Bán men vi sinh nguyên liệu trong sản xuất và nuôi trồng

  • Thread starter 0938948887
  • Ngày gửi
0

0938948887

Guest
#1
<div class="content"> <div id="post_message_971143730"> <blockquote> <div style="margin-left: 40px"><div style="margin-left: 40px"> <font size="3">Chúng t&ocirc;i <strong>chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t và ph&acirc;n ph&ocirc;́i</strong> các sản ph&acirc;̉m như <u><strong>men vi sinh</strong></u>, <u><strong>men ti&ecirc;u hóa s<font size="3">&ocirc;́ng</font></strong></u> ch&acirc;́t lượng cao, gi&uacute;p <strong><u>tăng cường khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a</u>, <u>hạn chế bệnh tật cho vật nu&ocirc;i</u></strong><font size="3"> v<font size="3">à</font></font> <strong><u>cải thiện m&ocirc;i trường sống cho động vật nu&ocirc;i thủy sản</u>.</strong><br /> <br /> <br /> <u><font color="#0000cd"><strong>* Men ti&ecirc;u hóa s<font size="3">&ocirc;́ng </font></strong></font></u></font><u><font size="3"><font size="4"><font color="#0000cd"><strong>Digest One</strong></font></font></font></u><font size="3"><u><font color="#0000cd"><strong>: </strong></font></u>sản phẩm vi sinh đa d&ograve;ng, giúp <u><strong>hạn chế vi khuẩn c&oacute; hại trong đường ruột</strong>, <strong>chuyển ho&aacute; thức ăn hiệu quả</strong></u>.Tiết ra một số chất kh&aacute;ng sinh, enzym hay ho&aacute; chất để <u><strong>k&igrave;m h&atilde;m hay ti&ecirc;u diệt mầm bệnh, tăng năng suất, ch&acirc;́t lượng vật nu&ocirc;i</strong></u>.<br /> </font> <div style="text-align: center"> <font size="3"><img border="0" src="http://menvisinh.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/digest_one_0.jpg" /><br /> </font></div> <font size="3">T&ecirc;n sản ph&acirc;̉m: <font size="4"><font color="#0000cd"><strong>Digest One</strong></font></font>.<br /> </font><font size="3">+ Th&agrave;nh phần:</font><br /> <br /> <ul><li> <font size="3">Lactobacillus plantarum</font></li><li> <font size="3">Bacillus subtilis</font></li><li> <font size="3">Pediococcus acidilactici</font></li><li> <font size="3">Enzyme protease, amylase, cellulase</font> </li></ul><br /> <font size="3">+ Mật độ: 10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> cfu/gam</font><br /> <br /> <font size="3">+ C&ocirc;ng dụng:</font><br /> <br /> <ul><li> <font size="3">Gi&uacute;p cho vật nu&ocirc;i<strong> <u>ti&ecirc;u h&oacute;a tốt thức ăn</u></strong></font></li><li> <u><strong><font size="3">Hạn chế bệnh đường ruột, ti&ecirc;u chảy tr&ecirc;n vật nu&ocirc;i</font></strong></u> </li></ul><br /> <font size="3">+ C&aacute;ch d&ugrave;ng:</font><br /> <br /> <ul><li> <font size="3">3-5 gam/ 1kg thức ăn, cho ăn li&ecirc;n tục trong suốt vụ nu&ocirc;i</font> </li></ul><br /> <font size="3">+ Đ&oacute;ng g&oacute;i: 10-25kg/bao</font><br /> <font size="3">+ Bảo quản: nhiệt độ thường, tr&aacute;nh ẩm ướt, &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp<br /> </font><br /> <font size="3"><font color="#0000cd"><strong>Đơn giá: xin vui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣:<br /> Mr T&acirc;n: 0938.948.887 ( HCM)<br /> Miss Hoài: 098.768.1209 ( Khánh Hòa)<br /> email: </strong></font><strong>phancanhtan@gmail.com / <a href="mailto:tanbioone@gmail.com">tanbioone@gmail.com</a></strong> </font><br /> <br /> <font size="3"><u>* <font color="#0000cd"><strong>Men xử l&yacute; ao nu&ocirc;i thủy sản</strong></font> </u></font><u><font size="3"><font size="4"><font color="#0000cd"><strong>Top Enro</strong></font></font></font></u><font size="3">: chế phẩm sinh học <font size="3">đa d<font size="3">òng</font></font>, giúp <u><strong>cải thiện m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute;</strong>, <strong>l&agrave;m s<font size="3">ạch,</font> ổn định chất lượng nước</strong></u> v&agrave; nền đ&aacute;y trong ao nu&ocirc;i, tăng năng su&acirc;́t, ch&acirc;́t lượng.</font> <div style="text-align: center"> <font size="3"><img border="0" src="http://menvisinh.org/sites/default/files/styles/large/public/field/image/top_enro_0.jpg" /><br /> </font></div> <font size="3">T&ecirc;n sản ph&acirc;̉m: <font size="4"><font color="#0000cd"><strong>Top Enro</strong></font></font><br /> </font><font size="3">+ Th&agrave;nh phần:</font><br /> <br /> <ul><li> <font size="3">Bacillus subtilis</font></li><li> <font size="3">Pediococcus acidilactici</font></li><li> <font size="3">Paracoccus denitrificans </font></li><li> <font size="3">Enzyme protease, amylase, cellulase</font> </li></ul><br /> <font size="3">+ Mật độ: 10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> cfu/gam </font><br /> <font size="3"> + C&ocirc;ng dụng: </font><br /> <br /> <ul><li> <font size="3">Gi&uacute;p <u><strong>l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i</strong></u></font></li><li> <u><strong><font size="3">Ph&acirc;n hủy m&ugrave;n b&atilde; hữu cơ trong ao nu&ocirc;i</font></strong></u> </li></ul><br /> <font size="3">+ C&aacute;ch d&ugrave;ng:</font><br /> <br /> <ul><li> <font size="3">100-200 gam/1000m3 nước, d&ugrave;ng định kỳ 5-7 ng&agrave;y/lần</font></li><li> <font size="3">Ao nước bị &ocirc; nhiễm, d&ugrave;ng liều gấp đ&ocirc;i</font> </li></ul><br /> <font size="3">+ Đ&oacute;ng g&oacute;i: 10-25kg/bao</font><br /> <br /> <font size="3"> + Bảo quản: nhiệt độ thường, tr&aacute;nh ẩm ướt, &aacute;nh s&aacute;ng trực tiếp<br /> </font><br /> <font size="3"><br /> <font color="#0000cd"><strong>Đơn giá: xin vui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣:<br /> Mr T&acirc;n: 0938.948.887 ( HCM)<br /> Miss Hoài: 098.768.1209 ( Khánh Hòa)<br /> email: </strong></font><strong>phancanhtan@gmail.com / <a href="mailto:tanbioone@gmail.com">tanbioone@gmail.com</a></strong></font><br /> <br /> <font size="3">Ngoài ra<font size="3"> ch<font size="3">úng t<font size="3">&ocirc;i c<font size="3">òn <font size="3">cung c<font size="3">&acirc;́p m<font size="3">&ocirc;̣t s<font size="3">&ocirc;́ s<font size="3">ản ph<font size="3">&acirc;̉m vi sinh <font size="3">đ<font size="3">ơn d<font size="3">òng nh<font size="3">ư:<br /> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://menvisinh.org/content/bacillus-subtilis">Bacillus subtilis</a><br /> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://menvisinh.org/content/bacillus-megaterium">Bacillus megaterium</a><br /> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://menvisinh.org/content/bacillus-licheniformis">Bacillus licheniformis<br /> </a>Lactobacillus plantarum<br /> Lactobacillus acidophilus<br /> ...<br /> Với ch&acirc;́t lượng t&ocirc;́t và giá thành cạnh tranh.<br /> <br /> Tham khảo th&ecirc;m th&ocirc;ng tin sản ph&acirc;̉m tại: <font color="#0000cd"><font size="3">www.</font>menvisinh.org<br /> </font><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.bioone.vn/">www.bioone.vn</a><br /> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.visinh.com.vn/">www.visinh.com.vn</a><br /> <br /> <strong>Sản ph&acirc;̉m được sản xu&acirc;́t bởi: </strong><br /> <font color="#0000cd">Trung t&acirc;m ứng dụng men vi sinh BioOne đặt tại QL1- KCN Suối Dầu-Kh&aacute;nh H&ograve;a.<br /> Địa chỉ: 12 Tản Vi&ecirc;n- P.Phước H&ograve;a- Nha trang<br /> Điện thoại: +84-0583.74.3<font size="3">9.39</font> ( M<font size="3">iss Ho<font size="3">ài)</font></font><br /> Fax: +84-0583743434<br /> Website: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.bioone.vn/">www.Bioone.vn</a> </font></font><br /> <font size="3"><br /> <font color="#0000cd"><strong> Mọi chi ti&ecirc;́t xin vui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣,<br /> Mr T&acirc;n: 0938.948.887 ( HCM)<br /> Miss Hoài: 098.768.1209 ( Khánh Hòa)<br /> </strong></font><strong>email: </strong><strong>phancanhtan@gmail.com / <a href="mailto:tanbioone@gmail.com">tanbioone@gmail.com</a></strong> <br /> </font><br /> </div> <font color="#ffffff"><u><strong>men su li ao nuoi, men tieu hoa song, men vi sinh, thuoc thu y, thuoc thuy san, nguyen lieu men, men nguyen li&ecirc;̣u, cung cap men, cung c&acirc;́p men, bán men vi sinh, sản xu&acirc;́t men vi sinh, sản xu&acirc;́t men ti&ecirc;u hóa s&ocirc;́ng, cung c&acirc;́p men vi sinh, cung c&acirc;́p men ti&ecirc;u hóa s&ocirc;́ng, bán men, ban men, bán men ti&ecirc;u hóa, bán men vi sinh, men dùng trong chăn nu&ocirc;i, thủy sản, men sử lý nước,</strong></u></font></div> </blockquote> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mr Tân
- Địa chỉ: hcm
- Điện thoại: 0938948887 - Fax: 0938948887
- email: tanbioone@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH