bán mật ong rừng

#1
<div><br /></div><div><br /></div><h1 class="product-name" style="margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: green; font-size: 1.2em">mật ong rừng daklak</h1><div class="short-description" style="color: #555555; margin-bottom: 0.3em; font-size: 1.1em; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Mật ong rừng n&agrave;y l&agrave; của bố em đi lấy tr&ecirc;n rừng daklak v&agrave; daknong n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n gi&aacute; gốc. V&igrave; thế c&aacute;c bạn cứ y&ecirc;n t&acirc;m về gi&aacute; cả cũng như chất lượng mật ong rừng nguy&ecirc;n chất, sữa ong ch&uacute;a tươi của ch&uacute;ng t&ocirc;i., th&ocirc;ng thường từ th&aacute;ng Gi&ecirc;ng cho hết th&aacute;ng Tư l&agrave; m&ugrave;a mật tốt nhất, cho n&ecirc;n thời gian n&agrave;y nguồn mật ong rừng phong ph&uacute;. Thời gian sau đ&oacute; mật ong rừng trở n&ecirc;n khan hiếm v&agrave; kh&oacute; t&igrave;m kiếm hơn.</div><div class="short-description" style="color: #555555; margin-bottom: 0.3em; font-size: 1.1em; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;<span style="font-size: medium">Gi&aacute;:</span><span style="font-size: medium">&nbsp;</span><span style="font-size: medium; color: #000000">650.000đ/L&iacute;t</span></div><div class="short-description" style="color: #555555; margin-bottom: 0.3em; font-size: 1.1em; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</div><p style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium">Giao nhanh tận nơi tr&ecirc;n To&agrave;n quốc, giao liền ngay miễn ph&iacute; tại TPHCM, Bi&ecirc;n H&ograve;a, B&igrave;nh Dương. Đối với khu vực kh&aacute;c vui l&ograve;ng Xem bản đồ &amp; Phương thức thanh to&aacute;n tại đ&acirc;y. Hotline: 0985324028&nbsp;anh thịnh&nbsp;- Đừng ngần ngại li&ecirc;n hệ cho ch&uacute;ng t&ocirc;i nếu bạn muốn biết th&ecirc;m chị tiết - Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</span></p><p style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium">C&aacute;ch ph&acirc;n biệt mật ong nguy&ecirc;n chất (mật ong rừng)!&nbsp;</span></p><p style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium; color: #0000ff">1: Mật ong rừng&nbsp;c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng nhạt v&agrave; trong</span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">2: Mật ong rừng&nbsp;&nbsp;Khuấy thấy mềm, ko c&oacute; cảm gi&aacute;c sạn, bỏ v&agrave;o miệng tan nhanh</span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">3: Mật ong rừng&nbsp;C&oacute; vị ngọt, m&ugrave;i thơm đậm, ko ngấy</span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">4: Thử giấy mỏng: thật thấm chậm, giả thấm nhanh</span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">5: D&ugrave;ng đũa tre kh&ecirc;u th&agrave;nh sợi, sau đ&oacute; đứt, mật co lại th&agrave;nh l&agrave; Mật ong thật</span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">6: D&ugrave;ng đũa khuấy, nếu m&agrave;u đục th&igrave; mật giả</span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">7: Mật ong thật khi nhỏ v&agrave;o nước th&igrave; kh&ocirc;ng tan trong nước</span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">8: Nhỏ Mật ong l&ecirc;n vải &aacute;o! kh&ocirc;ng thấm l&agrave; Mật ong thật</span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">9: Mật thật để l&acirc;u ng&agrave;y th&igrave; keo cứng lại ,c&ograve;n mật giả thi ngược lại.</span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">10: Thời gian l&agrave;m cho cọng h&agrave;nh bị h&eacute;o c&agrave;ng ngắn th&igrave; mật ong c&agrave;ng xịn!</span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">11: Mật ong thật bỏ trong chai đại nắp lại rồi lắc lắc khi mở nắp sẽ c&oacute; một &iacute;t hơi ga!</span><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">12: Để chai mật ong rừng&nbsp;v&ocirc; tủ lạnh mật thật sẽ kh&ocirc;ng đ&ocirc;ng đ&aacute;.</span></p><p style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><br /><span style="font-size: medium; color: #0000ff">&nbsp;<span style="color: #000000">Mật ong rừng l&agrave; của ch&iacute;nh gia đ&igrave;nh t&ocirc;i đ&aacute;nh bắt tr&ecirc;n rừng daklak v&agrave; dakn&ocirc;ng n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n gi&aacute; gốc. V&igrave; thế c&aacute;c bạn cứ y&ecirc;n t&acirc;m về gi&aacute; cả cũng như chất lượng mật ong rừng nguy&ecirc;n chất, sữa ong ch&uacute;a tươi của ch&uacute;ng t&ocirc;i., th&ocirc;ng thường từ th&aacute;ng Gi&ecirc;ng cho hết th&aacute;ng Tư l&agrave; m&ugrave;a mật tốt nhất, cho n&ecirc;n thời gian n&agrave;y nguồn mật ong rừng phong ph&uacute;. Thời gian sau đ&oacute; mật ong rừng trở n&ecirc;n khan hiếm v&agrave; kh&oacute; t&igrave;m kiếm hơn. Với phương ch&acirc;m ổn định gi&aacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cố gắng điều chỉnh gi&aacute; b&aacute;n mật ong nguy&ecirc;n chất thấp nhất để mọi người mọi nh&agrave; đều c&oacute; thể mua được mật ong rừng nguy&ecirc;n chất về d&ugrave;ng. C&oacute; một số bạn hỏi ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; khi nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i giao h&agrave;ng cho kh&aacute;ch, kh&aacute;ch c&oacute; được ph&eacute;p kiểm tra v&agrave; thử mật ong rừng v&agrave; Sữa ong ch&uacute;a bằng mọi c&aacute;ch của họ để x&aacute;c thực l&agrave; 100% nguy&ecirc;n chất trước khi mua được kh&ocirc;ng? Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin trả lời l&agrave; sẳn s&agrave;ng cho kh&aacute;ch kiểm tra bằng mọi c&aacute;ch nếu họ muốn. Nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng về chất lượng sản phẩm mật ong của ch&uacute;ng t&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng mang về m&agrave; kh&ocirc;ng cần bắt buộc kh&aacute;ch phải mua hay lấy tiền ph&iacute; giao h&agrave;ng Mật ong rừng ng&agrave;y nay với nghề g&aacute;c k&egrave;o ong tự nhi&ecirc;n trong rừng đ&atilde; trở n&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, do đ&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh để mua mật ong rừng nguy&ecirc;n chất th&igrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; đắt như nhiều người vẫn thường nghỉ. Do đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ch&uacute;c c&aacute;c bạn sớm t&igrave;m được địa chỉ b&aacute;n Mật ong nguy&ecirc;n chất uy t&iacute;n m&agrave; gi&aacute; cả lại hợp l&yacute; nh&eacute;! &ldquo;Kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; thượng đế&ldquo;- Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao h&agrave;ng tận nơi d&ugrave; chỉ lấy 01 l&iacute;t. Đừng ngần ngại li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i nếu c&aacute;c bạn muốn biết th&ecirc;m chi tiết. Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn! Qu&yacute; kh&aacute;ch xin vui l&ograve;ng bỏ ra ch&uacute;t thời gian xem ở đ&acirc;y trước khi quyết định gọi điện cho ch&uacute;ng t&ocirc;i! Mật ong rừng, Sữa ong ch&uacute;a c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n lẻ bao nhi&ecirc;u l&agrave; hợp l&yacute;?</span></span></p><p style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium"><span style="color: #000000">Gia đ&igrave;nh&nbsp;T&ocirc;i v&agrave;&nbsp;một nh&oacute;m người h&agrave;ng x&oacute;m&nbsp;chuy&ecirc;n đi v&agrave;o rừng daklak khai th&aacute;c mật ong rừng, v&agrave; một số loại thảo dư</span>ợc kh&aacute;c, mật ong n&agrave;y l&agrave; ong rừng nguy&ecirc;n chất, chất lượng rất tốt ...niếu ai muốn mua loại mật ong rừng n&agrave;y th&igrave; c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh&nbsp; qua số dt 0985324028 ( anh thịnh) để c&oacute; mật ong rừng nguy&ecirc;n chất t&acirc;y nguy&ecirc;n, cận thận với h&agrave;ng giả h&agrave;ng k&eacute;m chất lượng đang b&agrave;y b&aacute;n t&ecirc;n thị trường như hiện nay</span></p><p style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium">Mật ong - dưỡng chất, vị thuốc kỳ diệu</span><br /><span style="font-size: medium">Nhờ thứ chất lỏng m&agrave;u hổ ph&aacute;ch ngọt ng&agrave;o n&agrave;y, người xanh xao th&agrave;nh hồng h&agrave;o, người ốm phục hồi sức lực, người lớn dễ đi v&agrave;o giấc ngủ, trẻ nhỏ hết tưa lưỡi... L&agrave; một chất dinh dưỡng, một vị thuốc tuyệt hảo,</span><br /><span style="font-size: medium">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: medium">T&aacute;c dụng của mật ong</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Theo Y học cổ truyền, mật ong c&oacute; t&aacute;c dụng &iacute;ch kh&iacute;, nhuận t&aacute;o, chữa c&aacute;c chứng bệnh ho, tim, bỏng, đau bụng, kh&oacute; đẻ, lở &acirc;m đầu, h&oacute;c xương c&aacute;, b&iacute; đại tiện, x&iacute;ch bạnh lị, sản phụ kh&aacute;t nước... Kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp ỉa chảy hoặc đầy bụng.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Mật ong vừa c&oacute; t&aacute;c dụng thay thế đường, vừa l&agrave; một vị thuốc qu&yacute; trong tủ thuốc gia đ&igrave;nh. C&oacute; thể b&ocirc;i trực tiếp mật ong kh&ocirc;ng cần b&agrave;o chế, trừ khi l&agrave;m thuốc đặc biệt của Đ&ocirc;ng y.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Ứng dụng thực tế</span><br /><span style="font-size: medium">Trong tục ngữ Việt Nam, ch&uacute;ng ta thường n&oacute;i: &ldquo;Mật ngọt chết ruồi&rdquo;, nhưng ngo&agrave;i việc hấp dẫn đối với c&aacute;c c&ocirc;n tr&ugrave;ng, mật o&shy;ng c&ograve;n d&ugrave;ng để dinh dưỡng v&agrave; trị bệnh. Mật o&shy;ng l&agrave; một trong những m&ocirc;n thuốc cổ truyền nhất . Sự sử dụng mật o&shy;ng được ghi nhận trong c&aacute;c bảng đất trong văn minh Sumer khoảng 4000 năm v&agrave; trong giấy papyri của Ai Cập khoảng 1900 đến 1230 năm trước C&ocirc;ng nguy&ecirc;n.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Mật o&shy;ng được d&ugrave;ng từ cả ng&agrave;n năm để trị bệnh. Mật o&shy;ng c&oacute; t&iacute;nh diệt tr&ugrave;ng v&agrave; được d&ugrave;ng trị c&aacute;c bệnh đau cổ họng, ch&aacute;y bỏng v&agrave; đứt da rất c&ocirc;ng hiệu. Sau đ&acirc;y l&agrave; v&agrave;i c&aacute;ch d&ugrave;ng mật o&shy;ng để trị bệnh trong b&agrave;i viết của B&aacute;c sĩ Trần &ETH;&igrave;nh Ho&agrave;ng trong b&agrave;i viết của &ocirc;ng cho b&aacute;o Y Tế Nguyệt san th&aacute;ng 6 năm 2001. Ốc ti&ecirc;u xin liệt ra đ&acirc;y với hy vọng l&agrave; qu&iacute; đọc giả c&oacute; thể &aacute;p dụng khi hữu sự .</span><br /><br /><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ETH;ể dịu cơn đau cổ họng: quậy nước n&oacute;ng với mật o&shy;ng v&agrave; nữa tr&aacute;i chanh rồi uống.</span><br /><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nếu cảm thấy mệt mỏi v&agrave; yếu sức, th&igrave; thử uống một muỗng mật o&shy;ng để c&oacute; năng lượng do c&aacute;c đường fructose v&agrave; glucose dễ d&agrave;ng hấp thụ v&agrave;o m&aacute;u.</span><br /><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mật o&shy;ng hỗ trợ sức khỏe tổng qu&aacute;t v&agrave; l&agrave;m khỏe người. H&agrave;ng ng&agrave;y c&oacute; thể d&ugrave;ng mật o&shy;ng bằng c&aacute;ch th&ecirc;m v&agrave;o thức uống, tr&eacute;t v&agrave;o b&aacute;nh hay ăn kh&ocirc;ng.</span><br /><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mỗi buổi s&aacute;ng uống một ly nước n&oacute;ng pha mật o&shy;ng v&agrave; chanh sẽ l&agrave;m sạch cơ thể v&agrave; gi&uacute;p cơ thể mạnh th&ecirc;m.</span><br /><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trước khi đi tập thể dục thể thao, d&ugrave;ng một muỗng mật o&shy;ng để cung cấp năng lượng cho cơ thể.</span><br /><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ho v&agrave; cảm: Mật o&shy;ng được sử dụng rộng r&atilde;i như một liều thuốc cho c&aacute;c chứng cảm, ho, đau cổ họng. Về đau cổ họng, d&ugrave;ng mật o&shy;ng một m&igrave;nh hay s&uacute;c họng bằng hỗn hợp chứa 2 muỗng mật o&shy;ng, 4 muỗng giấm cider v&agrave; một &iacute;t muối. Về ho v&agrave; cảm, uống nước n&oacute;ng pha với chanh v&agrave; mật o&shy;ng sẽ l&agrave;m dịu c&aacute;c triệu chứng. Th&ecirc;m một &iacute;t dầu eucalyptus hay gừng sẽ bớt nghẹt mũi v&agrave; dễ ngủ.</span><br /><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ETH;ứt da v&agrave; trầy da: mật o&shy;ng c&oacute; t&iacute;nh s&aacute;t tr&ugrave;ng c&oacute; thể gi&uacute;p giữ sạch vết đứt, vết trầy da khỏi bị nhiễm tr&ugrave;ng.</span><br /><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Một loại mật o&shy;ng ở New Zealand được t&igrave;m thấy c&oacute; t&iacute;nh chất s&aacute;t tr&ugrave;ng nhiều hơn c&aacute;c loại mật o&shy;ng kh&aacute;c, đ&oacute; l&agrave; mật o&shy;ng Manuka. Ngo&agrave;i việc được d&ugrave;ng để trị bệnh nhiễm tr&ugrave;ng ngo&agrave;i da, lo&eacute;t, bỏng, mật o&shy;ng n&agrave;y c&ograve;n đang được nghi&ecirc;n cứu cho trị liệu lo&eacute;t bao tử.</span><br /><span style="font-size: medium">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trị bệnh ti&ecirc;u h&oacute;a: Người La M&atilde; l&agrave; người đầu ti&ecirc;n sử dụng mật o&shy;ng l&agrave;m thuốc nhuận trường nhẹ. &ETH;iều ngạc nhi&ecirc;n l&agrave; mật o&shy;ng c&ograve;n d&ugrave;ng để chữa bệnh ti&ecirc;u chảy. Người ta cho rằng mật o&shy;ng gi&uacute;p cơ thể ti&ecirc;u diệt v&agrave;i loại vi tr&ugrave;ng trong ruột.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">&ETH;ức Ch&uacute;a Trời đ&atilde; tỏ r&otilde; t&igrave;nh thương của Ng&agrave;i đối với con người trong mọi sự. Ngay cả một tạo vật nhỏ như con o&shy;ng cũng g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ trong việc g&igrave;n giữ v&agrave; bảo vệ cho sức khỏe con người. &ETH;iều đ&oacute; cũng đ&atilde; được &ETH;ức Ch&uacute;a Trời khẳng định trong Mathiơ đoạn 6 c&acirc;u 25, 26: &ldquo;Vậy n&ecirc;n ta ph&aacute;n c&ugrave;ng c&aacute;c ngươi rằng: &ETH;ừng v&igrave; sự sống m&igrave;nh m&agrave; qu&aacute; lo đồ ăn uống &hellip; H&atilde;y xem lo&agrave;i chim trời: chẳng c&oacute; gieo, gặt cũng chẳng c&oacute; th&acirc;u trử v&agrave;o kho t&agrave;ng, m&agrave; cha c&aacute;c ngươi ở tr&ecirc;n trời nu&ocirc;i n&oacute; . C&aacute;c ngươi h&aacute; chẳng phải l&agrave; qu&iacute; trọng hơn lo&agrave;i chim sao?&rdquo;</span><br /><span style="font-size: medium">Mật ong l&agrave; một vị thuốc hữu hiệu gi&uacute;p tăng sức đề kh&aacute;ng cho cơ thể, ph&ograve;ng chống nhiễm tr&ugrave;ng. H&agrave;ng ng&agrave;y n&ecirc;n ăn 5 th&igrave;a mật ong, c&oacute; thể ăn với b&aacute;nh m&igrave; hoặc uống với tr&agrave;, sữa tươi.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Mật ong đ&aacute;nh kem với l&ograve;ng đỏ trứng g&agrave;, ăn mỗi ng&agrave;y một quả sẽ l&agrave;m da dẻ hồng h&agrave;o, cơ thể khoẻ mạnh.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Mật ong trộn với bột tam thất ăn mỗi bữa một ch&eacute;n con c&oacute; thể gi&uacute;p hồi phục sức lực sau khi ốm dậy.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Nếu bị cảm c&uacute;m, bạn sẽ thấy dễ chịu ngay sau khi uống một cốc nước chanh n&oacute;ng c&oacute; pha th&ecirc;m 2 th&igrave;a mật ong.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Nếu bị ho, h&atilde;y lấy một quả chanh tươi, kh&iacute;a kiểu m&uacute;i khế ở ở lớp vỏ ngo&agrave;i, sau đ&oacute; cho một v&agrave;i th&igrave;a c&agrave; ph&ecirc; mật ong cho ngấm đủ to&agrave;n bộ quả chanh trong một c&aacute;i ch&eacute;n. Để khoảng 1-2 giờ sau đ&oacute; cắt ra ngậm sẽ đỡ ho ngay.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Khi da bị trầy xước: l&agrave;m sạch vết thương rồi b&ocirc;i mật ong l&ecirc;n, vết xước sẽ mau l&agrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm tr&ugrave;ng hay sưng tấy.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Ho&agrave; 2 th&igrave;a mật ong v&agrave;o một cốc sữa tươi đ&atilde; h&acirc;m n&oacute;ng v&agrave; uống từ từ từng ngụm nhỏ, giấc ngủ sẽ đến với bạn nhanh ch&oacute;ng v&agrave; &ecirc;m dịu.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Mật ong trộn với bột nghệ đen (thể h&agrave;n), nghệ v&agrave;ng (thể nhiệt) c&oacute; thể chữa vi&ecirc;m lo&eacute;t dạ d&agrave;y. Ăn liền trong 1-2 th&aacute;ng sẽ cho kết quả tốt.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Mật ong tẩm v&agrave;o b&ocirc;ng c&oacute; thể đ&aacute;nh sạch tưa lưỡi trẻ em.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">Lưu &yacute; khi d&ugrave;ng mật ong</span><br /><br /><br /><br /><span style="font-size: medium">- Khi mật ong xuất hiện c&aacute;c bọt kh&iacute; th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n để l&acirc;u. Trong mật ong c&oacute; một lượng đường kh&aacute; lớn n&ecirc;n n&oacute; c&oacute; t&iacute;nh h&uacute;t nước. Do sơ suất trong bảo quản, lượng nước trong mật ong tăng l&ecirc;n, nếu vượt qu&aacute; 20% th&igrave; l&agrave;m cho nấm men ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; ph&acirc;n giải c&aacute;c th&agrave;nh phần dinh dưỡng của mật khiến mật bị biến chất. Bọt kh&iacute; xuất hiện l&agrave; một dấu hiệu chứng tỏ sự biến chất n&agrave;y. Mật tuy kh&ocirc;ng phải l&agrave; hỏng hẳn nhưng sẽ kh&ocirc;ng giữ được l&acirc;u.</span><br /><br /><span style="font-size: medium">- Kh&ocirc;ng bảo quản mật ong trong c&aacute;c đồ đựng bằng kim loại, v&igrave; trong mật ong c&oacute; acid hữu cơ v&agrave; đường, dưới t&aacute;c dụng của men, một phần c&aacute;c chất n&agrave;y biến th&agrave;nh acid etylenic. Chất n&agrave;y ăn m&ograve;n lớp ngo&agrave;i kim loại v&agrave; l&agrave;m tăng th&ecirc;m h&agrave;m lượng kim loại trong mật ong, l&agrave;m mật biến chất. Th&agrave;nh phần dinh dưỡng của mật ong bị ph&aacute; hoại, người d&ugrave;ng dễ tr&uacute;ng độc với c&aacute;c biểu hiện lợm giọng, n&ocirc;n mửa..</span></p><p style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium; color: #ff0000">- địa chỉ li&ecirc;n hệ 65/25 đường số 5, khu phố 2, phường linh xu&acirc;n, quận thủ đức, TP. HCM .sdt 0985.324.028 ( anh thịnh )</span><br /><br /><span style="font-size: medium; color: #ff0000">- tại Daklak th&ocirc;n điện bi&ecirc;n 2 x&atilde; eakmut, huyện eakar, tỉnh daklak sdt 01.652.188.597 ( anh l&acirc;n )</span><br /><br /><span style="font-size: medium; color: #ff0000">- tại h&agrave; nội: Nh&agrave; số 3, Ng&aacute;ch 5, Ngỏ 35, Đường L&ecirc; Đức Thọ, huyện Từ Li&ecirc;m , TP.H&Agrave; NỘI .sdt 01.663.582.585 ( nguyễn thị B&igrave;nh )&nbsp; &nbsp;</span></p><p style="color: #555555; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><span style="font-size: medium"><img style="border: 0px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/8/medium_zox1354324238.jpg" border="0" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Hotline:<span style="color: #ff0000">0988.953.235</span>&nbsp;( Việt&nbsp;anh )</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn đức thịnh
- Địa chỉ: - địa chỉ liên hệ 65/25 đường số 5, khu phố 2, phường linh xuân, quận thủ đức, TP. HCM .sdt 0985.324.028 ( anh thịnh )
- Điện thoại: 0985324028 - Fax:
- email: erozoon@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH