i khoa học hoặc triển khai c&aacute;c dự &aacute;n kinh doanh.</font></p><p><font size="2">Địa chỉ li&ecirc;n hệ: C&Ocirc;NG TY TNHH THƯƠNG MẠI &amp; ĐẦU TƯ V&Acirc;N ANH</font></p><p><font size="2">X&oacute;m 7, th&ocirc;n Đống, Cổ Nhuế, Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội.</font></p><p><font size="2">Điện thoại: (04) 22451355, 0982196226;</font></p><p><font size="2">Website: (đang thử nghiệm): </font><a href="http://agriviet.com/%22http://agriviet.com/%22http://van-anh.com.vn//%22/%22"><font size="2">http://van-anh.com.vn</font></a></p><p><font size="2">Xin c&aacute;m ơn sự quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ của c&aacute;c bạn.</font></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...